AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piex: Compag: Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
11 Gustaf Karpin
13 Frantz Halaloin
16 Mattz Höfwöin
19 Anders Mäkeläin
21 Johan Pispain
22 Petter Bohm
23 Mattz Tålfwain
36 Nills Mustoin
54 Påhl Mahlman
56 Bertt: Nykäin
57 Påhl Nykäin
62 Nills Leikas
68 Hind: Seppoin
71 Mattz Hämäläin
72 Simon Willhuin
84 Petter Pekurin
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbåll
97 Mattz Karjalain
103 Påhl Sutinen
106 Mich: Wåckel:n
116 Adam Kurman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piex: compagnie Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
11 Gustaf Karpin
13 Frantz Halaloin
16 Mattz Höfwein
19 And: Mäkel:n
21 Johan Pijspain
22 Petter Bohm
23 Mattz Tålfwain
54 Påhl Mahlman
56 Bertt: Nykäin
62 Nills Leikas
68 Hind: Seppoinen
71 Mattz Hämäläin
72 Simon Willhuin
84 Petter Pekurin
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbåll
103 Påhl Sutinen
106 Mich: Wockel:n
116 Adam Kurman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämä Comp: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
11 Gustaf Karpin
19 Anders Mäkeläin
21 Johan Pispain
54 Påhl Mahlman
62 Nills Leikas
68 Hindrich Seppäin
71 Mattz Hämäläin
72 Simon Wilhuin
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbåll
106 Michel Wåckolain
116 Adam Kurman

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemaki Compagnie Willmanstrand 22.3.1728

Rulla Uppå den Commenderingen af Kong: Maij:tz Savolax och Nysltåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Prowiant och underhåld if:n och med d:n 23 Martj 1728 till månadz sluth Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Knuth Yhlöin
6 Tomas Ison
10 Oloff Sunman
12 Petter Vittman
28 Petter Ryberg
44 Eskell Kallwijk
46 Kars Nykäin
66 Påhl Ruhain
77 Lars Dawitzain
86 Johan Manck
87 Hind: Frijman
108 Oloff Pihl
114 Staffan Tijger
117 Matz Blom
126 Staffan Thålin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 470)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
3 Cnut Yllöin
6 Thomas Isoin
10 Olof Sundman
11 Gustaf Karpain
12 Petter Dittman
10 And:s Mäckäläin
28 Petter Nyberg
44 Eskiell Kallwijck
46 Lars Nyckäin
62 Niels Leickas
66 Påhl Rusain
68 Hind: Säppäin
72 Simon Willhuin
77 Lars Dafwitzain
86 Johan Marck
87 Hind: Finman
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbold
108 Olof Pijhl
114 Staffan Tijger
116 Adam Kurman
117 Mattz Bloom
126 Staffan Tolijn

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäki Comp: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
3 Knut Ylöin
6 Thomas Isoin
10 Olof Sunman
11 Gustaf Karpin
12 Petter Dittmar
10 And:s Mäkäläin
28 Petter Nyberg
44 Eskell Kallwjk
46 Lars Nykein
62 Niels Leikas
66 Påhl Rusain
68 Hinric Säppäin
72 Simon Willuin
77 Lars Dawitsain
86 Johan Marck
87 Hinric Finman
92 Petter Furu
93 Matts Snöbåll
108 Olof Pjhl
114 Staffan Tijger
116 Adam Kurman
117 Matts Blom
126 Staffan Tholin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäckj Comp: Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Knut Ylloin
6 Thomas Isoin
10 Olåf Sunnman
11 Gustaff Karpin
12 Petter Dittman
19 Anders Mäckeläin
28 Petter Nyberg
44 Eskell Kallwijck
46 Lars Nyckäin
62 Niells Leickas
66 Påhl Russain
68 Hindrich Säppoin
72 Simon Willhuin
77 Lars Dawidsson
86 Johan Manckt
87 Hindrich Fruman
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbåhl
108 Olåf Pyhl
114 Staffan Tijger
116 Adam Purman
114 Mattz Blohm
126 Staffan Tållin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemäkj Comp:e Wilmanstrand 1.6.1728

By Rulla Pro Junj af Sawolaxska här wahrande Commenderingen Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
42 Bertell Utter
47 Tohmas Hämäläiin
48 Hindrick Biurman
59 Tohmas Fallantin
80 Mattz Dafwitziain

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 485)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Pexämäkj Compaag Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Knut Ylloin
6 Tomas Isoin
10 Oloff Sundman
12 Petter Dittmar
28 Petter Nyberg
42 Bertill Utter
44 Eskel Kallwick
46 Lars Nyckain
47 Tohmas Hämäläin
48 Hindrik Biurman
59 Tohmas Fallentin
66 Påhl Russain
68 Hindrik Säppoin
80 Mattz Dafwitzain
86 Johan Manck
87 Hindrik Finman
92 Petter Furu
93 Mattz Snöboll
108 Oloff Pjhl
114 Staff Tijger
117 Mattz Blom
126 Staffan Tohlin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Pieximäckj Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Knut Ylloin
6 Tomas Isoin
10 Olåf Sunman
12 Petter Dittmar
28 Petter Nyberg
42 Bertill Utter
44 Eskel Kallwick
46 Lars Nyckäin
47 Tomas Hämäläin
48 Hind. Biurman
59 Tomas Fallentjn
66 Påhl Russain
68 Hind. Säppäin
80 Mattz Dafwitzain
86 Johan Manck
87 Hind. Finman
92 Petter Furu
93 Mattz Snöbold
108 Olåf Pjhl
114 Staffan Tijger
117 Mattz Blom
126 Staffan Tåljn

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemekj Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Cnuth Yloin
6 Tomas Isoin
10 Olof Sundman
12 Petter Dittmar
15 Olof Laitin
24 Staff Tenhain
27 Johan Nysein
28 Petter Nyberg
42 Bertil Utter
46 Lars Nykein
48 Hind. Biurman
59 Tomas Fallentjin
60 Påhl Hämäl:n
68 Hind. Säppein
69 Anders Pattia
70 Johan Kainul:n
75 Peer Laulain
78 Mårth. Tålfwain
79 Hans Glada
80 Mattz Dawitzain
86 Johan Munck
87 Hind. Finman
92 Petter Furu
93 Matz Snöbåhl
98 Anders Lindberg
107 Anders Gilliam
108 Olof Pijhl
114 Staff Tijjger
115 Johan Parfwiain
117 Matz Blom
121 Hind. Sommar
126 Staff Tåljn

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Lokakuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemekj Comp:e Willmanstrand 1.10.1728

October Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Infanterie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
15 Olof Laitin
24 Staff Tenhuin
27 Johan Nyssin
60 Påhl Hämäl:n
68 Hind. Säppein
69 Anders Pattia
70 Johan Kajnul:n
75 Petter Laulain
78 Mårthen Tålfwain
79 Hans Glada
92 Petter Furu
93 Matz Snöbåhl
98 Anders Lindbergh
107 Anders Gilliam
115 Johan Parfwiain
121 Hind. Sommar

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 503)

Aukeama 491 puuttuu

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexemekj Comp: Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
15 Olof Laitin
24 Staff Thenhuin
27 Johan Nyssin
60 Påhl Hämäl:n
69 Anders Pattia
70 Johan Kajnulain
75 Peer Laulain
78 Mårthen Tålfwain
79 Hans Glada
92 Petter Furu
96 Anderss Lindbergh kuuluu ruotuun 98
107 Anders Gilliam
115 Johan Parfwilain
121 Hind. Sommar

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Pexemekj Comp:e Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
15 Olof Laitin
24 Staff Thenhuin
27 Johan Nysein
69 Anders Pattia
70 Johan Kajnulain
75 Peer Laulain
78 Mårthen Tålfwain
79 Hans Glada
92 Petter Furu
107 Anders Gilliam
115 Johan Parfwiain
121 Hind. Sommar

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Piexemaki Compag: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
92 Petter Furu

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 529)

© Väinö Holopainen 2023