AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
lienee 2 Christer Hyfwein
30 Hend: Jarn
Jöran Lappainen
Lars Lapwetel:
71 And: Tewoinen
47 Tura Starberg Corporal
Jöran Puhacka
96 Mårth: Hillduin
100 Påhl Kyllöin
104 Olof Hillduin
And: Ripattj
135 Påhl Bengtin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jokas Compagnie Lapstrand 9.12.1724

Specification uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähnss ordinarie Infanterie Regemente som wohro af den första Commenderingen på Fästningz arbetet i Lapstrand, hwilka då eij niutit underhåld och Skiutz, utan ahålless för dem som således än återståhr för följande Compagnier

Ruotu Nimi Kommentti
Georg Frid: Clementioff Fohrare
47 Tufwe Staberg Corporal
9 And:s Rimpin
13 And:s Lautiain
Jöran Påhlak
Johan Heinoin
Johan Läskin
37 And:s Kaipain
51 Gabriel Kaukåin
24 And:s Pulckin
57 Tomas Täitäin
70 Johan Pruss
75 Matz Puhak
74 And: Tirråin
79 Larss Jumpain
83 Staffan Kutwåin
92 Eliass Asikain
Påhl Pöllöin
101 Peter Tamoin
102 Nielss Janhuin
104 Olof Hilduin
106 Jöran Lamain
124 Matz Hordikain
125 Ad:n Kåsman
Johan Pirråin
135 Påhl Pentin

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förteckning uppå dhe som hafwa warit Commenderade till fästningz arbetet i Lappstrand som hafwa niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
16 Eskell Pölckäin
28 Oloff K__iain
lienee 30 Hindrich Jära
45 Hind: Karialain
50 Mattz Lehikoin
Påhl Piroin
lienee 54 Anders Matikain
115 Staffan Huskain
Jören Titain
127 Jöns Eldsteen
88 Anders Lapwätäl:
lienee 2 Christer Hyfwein
96 Mårten Hilduin
105 Jonas Enebom
111 Petter Haurin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förtekning uppå dhe som hafwa Tågat på återmarchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen af Safwol. och Nyslåtz lähns Infanterie Reg:te igemon Befallningzman Reinanders Härad N:l

Ruotu Nimi Kommentti
Iwars Fäldtwäb:
Clementioff Fourieren
47 Tufwe Staberg Corp:
9 Anders Rimpin
13 Anders Lautiain
Jören Puhaka
Johan Leskin
37 Anders Kaipoin
51 Gabriel Kaukain
24 Anders Pulckin
57 Thomas Teitoin
70 Johan Pruss
75 Mattz Puhaka
74 Anders Tirroin
79 Lars Jumpain
83 Staffan Kutwoin
92 Ellias Assikain
100 Påhl Kyllein
101 Petter Tamain
102 Nils Janhuin
104 Oloff Hilduin
106 Jören Lamain
124 Mattz Hardikain
125 Anders Cuossmain
135 Påhl Bengdtin
16 Eskill Pelckein
28 Oloff Koijoin
lienee 30 Hind: Järä
45 Hind: Karial:
50 Mattz Lähikoin
Påhl Pirroin
lienee 54 Anders Matikain
115 Staffan Huskoin
119 Johan Tijtain
127 Jöns Elsteen
88 Anders Lapwätäl:
Christer Hirfwoin
96 Mårten Hilduin
105 Jonas Enebohm
111 Petter Haurin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jåckas Compag Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

4.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
53 Påhl Pijrain

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Jockas Compag: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

1.9.1724

Ruotu Nimi Kommentti
75 Mattz Puhacko

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

© Väinö Holopainen 2023