AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1793 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1793

Sivu 709AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Capitain Johan Wessmans Boställe Kro Bost Vessman
1 i Bst: Sold: Pål Ståhls h:o 1 Stål 27 1
2 L:B: Johan Kiskin mh:o 1 1 Kiiskinen af Fienden förstörd 2
2 L:B: Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen Nybygge, Son Olof 2
2 Bst d:r Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Hamula 1 1 Fältwäb: Pett: Joh: Schatolevitz h:o Kro Schatelowitz Far Fendrichen Gustaf och h:o, Inh: Pål Kaipains E:a 2
1 L:B: Hindr Heikin 1 Heikkinen 1
3 L:B: Hindr Piskoin mh:o 1 1 Piskonen Syst: Ewa 3
2 Bst: d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 11 Hindrick Härkäins f: Cav Härkönen Brs måg Gustaf mh:o, B:r Johan mh:o, Son Hindr mh:o, Son Danjel, B:r Heskiel mh:o, dot: Maria, dot: Ingeborg 11
3 2 Lars Ikäheimoin mh:o 1 1 Inf Ikäheimonen 2
2 i Bst: Hindr Sårjåins E:as f: Sorjonen utfattig, Son Lars, dot Karin 2
4 4 Johan Kåtra mh:o 1 1 Kro Kotro dot: Hedvig, d:r Lars Kålemain 4
2 Inh: Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
5 Hindr Kåtras h:o 1 Kro Kotro Son Elias mh:o, Son Anders mh:o 5
1 res: K: Johan Kietäwäins f: Kietäväinen v33 v34 Syst: Karin 1
Sold: Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 3 1 Adam Lindströms folk Cav Lindström Son Karl mh:o, Pig Anna Pälkåin, Sold Ryds h:o 4
3 Bst: d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen Inh: i Sold: Torp: Ulrika Snälman 3
4 Sigfred Helps h:o 1 Cav Helpi Son Anders mh:o, Lösa gåss: Johan Hämäl 4
1 Torp: Thomas Ahwenoins h:o 1 Ahvenainen 1
2 koor, 16 Kap:s uts:
1 Harmala/Harmaala 1 Fendrichen G: Pont: v: Creutlens E:as f: Kro Creutlein Son Sergeant Carl, dot: Maria, Sold: Karps h:o, Pig Marg Pafwilain, d:r Lars Mondoin, i adels Erfwingars kost 1
Inh Jacob Limatain mh:o Liimatainen frie för barn
2 L:B: Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
2 Bst: d:r Måns Kaupin 1 Kauppinen dot: Brita 2
2 3 L:B: Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Inh: Maria Kächköin 3
3 1 Sergeanten And: Lindebergs h:o 1 Cav Lindeberg 1
1 L:B: och Jäg: Abram Biörkegrens f: Björkegren d:r Johan Turuin 1
1 Hauhala 5 Krister Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, Son Mats, B:L:M: Lars Larsson Kåndiain mh:o 5
6 Anders Michelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, B:r Pär mh:o, B:r Michels E:a, Sold Johan Arpiains h:o 6
2 Befalningsm: Ad: Fred: Lindgrens hemman Cav Lindgren
5 L:B: Pär Piskoin mh:o 1 1 Piskonen B:r Anders mh:o, B:r Michel 5
2 Inh: Johan Kåndiains E:as f: Kontiainen Inh: Son Mats, dot: Anna 2
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Anderss: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Stiuf dot: Maria 3

Sivu 710AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Himahuha/Himahuuha 4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Son Pär, Son Mats 4
3 Thomas Thomess: Aufwins E:as f: Kro Auvinen måg Lars, Son Thome h:o, dot: Maria 3
3 Johan Kuosmains h:o 1 Kro Kuosmanen Stiufss: Thomas mh:o 3
2 4 Pål Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen B:r Mats mh:o 4
1 Bst: d:r Johan Rasia 1 Räsiä 1
6 L:B: Olof Höröins Encka 1 Hörönen B:L:M: Johan Kärfwin mh:o, Son Anders mh:o, dot Marg 6
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Pär Lukåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Johan 3
2 Mats Matss: Lukåin 1 Kro Luukkonen Syst: Karin 2
3 Johan Ersson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Stiufmor Maria 3
1 Lars Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen 1
2 3 Hindr Såpain mh:o 1 1 Inf Sopanen dot: Anna 3
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Bror Johan 3
2 Mats Hämäläin mh:o 1 1 Inf Hämäläinen 2
1 Huchtima/Huhtimaa Fendrichen Gust: Creutlens Erfw:rs hemman Cav Creutlein Brukas under Ett på Harmala N:o 1
4 Johan Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Bror Pär mh:o 4
2 Mats Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 5 Lars Läskins Erfw:r Rust Leskinen B:r Simons h:o, måg Pär Hulkoin mh:o, Brs måg Lenhard mh:o 5
7 Pär Läskins Enckas f: Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, Drag: Lars Kåndiains h:o, måg Mårten mh:o 7
1 Bst: d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen 1
3 5 Lars Mårtenss: Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Mårten mh:o, B:r Johan 5
3 i Bst Johan Sårjåins Encka 1 Sorjonen Lösa K: Abram Kyllöin, des Syst Ewa Kyllöin 3
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Far br Son Thomas, Sold Thomas Rofwilains h:o 4
1 Sold Pär Frodes E:a Frödig 7 fri, Son Lars 1
7 Michel Anderss: Måndåins h:o 1 Inf Montonen Son Anders mh:o, Son Thomas, Son Michel, Bror Anders mh:o 7
2 11 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen B:r Pål mh:o, B:rs Son Pär mh:o, B:rs Son Anders mh:o, B:r Anders mh:o, Son Mårten, Son Bertil, Son Bengts h:o 11
1 Bst: d:r Johan Jukarins h:o 1 Jukarainen 1
6 Anders Andersson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Adam, Bror Thomas, Bror Michel mh:o 6
3 5 Lars Jukarin 1 Cav Jukarainen B:r Anders mh:o, Syst:s Son Thomas, dot: Kirstin 5
1 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen Son Lars 1
Halfwa hemmanet öde Cav Nyttias af Fendrichen Wäber
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Anna, dot Rigina 4
1 Hykylä/Hylkylä 4 Mats Ingin 1 Kro Inkinen Måg Thomas Limatain mh:o, dot Anna 4
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Mietins Enckas f: Kro Miettinen Son Hindr mh:o 2
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala under Ett Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
3 5 Thomas Summains Encka 1 Kro Summanen B:r Johan, B:r Pär mh:o, Sold Adam Hujains h:o 5
1 Bst: Mats Randalains h:o 1 Rantalainen 1

Sivu 711AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Hykylä/Hylkylä 2 Johan Hämäläins f: 1 Kro Hämäläinen Son Johan, B:r Mats Encka 2
5 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen 2
6 2 Michel Karfwin mh:o 1 1 Kro Karvinen 2
1 Ihalais/Ihalainen 5 Johan Pålsson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Far brs Son Hindr mh:o, B:rs Son Anders E:a 5
5 Johan Hindrss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Son Johan, B:r Pål mh:o 5
2 Bst: d:r Mats Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
1 Inh: Michel Leinoins f: Leinonen dot Kirstin 1
2 Anders Måndoins Erf:rs hemman Cav Montonen
5 Michel Mårtenss: Måndoins f: Montonen Son Mårten mh:o, Son Michel mh:o, Son Mats 5
4 Mats Johanss: Måndoins Erfol: Montonen B:r Johan mh:o, B:r Anders, d:r Johan Hujain 4
2 Bst: d:r Pål Hujains E:a 1 Hujanen Son Pål 2
3 4 1 Pär Sållas Encka 1 Cav Solla Sold: Tåps h:o, dot Maria, Son Pär mh:o 5
6 Hindr Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen B:r Anders mh:o, Son Lars, Son Johan 6
1 Ikåila/Ikola 4 Hans Måndoins Erfol: Cav Montonen Lösa K: Lars Lappal, Son Hans mh:o, Sona Son Michel 4
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Thomas Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Anders, Bror Hindrick 4
1 Adam Matss: Lukåins E:a 1 Cav Luukkonen 1
4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan, dot Anna 4
6 Anders Johanss: Lukoins E:as f: Cav Luukkonen dot Elin, dot Ewa, Son Anders, Son Thomas, dot Maria, dot Anna 6
2 Torp: Esajas Mannins f: Manninen fri för Barn, B:r Zachris, d:r Johan Räpoin 2
1 häst, 2 koor, 16 Kap:s utsäde
2 Hindrik Staffanss: Lukoin 1 Cav Luukkonen Syst Anna 2
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Hindr, Son Johan, Stiuf dot: Ewa 5
1 Kaipola/Kaipaala Lieutenant: Georg Amnorins Boställe Cav bost Amnorin
2 L:B: Hindr Johanss: Såpain 1 Sopanen Mor Lisa 2
2 underlagt hemman
3 2 Hindr Sårjåins Enckas f: Cav Sorjonen Son Hindr, dot: Ewa 2
2 L:B: Pål Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
4 4 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman res: K: Hindr Ikoin, Son Erick mh:o, dot: Kirstin, dot Anna 4
Inh: Maria Ström Ström fri för barn
Res: K: Hindr Lukoin och h:o Luukkonen frie
5 3 Johan Johanss: Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Syst: Maria 2
5 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen B:r Karl mh:o, B:r Erich 5
3 Krister Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Sold Mats Kånstigs h:o 3
1 Johan Kåtras Encka 1 Kro Kotro 1
1 Kaupila/Kauppila 4 Markus Jacobss: Sårjåins f: Cav Sorjonen Pig Anna Suika, Son Mats, Son N:M: Johan mh:o 4
6 Markus Olofssons h:o 1 Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o, dot: Magdalena 6

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaupila/Kauppila 5 Jacob Anderss: Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Stiuf Far Pål mh:o, Bror Anders 5
1 Torp Adam Kangains f: Kankainen fri för Barn, Pig Elin Lukoin 1
1 häst, 2 koor, 16 Kap:s uts:
Sold: Hindrick Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för barn
2 3 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin 3
4 Johan Matsson Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johans h:o, Son Bengt, Far brs Son Grels mh:o 4
3 Pär Matss: Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mats mh:o, Son Pär 3
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 3 Danjel Kietäwäin mh:o 1 1 Cav Kietäväinen Lösa K: Simon Kiljuin 3
2 Mårten Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Ikäheimonen 2
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:L:M: Mats Kåndia 2
5 L:B: Pål Jukarain 1 Jukarainen utflytt, Stiufson Anders mh:o, Stiufson Thomas mh:o 5
2 Brukas af före och eftergående under Ett Cav
3 3 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Son Erich mh:o 3
2 Torp: Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 stod, 1 koo, 16 Kap:s uts:
4 Erich Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o 4
2 Bst: d:r Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Mats Lukoins E:a Cav Luukkonen
2 6 Hindr Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen Stiuf B:r Enckas man Jacob mh:o, Son Mats, Son Hindr, dot: Anna, Stiuf B:r Thome Encka 6
2 Anders Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen Son Anders, Son Johans h:o 2
1 i Bst: Hindr Lukoins Encka 1 Luukkonen 1
2 Bst: d:r Markus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
3 Mats Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen af Ryssen Rujunerad, Son Mats, dot: Caisa 3
3 1 Krister Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen upbränd af Ryssen, Son Lars 1
2 Lars Lukoin 1 Cav Luukkonen upbränd, Bror Olof 2
3 Johan Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen upbränd, Son Anders, Son Hans 3
1 Mats Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen upbränd 1
2 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen upbränd 2
4 Lantmät: And: Hirns Rusthåld Rust Hirn
5 L:B: och Förra Lots: Erich Arpåin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats mh:o, Syst: Brita 5
5 Befalningsman och Tygskrifwaren Ad: Fried: Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren d:r Thomas Kiljuin, d:r Thomas Arpåin, Pig: Karin Kåndin 5
2 Bst: d:r Hindr Arpåin mh:o 1 1 Arponen 2
3 Bst: d:r Mats Arpåin 1 Arponen Bror Johan mh:o 3
5 9 Johan Olofss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Erick, B:rs Son Olof, B:rs Son Johan, af Fienden förstörd 9
1 Kietäwälä/Kietävälä 6 Thomas Matss: Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Dragon Johan Kåtras h:o, Stiuf br Johan mh:o, Sona Enckas man Pär mh:o 6
5 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen B:r Johan, B:r Mats mh:o 5

Sivu 713AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietäwälä/Kietävälä 3 Mats Lukoins Erfw:r Rust Luukkonen Son Mats mh:o, Son Pär 3
2 Torp And: Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 häst, 2 koor, 16 Kap:s uts:
i Bst: res: K: Pål Hållander och h:o Hollander
2 8 Pär Kietäwäins Enckas f: Cav Kietäväinen Son Danjel, dot: Karin, B:r Johan mh:o, B:r Danjel mh:o, B:r Thomas mh:o 8
5 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Adam mh:o, d:r Mårten Kietäwäin 5
3 6 Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen B:r Olof, B:r Hindr mh:o, dot Karin 6
5 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:rs måg Thomas mh:o, Syst: Karin 5
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Sona Son Olof 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, B:L:M: Anders, Pig Walborg Lukåin 3
5 4 Michel Immoin 1 Cav Immonen Son Samuel mh:o, Son Mickel 4
6 8 Mats Matss: Ikoins E:as f: Cav Ikonen B:r Mickel mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan, Son Michel, B:rs dot Maria, B:rs dot Anna 8
3 Pål Matsson Ikoins E:a 1 Cav Ikonen dot Brita, dot Maria 3
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pär Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 Jacob Putoins f: Cav Puttonen Son Jacobs h:o, Son Anders mh:o, Inh: Johan Lukoin mh:o 5
1 Kyllölä 6 Mårten Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Adam mh:o, Son Esaias, Syst Brita 6
5 Mats Matssons Enckas f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, Sona Son Mats E:a 5
2 4 Mats Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Erich mh:o, Son Mats mh:o, utflyttadt 4
5 Erich Räpoin 1 Cav Reponen Son Hans, Son Pär, B:r Mats mh:o 5
3 5 Thomas Huttuins f: Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Hans, Son Johan, dot: Kirstin 5
1 Bst: d:r Mats Huttuins f: Huttunen dot Maria 1
Bst: d:r Hans Huttuin Huttunen utfattig
1 Kyrkioby/Kirkonkylä 1 Fuorieren Wilh: Jacks h:o 1 Inf Bost: Jack 1
3 Fältwäb: Pett: Reinh: Jacks f: Jack B:r afsk: Rustmäst: Gabriel, Far Gabriels h:o, Pig Anna Tirroin 3
3 Upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig: Stina Frimodig 3
2 vice Past: Melartins Erfv:rs hemman Cav Melartin
2 Bst: d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
3 underlagt hemman Cav
4 7 Kapelan Jonatan Melartin 1 Kap:Bohl Melartin d:r Hindr Lukåin, d:r Hindr Artel, d:r Mats Rysse, B:rs dot Anna, Pig Karin Piskåin, Pig Kirstin Läskin 7
1 Bst: d:r Johan Liutu 1 Liutu 1
2 Bst: d:r Lars Jukarin mh:o 1 1 Jukarainen 2
1 Kåckola/Kokkola Majoren Döbens Boställe Inf:Bost: Döbeln?
2 Bst: d:r Michel Lind mh:o 1 1 Lind 2
2 L:B: Michel Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
1 Kåndiala/Kontila 3 Michel Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Sona Son Anders 3
4 Erick Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan mh:o 4
3 Mats Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen d:r Alexander Smålander 3
3 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen Lösa K: Samuel Ikoin 3
1 häst, 2 koor, 16 Kap:s uts:

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 4 Jöran Kåndiains Encka 1 Rust Kontiainen Son Pål, dot Maria, d:r Hindr Jukarain 4
1 Drag: Mats Hurins f: Hurin fri för Barn, dot: Anna 1
3 Bst: d:r Jöran Hämäläins E:a 1 Hämäläinen Inh: Pär Randalain, Son Michel 3
Torp: Pär Uckoin mh:o Ukkonen nybygge och fri för barn
7 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, des dot: Elin 7
1.2 Karinniemi/Keriniemi 12 Johan Puttåin 1 Cav Puttonen B:r Hindr mh:o, B:r Dafvid mh:o, B:r Michel mh:o, Son Hindr, d:r Hindr Kåtrå, dot: Brita för 3 år 12
2 Inh: Bertil Mietin 1 Miettinen dot: Inh: Maria 2
7 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:rs Son Eskels h:o, måg Adam Kietäwäin mh:o, Son Eskel 7
1 Inh: Lösa Pig: Elin Kåndiain 1 Kontiainen 1
3 3 Johan Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Inh: Johan Larsson Sårjoin, Son Lars mh:o 3
Inh: Lars Sårioins Encka Sorjonen fri för Barn
3 Torp: Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen B:r Pär, Syst: Karin 3
1 häst, 2 Koor, ½ Tunnas uts:
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
1 stod, 1 koo, 8 Kap:s uts:
Brukas af N:o 4 under Ett Cav
4 8 Israel Kainulain 1 Cav Kainulainen Son Johan mh:o, Son Anders, Son Pål mh:o, B:r Michels h:o, dot: Kirstin 8
1 Inh: Hindr Pitkäins h:o 1 Pitkänen 1
1 Lösa K: och Skräd: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Lambela/Lampila 3 Johan Pålsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen upbränd, d:r Anders Lukoin 3
3 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen nybygge, B:r Mats 3
2 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen upbränd 2
2 4 Länsman Paul Andersin mh:o 1 1 Inf Andersin d:r Mats Hulkåin, Pig: Kirstin Pälkåin 4
2 Bst: d:r Nils Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
3 Justicearien Georg Zygneij Boställe Inf Bost Cygnaeus uptagen i Christina
2 L:B: Johan Sårjåin mh:o 1 1 Sopanen 2
3 L:B: Lars Sårjåins h:o 1 Sorjonen B:r Jöran mh:o 3
i Bst: Anders Ingins h:o Inkinen utfattig
L:B: och Jäg: Joh: Glödstadt och h:o Glödstaf frie
i Bst: Adam Räpoin och h:o Reponen Bräck:
1 Limatala/Liimattala 10 Anders Abramss: Matinens f: Cav Matinen B:rs Son Johan mh:o, B:rs Son Mats mh:o, B:rs Son Adams E:a, Son Abrams Encka, Sona Son Adam, dot: Sisilja, dot: Maria, dot: Lena 10
Bst d:r Jacob Kärpäin Kärpänen utfattig
2 7 Mats Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Sold Johan Segermans h:o, B:r Hindr mh:o, Far Brs dot Anna, Cousins Sona Son Lars 7
3 5 Thomas Lukoins E:as f: Kro Luukkonen B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hindr mh:o, B:r Adams h:o 5
7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erich mh:o, B:r Mats 7
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Salamon mh:o, B:r Hindr 5
2 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari Son Mats 2
5 Salamon Wiskarins E:a 1 Kro Viskari Son Pär, B:r Pär mh:o, dot Elin 5
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Adam Håttins h:o 1 Cav Hottinen 1

Sivu 715AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lindusalo/Lintusalo 6 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen B:rs Son Lars, B:r Johan mh:o, des dot Karin 6
2 2 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Lars mh:o 2
Inh: Abram Matinen mh:o Matinen frie för barn
2 Bst: d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
2 Mats Kåtra mh:o 1 1 Cav Kotro 2
3 2 Fendrichen Johan Lemkes f: Inf bost Lemke Pig: Karin Råckain, d:r Pär Limatain 2
2 Bst: d:r Anders Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
4 6 Mats Magnesson Räpoins f: Cav Reponen B:rs dot: Kirstin, B:r Johans E:a, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Måns h:o 6
5 12 Mats Mårtensson Räpoins f: Inf Reponen B:rs Son Mårten mh:o, B:r Son Abram mh:o, Son Mårten, B:r Mårten mh:o, B:r Eskels h:o, B:r Johan mh:o, dot: Karin, B:rs Son Jacob 12
1 Bst: d:r Olof Såriåin 1 Sorjonen 1
1 Lukola/Luukkola 2 Michel Lukoins E:a 1 Rust: Luukkonen Son Johan 2
6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:rs Son Anders E:a, B:rs måg And. mh:o, dot: Anna 6
3 Johan Lukoins h:o 1 Rust: Luukkonen Son Anders, Son Lars 3
3 Sergeant: Jacob W: Norrings h:o 1 Rust: Norring Pig Lena Taipal, Pig: Ewa Ikäheimoin, Jäg: Lars Härkäin 3
3 Bst: d:r Lars Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen Inh i Drag: torp Pål Luitus h:o 3
2 i Bst: Adam Kåtrå 1 Kotro Syst Hedwig 2
2.3 10 Mats Lukoins Enckas f: Cav Luukkonen B:rs Son Johan Johansson mh:o, B:rs S: Jacob mh:o, B:rs S: Lars Hindrsson mh:o, Son Pär, Son Johans E:a, Son Mats mh:o, Bror Thomas 10
4 3 Krister Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen B:rs Son Johan mh:o 3
1 Johan Adamss: Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen 1
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hindr 5
2 Torp: Anders Artel 1 Artell B:r Friedrichs h:o 2
4 Johan Thomass: Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen Swåg: Pär Hulkoin mh:o, dot: Elin 4
3 Adam Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen B:r Michel mh:o 3
5.6 5 Dragon Mats Lukmans h:o 1 Rust Lukman Son Mats mh:o, B:r Mats, Stiufss: Pär 5
Dragon Liuds h:o Liud frie för Barn
5 Johan Johanss: Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu B:r Mats, B:L:M: Thomas Mietin mh:o 5
1 Bst: d:r Anders Andss: Liutu 1 Liutu 1
1 Bst: d:r Anders Matss: Liutu 1 Liutu 1
2 L:B: Mats Luitu 1 Rust Liutu Befalningsm: Ads Rusthåld, dot: Giertrud 2
2 Bst: d:r Pär Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 Maljala 9 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Anders mh:o, Sona Son Anders, Son Hans mh:o, Son Johan mh:o, Son Pär mh:o 9
2 4 Måns Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen Inh: Pär Arpåin mh:o 4
2 i Bst: Johan Ingins f: Inkinen Son Hindr, Stiufdot: Anna 2
4 Mårten Käriäin mh:o 1 1 Cav Kääriäinen B:r Joseph, B:r Johan 4
3 4 Hans Himains f: Cav Himanen Son Hans, Son Johan, Son Adam, dot Anna 4
2 Torp: och Sold: Joh: Dysters f: Dyster 4 fri för barn, Son Mats, Son Jacob 2
4 2 Anders Lappalain mh:o 1 1 Kro Lappalainen 2
5 8 Mårten Johanss: Måndoins E:as f: Kro Montonen B:r Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin, B:L:Ms Son Michel mh:o, B:L:M:s Son Johan 8
1 Magnula/Maunola 8 1 Pär Kiljuins Enckas f: Cav Kiljunen B:r Son Mats mho, Sold Smeds h:o, dot Karin, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, d:r Pär Pursiain 9

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Magnula/Maunola 1 Torp: Pär Pursiains f: Pursiainen fri för Barn, dot: Brita 1
1 stod, 2 koor, 3 får, 8 Kap:s uts:
2 3 1 Anders Kiljuins Enckas f: Cav Kiljunen Sold Michel Näts h:o, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 4
6 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats mh:o, Pig: Karin Lukoin, dot Anna 6
3 Bst: d:r Jöran Härkäin mh:o 1 1 Härkönen Son Lars 3
3 7 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Adam mh:o, B:rs S: Jacob, B:rs S: Pär 7
3 Lars Larss: Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik mh:o 3
i Bst: Res: K: Johan Kiljuin Kiljunen
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
4 5 Hans Karfwoins Enckas f: Cav Karvinen B:r Anders h:o, B:rs måg Michel mh:o, Brs dot: dot Marg, E:a, B:rs Son Hans 5
4 Torp: Hindr Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Inh: Anna Aufwin 4
1 häst, 2 koor, 16 Kap:s uts:
4 Israel Karfwoin mh:o 1 1 Cav Karvinen B:r Simons h:o, Pig: Susanna Uckoin 4
2 Torp: Mårten Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 koo, 8 K: uts:
5 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon mh:o 4
4 Adam Lukoins Encka 1 Inf Luukkonen Son Simon mh:o, dot Ewa 4
1 Mietula/Miettula 7 1 Lars Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r N:M: Hindr mh:o, B:r Mats mh:o, Lösa K: Hindr Kiljuin, Sold: Hindr Weks h:o 8
1 Inh: Anders Lukåins h:o 1 Luukkonen 1
6 Jacob Sårjåins h:o 1 Cav Sorjonen dot: Brita, Son Jacob, Son Lars mh:o, d:r Olof Lukoin 6
2 4 Thomas Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Hindr mh:o 4
Lands Secreterar: Meinanders Encka Cav Meinander Brukar denna dehl
3 Hindr Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Adam mh:o 3
2 Sokn Skräd Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
1 Torp och Linwäf: Mats Tarkgren 1 Tarkgren 1
3 5 1 Johan Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Gustaf, B:r Erich mh:o, Sold h:o Anna Kaipain 6
4 4 1 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen far br Adams h:o, B:r Johan, Sold: Hans Kårps h:o 5
2 Inh: Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 4 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Jöran, Pig Agneta Sårjoin 4
1 Muranmäki/Muuramäki 3 Mårten Smålander mh:o 1 1 Cav Smolander Swägersk: Maria 3
2 Lars Råckain mh:o 1 1 Cav Rokkanen 2
1 Johan Matsson Waldain 1 Cav Valtonen 1
2 Johan Anderss: Waldains E:a 1 Cav Valtonen B:r Adam 2
1 Anders Måndoins Encka 1 Cav Montonen 1
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen dot: Elin, dot: Lena 3
3 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Anders 3
1 Ninisari/Niinisaari 3 Lars Räpoins f: Kro Reponen Son Pärs Encka, Son Hindrich mh:o 3
i Bst: Mårten Räpoin Reponen utfattig
2 i Bst: Johan Suika mh:o 1 1 Suikka 2

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 4 Mats Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Pär mh:o, B:r Johans h:o 4
2 6 Pål Pålsson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Pål, Son Anders, Bror Anderss h:o, B:rs Son Erick mh:o, d:r Zacharias Ekbom 6
3 7 Lars Larsson Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Johan mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Lars mh:o, Son Mats 7
1 i Bst: Kirstin Rimbiläin 1 Rimpiläinen 1
2 Sold Wiks f: Vik 18 fri för Barn, Son Pål, dot Maria 2
4 9 Hindr Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:rs Son Hindr mh:o, far brs Son Pär mh:o, B:r Kristers h:o, d:r Johan Hakulin, dot Anna 9
1 Inh: Anders Sparres f: Parri Inh: Lösa Pig: Kirstin Ekbom 1
9 Hindrick Lakoins E:as f: Cav Luukkonen B:rs Son Pål mh:o, B:rs Son Hindr mh:o, S: Adams h:o, Son Hindricks h:o, Son Mats mh:o, Son Pär 9
1 Bst: d:r Anders Hurtigs h:o 1 Hurtig 1
5 3 Krister Hulkoin mh:o 1 1 Cav Hulkkonen Bror Anders 3
4 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, måg Anders Haikman E:a, B:rs dot Kirstin 4
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg Stichts hemman Kro Sticht
2 Sergeanten Carl Hielmans h:o 1 Hielman Pig Brita Sålla 2
3 L:B: Adolph Mutain mh:o 1 1 Mutanen Syst: Anna, har qwarn i Säynetlåhenkåski med Ett Par stenar 3
3 Bst: Johan Smålanders h:o 1 Smolander Son Anders, Son Johan 3
2 Torp Pär Wäijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
1 häst, 3 koor, 16 Kap:s uts:
2 7 Anders Måndoins h:o 1 Kro Montonen Inh Agneta Räisäin, B:rs Son Anders, B:r Son Pål mh:o, B:rs Son Johans h:o, dot Marg 7
3 2 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen Son Johan mh:o 2
6 N:M: Hindr Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Johan mh:o, Slägt Pål mh:o 6
4 4 Hindr Pärsson Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Mats mh:o, Inh: B:r Påls Encka 4
5 Hindr Piskoins f: Kro Piskonen Son Pärs E:a, Son Anders mh:o, Son Johan, Sold: h:o Karin 5
2 Inh: Smed: Erich Purhåin mh:o 1 1 Purhonen 2
5 2 Anders Lappalains E:a 1 Inf Lappalainen d:r Pär Kituin 2
3 Mats Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen d:r Michel Ikoin 3
1 Inh Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen 1
6 5 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen B:r Johan, Syst: Karin, Inh: Anders Norman 5
1 Inh: Michel Sållas f: Solla dot: Brita 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Grels Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen Inh: Pål Tuhkains Encka, des dot: Brita Tuhkain, d:r Anders Kinnuin, upbrände 5
5 Mats Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen måg Karl Läskin, d:r Simon Hilduin 5
4 Anders Johanss: Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen Swåger Johan, Swägersk: Maria 4
2 Bst: d:r Pär Ryhäin mh:o 1 1 Ryhänen 2
Jäg:n Mickel Swärd och h:o Svärd
1 Drag: Zacharias Pirtmans h:o 1 Pirtman 1
2 Mårten Kåndiå mh:o 1 1 Rust Kontiainen 2
2 Sexman Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen 2
2 Bst: d:r Johan Måndoin mh:o 1 1 Montonen 2
1 Inh: Ewa Kainulain 1 Kainulainen 1
2 5 Krister Härköins Enckas f: Cav Härkönen dots Son Pär mh:o, måg Mats mh:o, d:r Johan Ikäheimoin 5
3 3 Pär Hamuins Enckas f: Inf Hamunen Lösa K: Hindr Läskin, måg Anders mh:o 3

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pirtimäki/Pirttimäki 2 Michel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nymans Enckas f: Inf Nyman Pig: Brita Purhåin, d:r Johan Leinoin, måg Mats Ikoin mh:o, Pig Karin Hakulin 5
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 Johan Anderss: Aufwins E:a 1 Cav Auvinen af Ryssen förstörd, Bror Pär, Bror Anders mh:o, Res: K: Jöran och h:o 4
5 Johan Thomess: Aufwins E:a 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Pär, Syst Anna 5
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 5 Pär Summains Enckas f: Cav Summanen Hela byn af Ryssen Spuljerat, dot Maria, d:r Johan Matinen, Son Thomas mh:o, dot: Ewa 5
4 Thomas Summains f: Cav Summanen Son Thomas mh:o, måg Lars Puttåin mho 4
Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o Hujanen fri för Barn
3 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Påls h:o, B:r Elie E:a 3
Bst: Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
2 3 Pål Piskoin 1 Cav Piskonen Son Pål mh:o 3
1 Bst: d:r Anders Hämäläins h:o 1 Hämäläinen 1
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
Bst: d:r Johan Hujains E:a Hujanen utfattig
Bst: d:r Mats Mietins E:a Miettinen utfattig
7 Michel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats mh:o, Son Esaje Encka, Son Thome E:a, dot Rigina 7
1 Ryhälä 4 Mårten Mieloins E:a 1 Rust Mielonen måg Anders mh:o, dot:s Son Jacob 4
1 Dragon Leimans f: Leiman fri för barn, dot: Anna 1
5 N:M: Michel Leinoins E:a 1 Rust Leinonen Måg Aron Mannin mh:o, Swåger And mh:o 5
5 Michel Leinoin mh:o 1 1 Rust Leinonen Son Anders, måg Mats Ruokålain mh:o 5
1 Torp Johan Lukoins h:o 1 Luukkonen Nybygge 1
2 4 1 Pål Matss: Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Pig: Elin Kaupin, d:r Pär Såikain, Sold: Leinoins h:o 5
5 Simon Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen B:r Pål mh:o, Inh: Lösa Pig: Anna Kåndiå 5
3 6 Johan Ingins Enckas f: Cav Inkinen dots Son Johan Matsson, dot Son Pär mh:o, måg Mats mh:o, Swågers dot: Anna 6
7 1 Pär Himains Enckas f: Cav Himanen Swåg: Pål mh:o, Swåg: Lars Encka, Sold: Gröns h:o, Swågers måg Johan mh:o, Son Pär, Swågers dot Anna 8
4 4 1 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o, Sold: Tims h:o 5
Bst: res: K: Jöran Mannin och h:o Manninen
5 3 Mats Kangains f: Kro Kankainen måg Esaias mh:o, Son Johan 3
Torp: Tråssd:r Simon Kangain och h:o Kankainen
1 koo, 16 Kap:s uts:
6 6 Anders Waldåins f: Kro Valtonen B:rs dot: Karin, måg Johan mh:o, B:rs Son Lars, B:r Olofs E:a, B:r Hindricks h:o 6
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Kiljuins Enckas f: Cav Kiljunen Brs måg Johan mh:o, B:r Thome E:a, Son Adam mh:o 5
1 1 Sold: Lars Käcks h:o 1 Kock 41 Syst: Elin 2
3 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för barn, Son Anders, Son Johan, dot: Sisilja 3
1 häst, 1 koo, 16 Kap:s uts:
2 9 1 Erich Räpåins f: Cav Reponen B:rs dot: Maria, B:rs Son Mårten mh:o, Son Mårten mh:o, B:r Eskels Encka, B:r Joh mh:o, Sold: Laxs h:o, B:rs Son Zacharias 10

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Råkansalo/Rokansalo 3 Johan Reinikain mh:o 1 1 Inf Reinikainen d:r Johan Summain 3
4 Pär Summains h:o 1 Inf Summanen Son Adam mh:o, Son Abel 4
1 Räpåila/Repola 2 Erich Räpåins Erfol: Kro Reponen Sona Enckas man Krister, dot Magdalena 2
4 Olof Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johan, B:r Lars 4
3 Michel Räpåins f: Kro Reponen Son Mårten, B:L:M: Michel Räpoin mh:o 3
2 4 Mats Matss: Räpåins Encka 1 Kro Reponen Son Hindr, Son Mats, dot: Maria 4
2 Michel Mårtenss: Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
4 Pär Räpåins f: Kro Reponen Son Mårten mh:o, Son Hindr mh:o 4
2 Michel Erichss: Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulins Encka 1 Kro Hakulinen upbränd hela byen, Bror Johan mh:o 3
4 Eskel Uikains Encka 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o, Son Pål 4
2 6 Hindr Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:rs Son Mats, dot: Anna, B:r Son Johan Johansson, Larses Son Johans h:o 6
1 Bst: d:r Anders Lautiains f: Lautiainen utfattig, Son Anders 1
5 Anders Kangains h:o 1 Cav Kankainen B:r Philip mh:o, d:r Johan Sårjåin, måg Johans Encka 5
1 Bst: d:r Pär Roms E:as f: Rom dot: Anna 1
2 Bst: d:r Jöran Jöranss: Biörn mh:o 1 1 Björn 2
1 Såpalanniemi/Sopala 3 Torp: och Smed: Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Påls Encka 3
4 L:B: And: Anderss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen Bror Pär mh:o 4
2 L:B: Johan Johanss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
3 L:B: Anders Johanss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär 3
3 L:B: Johan Matss: Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen B:r Adam mh:o, Syst Karin 5
3 Torp: Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen Nybygge, Son Anders, dot Maria 3
4 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Mats mh:o 4
1 Säppälä/Seppälä 7 Lars Aufwins Erfol: Kro Auvinen d:r Johan Hakulin, Pig: Maria Hakulin, B:r dot: Rigina, B:r do:t Brita, B:r dot: Lisa, måg Thomas mh:o, upbränd 7
2 3 Pär Liutus h:o 1 Kro Liutu B:r Son Pär, Son Pär, upbränd 3
4 Olof Johanss: Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu upbränd, B:r Pär, far brs Son Hindr 4
2 Anders Liutus Enckas f: Kro Liutu upbränd, B:r Olof mh:o 2
3 9 Pär Thomass: Waldåins E:as f: Kro Valtonen Far brs Son Thomas mh:o, B:rs Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, B:rs Son Johan mh:o, Sold: Redlings h:o 9
1.2 Waldåla/Valtola 6 N:M: Pål Waldåin 1 Rust Valtonen dot: Anna, B:r Anders mh:o, Son Anders, Son Lars 6
5 Mats Waldåins f: Rust Valtonen Son Anders mh:o, des Son Mats, Son Mats, B:r Anderses h:o 5
2 Pål Pålss: Waldåins h:o 1 Rust Valtonen Son Hindrick 2
2 Anders Waldåins E:as f: Rust Valtonen Son Pål, dot Karin 2
2 Torp: Erich Kiljuin 1 Kiljunen Son Mats 2
1 stod, 1 koo, 8 Kap:s uts:

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Wäsiniemi/Vesiniemi vice Pastoren Hinric Romani Erf:rs Rusthåld Rust Romanus af Ryssen upbränd
2 Bst: d:r Anders Parri mh:o 1 1 Parri upbränd 2
2 Hör til N:o 1 Cav öde, upbränd
1 Bst: d:r Thomas Limatains h:o 1 Liimatainen Son Jäg:n Trumbsl: Lars 1
4 Torp: Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen Swåg: Pär Kituin mh:o 4
1 stod, 1 koo, 4 Kp:s uts:
3 7 Johan Kåtra 1 Cav Kotro B:r Ericks h:o, Son Elias mh:o, B:r Anders mh:o, dot: Lisa 7
4 5 Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Nybygge, B:r Johan mh:o, Stiufsson Johan 5
5 6 1 Regements Skrifwaren Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Dragon Adams h:o, d:r Bertil Kainulain, Pig Maria Hämäläin, Pig: Marg Lukoin Pig Lena Ahoin 7
3 Bst: d:r Jacob Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen B:rs Son Bertil 3
2 Bst: d:r Olof Päykäin mh:o 1 1 Päykkönen 2
4 Torp: Hindr Summains f: Summanen Nybygge, Son Jacob mh:o, Swåg: Brusius Lukoin mh:o 4
3 Torp: Johan Kyllöin 1 Kyllönen Nybygge, B:r Adam, B:r Anders 3
1 Torp: Mats Winters f: Vinter Nybyg: och fri för Barn, Son Erick 1
6 4 Thomas Kiljuins Enckas f: Cav Kiljunen Son Mats, Son Anders, Brs måg Joh mh:o 4
1 i Bst: Mårten Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 Ollila 5 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot: Maria, dot: Ewa, dot: Sophia 5
2 Bengt Bengtssons Encka 1 Cav Kiljunen Son Bengts h:o 2
3 Grels Kiljuins Encka 1 Cav Kiljunen Son Anders, Son Michel 3
2 Hans Bengtss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 5 Birger Larss: Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Syst: Son Michel mh:o, des Syst Maria 5
7 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, B:r Pär mh:o, B:rs Son Pär, dot Anna, B:rs dot Elin 7
2 Mats Uckoins E:as f: Cav Ukkonen Son Mats, dot Anna 2
2 Erich Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen 2
Pastoratett/Kirkonkylä 8 Kyrkioherden Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius Måg Fendrichen Carl Wäbers h:o, d:r res: K: Pål Heikin, d:r Michel Jukarain, d:r Johan Törröin, Pig: Magdalena Räpoin, Pig: Anna Härkäin, Pig: Maria 8
3 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig d:r Anders Piskåin 3
1 Torp: Dafwid Pälkoins f: Pelkonen Stiuf B:r Salamon 1
3 Torp: Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Bror Olof 3
4 Torp: Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Bror Mats mh:o 4
2 Torp: Hindr Härkäin 1 Härkönen Inh: Anna Karpin 2
1 i Bst: Johan Bergs f: Berg Son Jonas 1
Torp: Bertil Teitins E:a Teittinen utfattig
2 Torp: Johan Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
3 Torp och Soknstug Eld: Pål Limatain 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 3
2 Torp: och Färge K: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
2 Färge K: Erich Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 Lodjo K: Anders Aufwin 1 Auvinen 1
1 Fältwäb: och Tullupsynings man Carl Bergenfelt 1 Bergenfelt 1
2 Besökaren Jacob Flinckman mh:o 1 1 Flinkman 2

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula Såg Qvarn med 2:ne Ramar
-- 2 vice Länsman och Sågskrifwaren Hinric Linström 1 Lindström Pig: Brita Aufwin 2
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 2 Såg K: Jacob Kåndin mh:o 1 1 Kontiainen 2
-- 2 Såg Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 1 Såg K: Mats Bergholm 1 Bergholm 1
-- 2 Såg K: Hindr Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
-- 2 Såg K: Michel Ikoin mh:o 1 1 Ikonen 2
-- 2 Såg K: Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
-- 1 Såg K: Mats Kaupin 1 Kauppinen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17921794

© Maija-Liisa Laakso 2023