AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemekj Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
10 Petter Laitin
12 Mårten Maliimn
24 Staff: Tenhoin
42 Bertill Utter
46 Joseph Wilhuin kuuluu ruotuun 61
48 Hind. Burman
49 Olof Måilain
50 Tomas Faleentin kuuluu ruotuun 59
60 Påhl Hämäl:
65 Johan Sämäin
70 Johan Kainulain
78 Mårthen Tålfwain
88 Samul Stränghell
95 Olof Tenhoin

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkij Compag:e Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Stafan Karial:n
5 Jöran Sismäl:n
18 Christer Häckinen
20 Daniel Silfwast
31 Hind: Påijkulain
38 Mickel Liuckoin
33 Pähr Menlös
40 Matz Salloin
89 Simon Simanain

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compag:e Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Petter Elephant Corp:
2 Staffan Karjalain
5 Jonas Syssmälein
18 Christer Häckin
20 Daniel Silwast
31 Hindrich Påikålain
33 Petter Meenlööss
38 Michel Liuckåin
39 Hindrich Rijpin
40 Mattz Pallåin
43 Jåhan Malm Corp:
89 Simon Sijmanain

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Comp:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
1 Petter Elephant Corp:
2 Staffan Karjalain
5 Jonas Syssmäläin
18 Christer Haickoläin
20 Daniel Silwast
31 Hindrich Påikålain
33 Petter Meenlööss
38 Michel Liuckåin
39 Hindrich Rijpin
40 Mattz Pallåin
43 Johan Malm Corp:
88 Samuel Strängell
89 Simon Sijmanain

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämacki Comp. Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Petter Elephant Corp:
2 Stephan Karjalain
5 Jonas Syssmelein
18 Christer Häckinen
20 Daniel Syllwester
31 Hind Poikolain
32 Casper Flinck
33 Petter Meenlööss
38 Petter Liuckoin
39 Hind Rippin
40 Matthes Palloin
43 Johan Malm Corp:
58 Johan Frilander
68 Hind Säppäin
82 Larss Orrawa
88 Samuel Stränghell
89 Simon Simanain
92 Petter Furu
93 Matthess Sniöbåldh
105 Eskell Kåpoin
112 Anders Klåffman
115 Johan Parfwiain

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäcki Comp. Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
32 Casper Flinck
58 Johan Frilander
68 Hindrich Säppäin
82 Larss Orrawa
92 Petter Furu
93 Matthess Sniöbåld
105 Eskell Kåppoin
112 Anders Klåffman
115 Johan Parfwiain

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemeki Comp. Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Petter Elephant Corp:
2 Staphan Karjalain
5 Jonas Syssmälain
18 Christer Heikin
20 Daniel Silfwast
31 Hendrich Påikulain
32 Cassper Flilnk
33 Peer Meenlös
38 Michell Liukåin
39 Hendrich Rypin
40 Mattz Pallain
43 Johan Malm Corp:
58 Johan Frijlander
68 Hendrich Seppäin
82 Lars Årawa
88 Samuell Stranghäll
89 Simon Simanain
92 Petter Furu
93 Mattz Smöbåll
105 Eskell Kåpoin
112 Anders Klåfman
114 Johan Parfwiain kuuluu ruotuun 115

Lähde: Nide 8783 Astia

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
22 Petter Bohm Corporal
11 Gustaf Karpin
13 Frantz Halloin
16 Mattz Hyfwöin
19 Anders Mäkel:n
21 Johan Pispain
23 Mattz Tållfwain
36 Niels Mustoin
54 Påhl Mahlman
56 Bertill Nykäin
57 Påhl Nykäin
62 Niels Leikas
68 Hindrich Seppoin
71 Mattz Hämäläin
72 Simon Willhuin
84 Petter Pekurin
92 Petter Furu
93 Mattz Snäbåll

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexäm: Compag: Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
11 Gustaf Karpinen
13 Frantz Halloin
16 Mattz Höfwein
19 Anders Mäkel:n
21 Johan Pisspain
22 Petter Bohm
23 Mattz Tålfwain
36 Nills Mustoin
54 Påhl Mahlman
56 Berttil Nykäin
57 Påhl Nykäin
62 Nills Leikas
68 Hindrich Seppoin
71 Mattz Hämäl:n
72 Simon Willhuin
84 Petter Pekurin
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbåll
97 Mattz Karjal:n
103 Påhl Sutinen
106 Michel Wåckelain
116 Adam Kurman
118 Anders Frijman
124 Oluf Soininen

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023