AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfweste Lieutnantz Compaaagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pöllöin
14 Petter Immoin
25 Lars Kanjn
33 Oluf Outinen
34 Samuel Dyyck
39 Anders Nylander
41 Staff: Mättä
44 Hans Kutwoin
63 Jacob Wätäin
64 Michel Purdiin
66 Hindrich Lappalain
67 Hind: Pöllöin
73 Michell Lööfbeck
78 Gabriel Rijkoin
80 Hind: Willoin
87 Oluf Nousiain
92 Michell Hucka
94 Hinrich Krogerus
96 Jacob Kubjn
99 Johan Hångain
102 Anders Röörwijk
116 Petter Hardikain
117 Lars Pittkäin
123 Johan Kijhl
131 Knut Walmarck
132 Michell Turuin
133 Hind: Soinin
138 Lars Kåtilain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerst: comp: Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pöllöin
14 Petter Immoin
25 Lars Kanijn
33 Oluf Outinen
34 Samuel Dyyk
39 And: Nylander
41 Staff: Määttä
44 Hans Kuttwoin
63 Jacob Wätäin
64 Mich: Purdiin
66 Hind: Lappal:n
67 Hind: Pöllöin
73 Mich: Lööfbeck
78 Gabriel Rijkoin
80 Hind: Willoin
87 Oluf Nousiain
92 Mich: Hucka
94 Hinr: Krogerus
96 Jacob Kubijn
99 Johan Hångain
102 And: Röörwijk
116 Petter Hardikain
117 Lars Pitkäin
123 Johan Kijhl
131 Knut Wallmark
132 Mich: Turuin
133 Hind: Soinin
138 Lars Kåtil:n

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

ÖfwersteLieut:s Compag: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pöllöin
14 Petter Immoin
25 Lars Kann
33 Olof Otinen
34 Samuel Dyyck
39 Anders Nylander
41 Staffan Mättä
44 Hans Kutfwoin
63 Jacob Wätäin
64 Michel Purdin
67 Hind: Pöllöin
73 Michel Löfbeeck
87 Olof Nousiain
92 Michel Hucka
94 Hind Krogerus
96 Jacob Kubjn
99 Johan Hångain
102 Anders Rörwijk
116 Petter Hardikain
117 Lars Pitkäin
123 Johan Kijhl
131 Knut Wallmark
132 Michell Turuin
138 Lars Kåtilain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieut:s Comp:e Willmanstrand 18.3.1728

Rulla Uppå den Commenderning utaf Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Profviant Och underhåld ifrån och med d:n 17 Martj 1728 till månadz slut

Ruotu Nimi Kommentti
29 Oluf Sistoin
32 Mårten Kernitz
48 Thomas Otinen
59 Ifwar Otinen
70 Niels Kåhlberg
72 Påhl Kerfwin
89 Mattz Moberg
93 Erich Tåifwain
103 Erich Kubin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 468)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieut:s Compag: Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pölläin
14 Petter Immoin
15 Lars Kann
29 Olof Sistoin
32 Mårten Kärnitz
33 Olof Otin
34 Sam: Dyyk
39 And:s Nylander
41 Staffan Mättä
44 Hans Kutfwoin
48 Thomas Otin
59 Ifwar Otin
64 Michell Purdin
67 Hind: Pöllöin
70 Niels Kohlberg
72 Påhl Kerfwin
73 Michell Löfbeck
87 Olof Nousiain
89 Mattz Moberg
92 Michell Hucka
93 Erich Tåifwain
94 Hind Krogerus
96 Jacob Kobijn
102 And_:s Rörwijk
103 Petter Kobijn
116 Petter Hardikain
123 Johan Kijhl
131 Cnut Walmarck
134 Michell Turun
138 Lars Kåtilain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pöllein
29 Olof Sistoin
32 Mårten Kärnits
33 Olof Outin
34 Samuel Dyk
41 Staffan Mätä
44 Hans Kutwoin
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
64 Michel Purdin
67 Hinrich Pölläin
70 Niels Kohlberg
72 Påhl Kerfwin
73 Michel Löbeck
87 Olof Nousiain
89 Matts Moberg
92 Michel Hucka
93 Erich Tåifwain
96 Jacob Kubin
103 Petter Kobin
116 Petter Hardikain
123 Johan Kijhl
131 Knut Wahlmarck
134 Michel Turuin
138 Lars Katilain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Comp: Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pölain
29 Olåf Sistain
32 Mårten Kärnitz
33 Olåf Otin
34 Samuel Dyck
41 Staffan Mätä
44 Hans Kutwain
48 Thomas Outin
59 Ifwar Outin
64 Michell Purdin
67 Hindrich Pölläin
70 Niells Kålberg
72 Påhl Kerfwin
73 Michell Löfbäck
87 Olåf Nousiain
89 Mattz Moberg
92 Michell Hucka
93 Erich Tåifwain
96 Jacob Kubin
103 Petter Kobin kuuluu ruotuun 113
116 Petter Hardickain
123 Johan Kihl
131 Knut Wallmarck
134 Michell Turuin kuuluu ruotuun 132
138 Lars Kåtilain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öffer: Lieut: Comp:e Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
29 Oloff Siståin
32 Mårten Kärnitz
48 Tohmas Otin
59 Ifwar Otin
70 Nils Kåhlberg
72 Påhl Kärfwin
89 Mattz Moberg
93 Ehrik Tåifwain
103 Petter Gubin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:tz Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
29 Olåf Sistoin
32 Mårten Kärnitz
48 Tomas Otin
59 Ifwar Otin
70 Niels Kåhlberg
72 Påhl Kärfwin
89 Mattz Moberg
93 Ehrik Tåifwain
103 Petter Cubijn

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matz Pölläin
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flinck
32 Mårthen Kärnitz
26 And. Nordman
38 Anders Janhuin
42 Ifwar Otin
47 Anders Larfwing
48 Tomas Otin
59 Ifwar Otin
70 Niells Kålberg
72 Påhl Kärfwin
74 Niels Massin
81 Anders Paunoin
89 Matz Moberg
90 Johan Massin
93 Erich Tåifwain
103 Petter Cubjn
110 Eskill Lustig
122 Matz Hattman
123 Adam Kächkoin
127 Samuel Ruhwald
129 Olof Pitkäin
136 Hind Tranwik

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Comp:e Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matz Pöllein
31 Arfwid Flink
36 Anders Nordman
38 Anders Janhuin
47 Anders Larfwingh
59 Ifwar Othin
74 Petter Massin
81 Anders Paunain
90 Johan Massin
110 Eskill Lustig
122 Matz Håttman
125 Adam Kächkein
127 Salom Rahwald
129 Olof Pitkäin
136 Hind: Tranwijk

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Comp:e Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Matz Pöllöin
31 Arfwid Flink
36 Anders Nordman
47 Anders Larfwing
59 Ifwar Otinen
74 Petter Massin
81 Anders Paunain
90 Johan Massin
110 Eskill Lustigh
122 Matz Håttman
125 Adam Kächkein
127 Salomon Rahwald
139 Hind: Tranwijk kuuluu ruotuun 136

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

© Väinö Holopainen 2023