AlkuSavon sotaväkiKatselmukset1685 → 2. Everstiluutnantti Berndt Brakelin komppania

Savon sotaväki: Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti

2. Everstiluutnantti Berndt Brakelin komppania

Katselmus 17.8.1685 (Nyslåt)

NimihakemistoSotilaiden nimihakemistoPaikannimet

Ruotu Talolliset Kylät Sotilas
Safwolax Medledels Häradh: Randasalmi Sochn
aselaji: Piqvinerare
1. Corporal
Matz Matsson Sewoinen
1 Israls
Aff Cap: H: Israls Frells:
Randasalo Niels Grelsson Råpoin
Johan Junnikain
Påhl Pullkinen
Hindrich Pösoin
2 Peer Oloffsson Cuossmain
Hans Larsson Pösoin
Anders Michellsson Turuin
Matz Oloffss Hardickain
Samuel Michellssonn
3 Laars Lydickain
Osinkonmäki Johan Mårtenss Myckein
Samuel Päsoin
Måns Hemmingss Myckein
Matz Thomasson Pustin
4 Laars Ickeheinoin
Erich Peerssonn Sillain
Clemet Läskinen
Rasmus Olofsson Såfwain
Anders Runttinen
5 Johan Johansson Meelkoin
Matz Mattsson Natuin
Laars Olofsson Kärfwin
Anders Anderss Tijkin
Lautakokolax
Arfwed Hanssonn
6 Ophl Påhlsson Natuin
Matz Matss Jumpinn
Hans _licka
Samuel __
Mårten Tulkj
Sallillä
7 Michell Michelsson Karhu
Tårasalo Påhl Hanssonn Launin
Johan Olofsson Kuchkoin
Staffan Henderss Sallin
Michel Michellsson Erroin
8 Anders Staffan Såpunen
Jonas Bästman
Thomas Nauckain
Anders Olofsson Sistoin
Laars Påhlssons
Enckia
9 Peer Johansson Väntin
Joutzenlax Peer Peersson Lydickein
Michell Laarsson Laukoin
Harjuranda
Matz Michellssonn Kuchkoin
Kanckuins
Aff Kanckuins Hemman
10 Matz Matsson Kuchkoin
Hindrich Henderss Laitinen
Oloff Jårfwin
Hindrich Matssonn
Påhl Påhlssonn Turunen
11 Peer Erichssonn Erroin
Temasalo Thomas Påhlsson Korfwinen
Thomas Laitinen
Påhl Matsson Huckain
Erich Laitin
12 Anders Matss Järfwelein
Pirihlä Matz Peersson Sijckain
Mårten Stallij
Hapataipal
Matz Karpelein
Pirihlä
Peer Peerssonn Kärkein
13 Anders Kärkj Mullj
Tuusmäkj Peer Andersson Kallinen
Peer Michellsson Kasinen
Peer Olofss Tirroin
el: Rångain
Hindrich Laarsson Remexin
14 Matz Hendersson Kondia
Johan Jochanssonn
Oloff Kutilain
Peer Cummeråin
Brusius Laarssonn
15 Eskell Vänäin
Oloff Grelss Parkuinen
Swante Mårtenss Condaruten
Hindrich Matsson Ilfwoin
Kolkontaipal
Anders el: Matz Ilfwoin
16 Hindrich Olofss Jouhioin
Påhl Peerss Nåusiain
Peer Nielsson Hylech
Niels Hylech
Böriel Laarssonn Hyfwoin
17 Peer Andersson Ilfwoin
Niels Peersson Putkonen
Brusius Matsson Hämelein
Anders Matsson Runttinen
Daniel Jöransson Taskin
18 Anders Matss Marain
Påhl Erichsson Kutfwoin
Johan Pylckein
Hijsmäkj
Johan Johansson Hyppein
Michell Staffanssonn
19 Jacob Kaipain
Hilldulla Thomas Henderss Niråinen
utj Lars Jacobss Kaipains stelle som är bonde på hemm:
Matz Arfwedsson Contin
Matz Råtzalain
Johan Andersson Sårfwin
20 Erich Hansson Killpelein
Hindrich Olofss Asickain
Peer Bertillsson Hämälein
Anders Anderss Clostarin
Mårten Ilfwoin
Tuusmäki
21 Jöran Larsson Pullkinn
Parkumäkj Jeremias Hinderss Råpse
Peer Peersson Lydickein
Thomas Tillikain
Corp:
Matz Järfwelein
Tuusmäkj
22 Staffan Erichsson Kutwoin
Joutzenmäkj Johan Mårtenss Hapiain
Salamon Bertilss Ikeheinoin
Oloff Anderssonn Karpin
Matz Markusonn Janhoin
23 Oloff Kanckuins
Hemm:n
Johan Hendersson Keinoin
Staffan Hendersson Turunen
Peer Nielsson Pelkoin
Samuel Nielsson Innoin
2. Corporal
Laars Laarsson Temoinen
24 Jöran Matsson Sallin
Wahersalo Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Lars Asickain
Påhl Suttin
Oloff Immoin
Joutzenmäkj
25 Påhl Hendersson Hannoin
Wahersalo Hindrich Johanss Nickoin
Hans Andersson Lasoin
Påhl Clostnoins
Ödhe
Matz Hendersson Pöllin
Achwensalo
26 Peer Peersson Pösoin
Erich Eskelsson Qwintus
Oloff Michellss Mulldain
Anders Kinnuin
Matz Matsson Pöllin
27 Arfwed Anders Kinnuin
Peer Staffanss Sallin
Ifwar Kärfwin
Peer Johansson Piustin
Sombasarj
Thomas Staffansson Dito
28 Hindrich Malltj
Hefwoinlax Anders Anderss Sirfwain
Hindrich Olofsson Cloistoin
Matz Pöllein
Anders Arfwedss Clåstoin
Palfwalax
29 Oloff Juffwoin
Syfweis Oloff Christerss Huitin
Christer Turunen
_sickoinmäkj
Samuel Johansson Laitin
Matz Asickain
Tornjonemj
Safwolax Medeldels Häradh: Säminge Sochn
30 Påhl Mieloin
_hlanemi Hans Jörenss Stenberg
Anders Mieloin
Påhl Horjulain
Anders Hirfwoin
31 Staffan Mieloin
Petulansarj Jöran Anderssonn Wänäläin
Mårten Wanhain
Päsoilansari
Johan Johansson Läskinen
Weistonsarj
Peer Panninen
Wournemj
32 Matz Sinckoin
Rijtåsarj Anders Erichsson Mu__
Matz Pullkin
Johan Cainulain
Thomas Tåufwain
33 Laars Läppein
Erich Hansson Stenberg
Oloff Sillain
Ssärcklax
Johan Kåsoin
Kåsålo
Abraham Kåsoin
34 Anders Kåsoin
Rijtosarj Anders Påhlss Clostarin
Hindrich Pullkinen
Peer Luckain
Matz Kapaiackoin
Kapajakola
35 Anders Luckain
Mickolanemj Elias Månsson Kärckin
Anders Vihawain
Pickila
Hindrich Vihawain
Jacob Mappain
Saakonsarj
36 Daffwed Jatin
Jatilla Matz Anderss Hafwöin
Laars Kåsoin
Oloff Tunoin
Matz Påhlssonn
Kapaiakola
37 Hindrich Kapaiackoin
Ingilla Peer Anderss Tåifwain
Hindrich Pulkinen
Böriel Anderssonn
Peer Jurfwain
Ikanemj
Safwolax Medeldels Häradh: Pumala Sochnn
38 Erich Simckoin
Pättillä Peer Påhlsson Härckein
Peer Pöllin
Peer Kietäwäin
Walldola
Christer Walldain
Murasmäkj
39 Israel Bartollij
H:
Kyrckioby Michell Anderssonn Lambinen
Påhl Våckalain
Lambila
Matz Lambin
Påhl Lambin
40 Anders Hakulin
Pijrtimäkj Hindrich Matssonn Täräwein
Matz Hakulinn
Kerriniemi
Påhl Hakulinn
Påhl Wolmarssonn
Kiettäwällä
41 Johan Larsson Kaipoin
Kaipolla Philip Peersson Håttj
Påhl Harmain
Harmmalla
Påhl Pitke Harmain
Brusius Hunainn
42 Oloff Kåttro
_inisawij Anders Anderss Lijkain
Laars Larsson Hullkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Arfwed Tarkiain
43 Thomas Luckain
Limatalla Oloff Ohlsson Liukåin
Abraham Mattin
Oloff Lijmatain
Giestgifware
Peer Lijmatain
Wälborne H: Öfwest Barnofz Frälsse
44 Thomas Påhlsson Malliain
_illiala Peer Påhlss Malliain
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kurfwain
Peer Säppäläin
45 Lars Andersson Pijskain
_iskoilla Peer Anderss Ahoin
Christer Christerss Pijskain
Anders Larsson Lappalain
Thomas Pehikain
Pitkelax
3. Corporal
Bertill Matsson Possaniemj
Safwolax Medeldels Häradh: Randasalmj S:n
aselaji: Musqveterare
46 Matz Påhlssonn Sallin
_ellillä Peer Mårtenss Tullkj
utj Oloff Michellssonn Turunens stelle som rymde
Erich Nirain
Rijtalax
Anders Thomass Ickeheinon
Giorgius Anderssonn
47 Oloff Rauttinen
el: Lars Väntin
Tamsalo Matz Hinderss Hylpein
Peer Kättuinen
Klokare
Räpåmäki
Johan Johansson Pöllin
Peer Peerssonn Haraka
48 Hindrich Påhlsson Korfwin
Jören Jörenss Tillikain
Anders Anderss Kettuin
Mårten Hanss
nu Mölcha Larss
Woinsallmj
Staffan Ickeheinoin
49 Staffan Jörenss Innoin
Lars Michellss Såponen
Peer Nielsson Kårpinn
Laars Påhlsson Innoin
Hindrich Månsson Kettuin
Karhilantaipal
50 Matz Matsson Råckoin
Michell Israelss Pöllein
Lars Larsson Killpelein
Pisamalax
Lars Möchlerssonn
Pöllönemi
Michell Hindeersson Turuin
Pisamalax
51 Anders Erichssonn Erroin
Laars Anderss Ärrein
Matz Matssonn Törein
Matz Larssonn Oitinen
Rauhamäkj
Matz Staffansson Pöllin
Joutzenlax
52 Oloff Ohlsson Kasanen
Harjuranda Oloff Jörenss Pittkoin
Staffan Larsson Reisain
Johan Kosoin
el: Lars Ropoin
Christer Arfwedsson Kinnuin
53 Oloff Peersson Innoin
Warkaus Daniel Jacobss Walldåin
Oloff Nattuin
Temasalo
Oloff Peersson Tålfwain
Peer Hinderssonn Tålfwain
54 Påhl Laarsson Huckain
Michell Henderss Lagmain
Matz Henderss Rauckoin
Hijsmäkj
Peer Matssonn Pöllein
Temasalo
Laars Johanssonn Liutj
Hijsmäkj
55 Staffan Peersson Ullmain
Tuusmäkj Lars Jörenss Hämäl:
Anders Jörensson Kärckein
Simon Cämmärein
Peer Johansson Karfwin
56 Samuel Tijttuin
Hijsmäkj Erich Matss Håkoin
Anders Ikeheinoin
Casper Hillduin
Thomas Lappalain
Hilldula
57 Hindrich Hauckain
Parkumäkj Oloff Larss Tärfwoin
Johan Hapa Kucko
Peer Cämmärein
Ifwar Jörenssonn Taskin
58 Christer Hendersson Immoin
Joutzenmäkj Hans Christerss: Immoin
Anders Korhoin
Anders Bertillssonn
_iukunemj
Hendrich Matssons
Enckia
Asickalla
59 Hindrich Arfwedss Clostarin
Christer Oloffssonn Williakain
Lars Sofringss Asickain
Johan Andersson Paufwinen
Jören Larssons
Lenssmans Enckia
60 Samuel Wäpsälein
Palfwalax Oloff Ohlss: Bengtinen
Matz Peerssonn Pöllinn
Achwensalmj
Oloff Purdinen
Lars Påhlssonn Kutfwoin
61 Jacob Jacobssonn Rautiain
_kammäkj Matz Påhlss: Karfwinen
Peer Nielssonn Kärkein
Koifwumäkj
Oloff Kufwainn
Hefwoinlax
Michell Condia
62 Michell Lydickein
Palfwalax Oloff Larss Hofwinen
Peer Erroin
Anders Oloffsson Särfwain
Tornjonemj
Staffan Heiskuin
_orasallmj
Safwolax Medeldels Häradh: Säminge Sochnn
63 Niels Jumpain
Piklanemj Peer Peersson Cordinen
Samuel Innoin
Johan Kauckain
Laukansarj
Matz Velloin
64 Erich Nyrhin
Käsamäsarj Mårten Mårtenssonn Miekoin
Anders Haltuin
Kokonsarj
Jacob Tamj
Anders Himain
Mickolaniemj
65 Bertill Läppein
Achwwionsarj Peer Johanss Kärfwinen
Peer Lefwoin
Påhl Tijnin
Matz Tijnin
66 Johan Terfwoin
Anders Larss Kohoin
Matz Kåckoin
opt: Öde
Kangais
Thomas Terfwoin
Laars Mielikain
67 Erich Jontuin
Pällosalo Matz Anderss Kächkoin
Anders Kåaoins
Öde opt:
Erich Kåckoin
Niels Matsson Saijoin
68 Olaus Ivanander
H:
Klåsterniemj Matz Peeress. Awikain
Axell Turdinen
Kardilanranda
Laars Purhoin
Oloff Simoin
4. Corporal
Lars Larsson Tampinen
69 Thomas Jordan
Tålfwaniemj Matz Johansson
Thomas Kinnunen
Peer Spillingh
Jören Mannj
70 Christer Wuchkoin
Lödiälla Gregorius Andersson Tanninen
Grels Leikain
medh Peer Putkoins Ödhe
Warparanda
Oloff Mättilain
Jufwoila
Peer Saijruin
_aukeniemj
71 Matz Matsson Laukain
Anders Staffansson
Hans Jufwoin
Jufwoila
Laars Wichla
Matz Sewoin
Wackotaipal
72 Niels Jufwoin
Johan Matsson Cuolmain
Hans Tålfwains
Öde
Pijrheniemi
Anders Kärckäin
Påhl Mieloin
73 Jöran Kannin
Kallislax Samuel Anderss Tirroin
Johan Kaupinn
Påstbonde
Anders Kåsoin
Mårten Hapiain
74 Bertill Kärckein
Kurkella Oloff Staffanssonn Rännij
Mårten Kärckein
Påhl Reinikain
Reinickalla
Anders Läskin
Läskellä
75 Daniel Bakarin
Pakarilla Hindrich Olofss Koopain
Bertill Säppäin
Punnolax
Hindrich Wanhain
Påstbonde
_unnoila
Matz Karpain
76 Mårten Kåstiain
Påhl Michellss. Puitulain
Ifwar Ruskain
Pöllelä
Johan Kaipain
Niels Hilldemoin
Sauckolla
77 Erich Aufwin
Kåmmernemj Johan Peerss: Immoin
Erich Hakulin
Simon Innoin
Johan Wanhain
Åtawanemi
78 Christer Månåin
Christer Olofss Utriain
Peer Innoin
Sigfred Willckj
Matz Lukasson Muhoin
Cardilanranda
79 Erich Tofwj
Laukansarj Johan Erichss: Keijser
Måns Månss Mickoin
Mickolanemj
Peer Hauckain
Warparanda
Anders Lukasson Muhoin
Öde opt: af Johan Rouhiain
Cardilanranda
Safwolax Medeldels Häradh: Kärimäki Sochnn
80 Hindrich Silfwenoin
Kärimäkjby Anders Thomass: Skinnar
Thomas Kettuin
Naukarilla
Peer Kaxoin
Capolla
Hans Mannikain
Suichalla
81 Wallentin Mårtenssonn
Michell Isackss Karpain
Påhl Bryggiare
Johan Kåstinen
Klåstarilla
Oloff Tynckeinen
Tynckella
82 Lorentz Bergh
Ninimäkj Johan Staffansson Orpoinen
Oloff Hansson Mackoin
Kupialla
Thomas Pyllkein
Månnikala
Christer Tynnkin
Pyllela
83 Måns Tynnkinen
Hindrich Boogoninsson Läskinen
Mårten Bengtss Saijruin
Simanala
Johan Ifwarssonn
Peer Turdin
84 Hindrich Saijruin
Bertill Erichss Latipä
Rymdt rotan skaffe een Annan
Peer Matsson Kämäin
Erich Kå_sa
Matz Turdinen
85 Clemet Kärfwin
Lars Hanss Olkinuora
Simon Sijckain
Brusius Turdinen
Kiskillä
Matz Sichwoin
Hapalax
86 Johan Pitkäin
Peer Månsson Turdinen
Burghaussenn
Ryttmester
Anders Tillikain
Suolamäkj
Peer Råcka
87 Anders Massinen
Pakunalla, Huckalla Peer Mårtenss: Teslef
Laars Tårdin
Peifwillä
Johan Hardickain
Anders Muhoin
Muhoila
88 Laars Mackoin
Sigfred Hanss Sirich
Matz Saijruin
Haukilax
Oloff Muhoin
Karfwillä
Erich
Pistolsmedh
Nåusialmäkj
89 Peer Nousiain
Kåckalla Jacob Påhlss Clostarin
Anders Sijkuin
Hindrich Marain
Peer Jumpain
90 Påhl Sairuin
Tukella Hindrich Michellsson Soumalain
utj Johan Erichsson Rotkos stelle som Avang: till Corporal
Simon Silfwenoin
Niels Mutikuin
Niels Heickein
Heikalla
91 Hindrich Mackoin
Mackoila Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Peer Mackoin
Brusius Reedsween
Niels Låikainen
5. Corporal
Thomas Jörensson Knutelain
92 Hindrich Tålfwain
Päsoilla Anders Månssonn Tynckinen
Giermund Tålfwain
Laars Nousiain
Järfwenpä
Sigfred Willkij
93 Anders Nousiain
Kålfwoisenpä Anders Jorenss Läskin
Anders Karhu
Öde opt: aff Johan Turunen
Hans Råcka
Råkåiärfwi
Thomas Karckuin
eller Hindrich Kaipoinen
Kållenois
94 Hans Matssons
Corp: E:a
Staffan Christersson Kijskin
Anders Mieloin
Hindrich Pousa
Hindrich Silfwenoin
95 Erich Turdin
opt: Öde
Christer Hindersson Läxi
Hindrich Peersonn
Hapaniemj
Thomas Kåsoin
Hans Matssonn
96 Thomas Littmuin
Oloff Ohlsson Mannikain
Christer Tuårpoin
Tarapola
Staffan Kechko
Hans Matsson Kåsoin
Råkålax
97 Laars Silfwenoin
Hans Sigfredss Dirich
Hindrich Silfwenoin
Patusalo
Anders Ahoin
Råkåniemj
Erich Sairnin
98 Hindrich Ringin
Anders Johanssonn Hofwerin
Matz Mutka
Peer Ringin
Giermund Säppäin
Joutzenemi
99 Staffan Kachko
Anders Peerssonn Mustoin
Matz Silfwenoin
Matz Säppäin
Peer Säppäin
Helfwes
100 Påhl Hertuain
Niemisalo Johan Johansson Lasoin
ähr i Arrest på Slåtet för det han haf:r rymbdt
Anders Jatin
Alakona
Simon Jatin
Matz Pettoin
101 Johan Hångain
Ylökona Daffwed Peerss Mustoin
Seffred Hirfwoin
Påhl Erroin
Hans Larsson Hirfwoin
102 Anders Hardickain
Hindrich Thomassonn Sichwoin
Abrahan Hirfwoin
Hindrich Wänäläin
Lars Hirfwoin
103 Lars Lafwickain
Katamo Anders Larssonn Lödien
Anders Launiain
Hindrich Kärfwin
Hindrich Colemoin
104 Staffan Mackoin
Måns Månss Turdin
Hindrich Mackoin
Hanjärfwi
Peer Clostarin
Hindrich Rijckoin
Rijkolla
105 Lars Hirfwoin
Ranhaniemi Niels Månss. Tålfwin
Lars Nousiain
Raikus
Staffan Soumalain
Pitkänemj
Johan Simoin
106 Hindrich Simoin
Simon Påhlss Jukara
Oloff Marroin
Staffan Kijskin
Kumburanda
Anders Hapiain
107 Peer Karjalain
Hefwoisalo Matz Brusiusson Kuckoin
Peer Kupiain
Wara
Bertill Muchkoin
för Bengt Pärnains Hemman opt: Öde
Peer Tijckain
108 Abraham Karjalain
Jacob Peerss:n Rämenen
Peer Tymckin
för Staffan Haloins Hemman opt: Öde
Staffan Turdin
Laukansalo
Hindrich Kardinen
109 Johan Lauckain
Staffan Thomassonn Tynnkin
Thomas Rauttiain
Matz Påhlsson Käroin
Wahersalo
Hans Staffansson Tunain
Timasarj
110 Peer Johansson Pitkein
Pitkellä Peer Michelss. Luckain
Peer Bertillsson Lödiein
Lödiälla
Simon Silfwenoin
Lackolla
Lars Påhlsson Tåifwain
Antoila
Safwolax Medeldels Häradh: Sullkawa Sochnn
111 Peer Härkäin
Sulkkafwaby Peer Peerss. Hämäläin
Rymbdt rotan skaffe een Annan
Mag:s Hielman
Befallningzman
Tannila
Petter Condiain
Johan Hatain
112 Jacob Håtain
Johan Erichss Ruuth
Peer Peersson Cardin
Cardilla
Johan Peersson Kordin
Michell Kordin
113 Laars Pöllin
Matz Sigfredss Ifwonen
Christer Häiffwa
Karjulalamäkj
Matz Aufwin
Påhl Parduin
114 Hindrich Hatain
Bengt Erichss Sånger
Bertil Innoin
el: H: And:s Molland
Sipillä
Cnut Sijpin
Anders Aufwin
Yllisenaufwilla
6. Corporal
Johan Rotko
Avang: ifrån gemen
115 Hindrich Hintzain
Jören Oloffss Hellpi
Mårten Hellpi
Johan Simckoin
Låhilax
Luckas Michos
Öde
116 Lars Pieckain
Telataipal Matz Matsson Lagman
utj Anders Larson Pickans telle som är Absens
Matz Safwolain
Hintzalla och Aufwilla
Erich Hanska
Johan Eliesson Hintzain
117 Hindrich Hanska
Råkoniemi Grels Nielss:n Kjskin
Mårten Hellpi
Anders Hendersson Kordinen
Erich Matssonn Hanska
118 Bertill Hatain
Lars Henderssonn Kuningas
Anders Mähäin
Idelax
Påhl Johansson Munåin
Mårten Påchialain
119 Peer Kaipain
Caipolla Hendrich Brusiussonn Turdinen
utj Erich Ruut stelle som Avang: till skalmej blåsare
Johan Kaipain
Bertill Nielsson Innoin
Rackolantaipal
Laars Rachkoin
120 Mårten Cainoin
Jacob Thomassonn Päälkinen
Erich Hendersson Kuchkoin
Maralla
Philip Karhuin
Lingola
Mårten Peersson Mullj
Caitaiss
121 Matz Pannoin
Peer Henderss Karfwin
Thomas Rachkoin
Jacob Hämäläin
Tuumilla
Jacob Turunen
122 Oloff Pardain
Christer Jöransson Ahoin
Matz Kankåin
Michel Michelss Nachkahattu
Haltulla
Johan Ryhäin
123 Anders Korhoin
Johan Thomassonn Pärnain
Thomas Vihawain
Mändys
Rasmus Vihawain
Johan Matssonn Haloin
124 Matz Mårtenss Haloin
Jören Jöranss: Pakulain
Anders Kånstj
Johan Cammoin
Kyrsiä
Laars Nullpoin
_skutiärf.
125 Anders Parduin
Hyfwerillä Påhl Henderss. Hujain
Johan Wänäläin
Cammola
Peer Johansson Hintzain
Oloff Wätäin
Wättälä
126 Mårten Haloin
Mändys Jacob Larss Tijttain
Gammal och Bräcklig rotan skaffe een annan
Peer Kinnuinen
Caipolla
Matz Olofsson Condia
Sullkawa
Peer Tuchkoin
Mawalla
127 Peer Kaipain
Telataipal Oloff Philipssonn Radickain
Matz Wihawain
Mändyis
Philip Kuckoin
Kammola
Mårten Hellpi
Råkånemj
128 Matz Erickain
Erickala Johan Påhlss Haloin
Rymt rotan skaffe een Annan
Niels Wa__oin
Pumala Sochnn
Peer Nielsson Kiettunen
Säppälä
Påhl Kylloin
Kyllela
Safwolax Medeldels Häradh: Pumala Sochnn
129 Johan Kangain
Mietulla Grels Grelss Suttin
Oloff Miettuin
Brusius Naroin
Huchtama
Anders Hansonn Sårjoin
Sårialla
130 Måns Reppoin
Hammulla Hindrich Michellsson Pullinen
Mårten Hanssonn
Matz Rygin
Johan Lapwetelinn
Ryhällä
131 Johan Anderss Himain
Påstbonde
Eskell Eskellss Leinon
Staffan Wijnkoin
Niels Ikeheinoin
Laars Kietäwäin
Pijrtimäkj
132 Mårten Egediussonn
Kietäwällä Peer Thomassonn Kietäwäin
Johan Peerssonn
Peer Henderssonn Lamain
Peer Såickain
133 Matz Henderss Himain
Himahua Johan Eskelss Kåck
Matz Hatain
Peteniemj
Johan Hullckoin
Sippileniemj
Israels
Aff H: Israels Öde
Såppolaniemj
134 Hindrich Peuckoin
Säppällä Laars Johanss Lym
Hans Simonssonn
Wässjniemi
Eskell Hämäläin
Bengtillä
Johan Lijmatain
Kukalla
135 Grels Ihalain
Haikalla Anders Anderssonn Hakarain
Laars Peerssonn Huckain
Hindrich Olofsson Liuckain
_inkolla
Jöns Jönssonn Liuckain
136 Grels Swenssonn Killinen
Lindusalo Anders Swenssonn Jörkinen
Hindrich Wijtickain
Anders Sårjoin
Kaupilla
Oloff Karfwin
137 Johan Andersson
Christer Matssonn Tåårainpä
Peer el: Grels Kälinn
Christer Hinderss Killuin
Laars Laarssonn Kallin
138 Mårten Jacobsson Killuin
Staffan Olofss: Päsiäin
Niels Peerssonn Huijain
_kotaipal
Oloff Soickain
_ollilla
Peer Matssonn Killiun
_llulla
139 Laars Andersson Rahkoin
_ikonsalo Påhl Hansson Kyllöin
Abraham Laarsson Råikas
Måns Räppoin
Anders Råckains
Enckia
_ndusalo
140 Påhl Erichssonn Jukorain
Hurusalo Erich Michelss: Pullinen
Eskell Påhlsson Leinoin
Laars Kondiain
Abraham Condia
Condiala
141 Hindrich Kylläin
Kyllelä Laars Nielss: Kiskin
Thomas Huttin
Peer Påhlsson Såla
Ihala
Anders Peersson Sillain
Hurusalo

Vuosi 1685, Rulla 16

Sisältö Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2

Tunnus SE/KrA/0022/1685/16

SVAR linkki

Pitäjät:

© Väinö Holopainen 2020