HomeSukututkimusAsiakirjoja → Kalle Kusti Holopaisen torpparisopimus

Solansuusta tehty torpparin vuokrasopimus

Minä allekirjoittaja otan torppa-
riksi Kalle Kusti Holopaisen Nilsiän
pitäjään Kaaraslahten kylässä ole-
valle tilalleni No 13 Alatorppaan kah-
deksikymmeneksi vudeksi (25) vuodek-
si ja kontrahti alkaa 14 päivä Maa-
liskuuta 1914.

Torppari saapi kaikki torpan kar-
tanon hallintoosa joka on torpparin
kaikin puolin hyvässä kunnassa pi-
dettävä.

Torppari saapi kaikki torpan pellot
hallintoosa joihin toimittaa joka vuo-
si lantaa kaksi sataa (200) karri kuor-
maa torppari antaa tilan omistajalle
kolmannen osan kaikista viljaista
vaan patatin saapi osita kaikki
viljat on lyhteinä ja oltavat ja jos
torppari Uudispeltoa tekee niin saa-
pi pellon teko palkkioksi kaksi vil-
jaa ilman osita ja Niitty viljelys il-
man osita

Torppari saapi Mato notkon ja tor-
pan pellon vieressä olevat niityt
jotka on veroista aukeina pitettä-
vät ja niitty latot on myös hyvässä kun-
nossa pitettävät

Torpparin Elukoille on vapaa laituin
tilan yhteisellä laitumella sekä enti-
nen kaha maa niityn aitaa vasten

Torpparin on tilan metsiin sortu-
neita puita käytettävä polttopuuna
ja pystystä sekä poltto ja kaikkia tar-
vis puita tilan omistajan maaraames-
tä paikoista on otettava

Torpparin on hyvillä piste aitoilla
kaikki etupaikkasa hallittavat ja
hyvään kuntoon jätettävät

Torpparin on tilan omistajalle teh-
tävä neljä viikkoa päivä töitä talon
ruuassa joka vuosi kaksi viikkoa
heinän tekossa ja kaksi viikkoa lei-
kuu aikana silloin kuin tilan omis-
taja tarvitsee on oltava täysin työ-
hön pystyvä mies sekä kontrahtissa
mainitun tilan maantie osa on torp-
parin nimismiehen määräämässä
kunnossa pitettävä

Näitä kontrahtikirjoja on kirjoi-
tettu kolme yhtäpitävää Nilsiän
Sänkimäen kylässä Lokakuun 10 päi-
vä 1913

Aaro Pietikäinen


Etellä olevaan kontrahtiin olen
minä allekirjoitettu tyytyva Nilsiässä
22 p. lokakuuta 1913

Kalle Kusti Holopainen
(nimimerkki)

Todistavat
Kalle KuutamoEva Savolainen


Vuonna 1909 vahvistetun maanvuokra-asetuksen mukaisesti kaikki torpan vuokrasopimukset oli tehtävä kirjallisesti. Kunnan vuokralautakunnan tehtävänä oli valvoa että sopimukset olivat tasapuolisia.

Vanhaan tapaan vuokravuosi alkoi ja loppui 14. maaliskuuta.

Vuokrakauden alkaminen ja loppuminen oli Ruotsin valtakunnassa jo keskiajalla paastoajan puolivälissä. Kiinteä päivämäärä 14.3. määrättiin vuoden 1734 laissa (Maakaaren XVI luvun 5. pykälä).