AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 54 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 43 % koko komppanian vahvuudesta 125 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90, 1693-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
2 Jacob Larsson Hyfwoin 6 6 24 Jacob Laarsson Hyfwäin Iisalmi Sälewaby, Laakaby, Wächmasierfi
3 Hendrich Ohlson Pulkinen 6 6 25 Hindrich Olofsson Pulkinen Iisalmi Löytynmäki
4 Philip Philipson Halloin 6 6 5. korp Philip Philipsson Haloin Iisalmi
6 Matz Matzson Kållioin 6 6 28 Matz Matssonn Kållioin Iisalmi Kauppila, Ryhäläby
10 Påhl Andersson Pöllein 6 6 31 Påhl Andersson Pöllein Iisalmi Rutacko, Oinasierfwi
14 Hendrich Ohlson Pardain 6 6 34 Hindrich Oloffsson Pardain Iisalmi Herneierfwi, Wijtaby
17 Påhl Påhlson Tålåin 42 6 Påhl Tålloin
43 6 Påhl Tålloin
18 Oluff Larsson Kärkein 47 Olof Larson Kärckein
48 Olof Larsson Kärckin
19 Larss Larsson Ullmain 6 6 36 Laars Laarsson Ullmain Iisalmi Ullmala
20 Anders Michellson Räsäin 38 6 Anders Räsäinen
39 6 Anders Räsäinen
44 6 Anders Räsäin
22 Lars Larsson Koukein 6 6 38 Lars Laarsson Kuockain Iisalmi Sutelaby
23 Petter Matzson Peckoinen 47 Peer Matson Pechkoin
24 Philip Micchelson Saikonen 47 Philip Michellson Saickon
25 Philip Philipson Poikonen 6 6 40 Philip Philipsson Poikoin Iisalmi Pörsenmäki
27 Hendrich Ohlson Kättuin 40 6 Hindrik Kettuin
41 6 Hindrik Kettuin
42 6 Hinrich Kettuin
43 6 Hinrich Kettuin
28 Johan Johanson Suitkoin 20 6 Johan Johansson Suikonen
21 6 Johan Johansson Suikonen
25 6 Johan Johanson Suikenen
40 6 Johan Johanssn Suikoin
41 6 Johan Johanssn Suikoin
42 6 Johan Suchkoin
43 6 Johan Suchkoin
33 Michell Pehrson Huttuin 47 Michell Peerson Huttuin
48 Michell Pehrsson Huttuin
35 Påhl Ohlsson Hyffwerin 6 6 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin Iisalmi Nissilä, Kauppila
37 Pehr Pehrson Sourulain 44 6 Pehr Pehrsson Sourulain
38 Oluff Påhlson Offwaskoin 6 6 97 Oloff Påhlsson Owaskin Iisalmi Kiuruwesi, Ruotanmäki
41 Christer Ohlson Kärckoin 6 6 99 Christer Olofsson Kächköin Iisalmi Martickala, Ollickala
44 Anders Anderson Luckarin 47 Anders Anderson Luckarin
48 Anders Andersson Luckarin
45 Lars Nielsson Routzalain 47 Lars Niehlson Ruotzalain
48 Lars Nielsson Routzalain
48 Nielss Nielson Hyffwerin 6 6 104 Niels Nielsson Hyfwerin Iisalmi Pielawesi
49 Hendrich Andersson Piedikein 6 6 105 Hindrich Anderss Piedickäin Iisalmi Sulkawa
47 Hendrich Anderson Pedikein
48 Hindrich Andersson Pidikein
51 Erich Iffwarson Pardain 35 6 Erich Ifwardhsson Pardain
36 6 Erich Ifwardhsson Pardain
37 6 Erich Ifwardhsson Pardain
44 6 Erich Ifwarsson Pardain
45 6 Erich Pardain
46 6 Erich Pardain
54 Oluff Larsson Tickainen 47 Oloff Larson Tickain
56 Anders Pehrson Huttuin 47 Anders Peerson Huttuin
48 Anders Pehrsson Huttuin
57 Johan Johansson Hilduin 6 6 111 Johan Johanss Hillduin Iisalmi Ollickala, Kifwisto
58 Larss Ohlsson Jatinen 44 6 Larss Ohlsson Jaatinen
59 Christer Christerson Linduin 26 6 Christer Lindunnen
38 6 Christer Linduin
39 6 Christer Linduin
44 6 Christer Christersson Linduin
45 6 Christer Linduin
46 6 Christer Linduin
61 Hendrich Thomasson Kärkein 26 6 Hendrich Thomas: Kärckäin
63 Oluff Ohlsson Kattuin 47 Olof Ohlsson Katain
65 Samuel Henderson Räsein 40 6 Samuel Räsäinen
41 6 Samuel Räsäinen
42 6 Samuel Räsäinen
43 6 Samuel Räsäinen
48 Samuel Andersson Räisein
66 Mattz Hendersson Pulkinen 44 6 Matz Pulkinen
68 Larss Henderson Rytkoin 6 6 119 Laars Hinderss Rytkein Iisalmi Hapaierfwi
47 Lars Henderson Ryttköin
70 Anders Hendersson Tickain 6 6 120 Anders Hinderss Tickoin Iisalmi Kiuruwesi
72 Matz Henderson Parfwioin 6 6 121 Matz Hinderss Parfwiain Iisalmi Påråwesi, __iosby
74 Michel Michellson Saikonen 26 6 Michell Michelsson Saikonen
44 6 Michell Sackoin
81 Cnuth Christerson Rotinen 26 6 Cnuth Christersson Ruotzinen
40 6 Cnut Christersson Ruotinen
41 6 Cnut Christersson Ruotinen
42 6 Cnut Ruåtzinen
43 6 Cnut Ruåtzinen
88 Nielss Påhlson Nissinen 6 6 133 Niels Påhlsson Nissinen Iisalmi Nissilä, Swenimäki, Sukewa
90 Pehr Wijsason Pardain 44 6 Pehr Wisason Pardain
96 Påhl Påhlson Pasainen 20 6 Påhl Påhlsonn Pasain
21 6 Påhl Påhlsonn Pasain
44 6 Påhl Påhlsson Pasain
99 Larss Bertelson Heiskain 6 6 140 Lars Bertillss Huskain Iisalmi Lapwätälämäki, Remexälä, Paloisby, Pörsenmäki
47 Lars Berttellson Heiskain
102 Markuss Markuson Huttuin 47 Marckus Marckuson Huttuin
104 Abram Henderson Hof:in 47 Abraham Hinderson Howinen
48 Abraham Houffwinen
105 Erich Matzson Piedikoin 8 8 125 Erich Mattzson Piedikäin Iisalmi Narfwanlax, Ongiwessi
108 Johan Grelzson Rokoin 21 8 Johan Grelsson Ruokioin
47 Johan Grehlson Rookoin
109 Larss Jöranson Tackuin 44 8 Larss Jöranson Tackain
110 Christer Erichson Halloin 40 8 Christer Eriksson Haloin
41 8 Christer Eriksson Haloin
42 8 Christer Hallin
43 8 Christer Hallin
114 Pehr Pehrson Lappalain 47 Petter Petterson Lappalain
48 Petter Pettersson Lappalain
116 Larss Mattzson Tirkain 25 8 Lars Matzson Tirckoin
44 8 Larss Matzson Tirkain
117 Grellz Grelsson Niskain 26 6 Greels Niskainen
120 Josep Erichson Pucko 25 8 Joseph Erichson Puikoin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Iisalmen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 125 278

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
26 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
35 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1693 .. 1.5.1693 (Narfven) - 1108, 1127
36 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.6.1693 (Narfwen) - 1145
37 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.7.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1163, 1181, 1199
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2023