AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1722 ☰ 

Iisalmi maakirja 1722

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1039AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Alapitkänby/Alapitkä
Mårten Hillduin nu Ifwar D:o
Hind: Rotzal:in nu Hans Hujains E:a
Caupila/Kauppila
Mattz Christerss: nu Greels Kaupin och Johan D:o
Johan Kaupin nu Bertell Launoin
Haiaistaipall/Haajaistaival
Visa Cumbul:in nu Johan med Oloff D:o
Hajaisenby/Haajainen
Johan Rytköin nu Påhl Rångain
Olof Junduin med Hind: Häiskain och Hindrich Pulcka
Hapaiärfwj/Haapajärvi
Peer Eskelinen
Michell Eskelinen
Hindrich Pardain
Påhl Pardain nu Lars D:o
Gabriell Pardain nu Mattz Pächkoin
Erich Päsoinen
Oloff Päsoin nu Mattz D:o och Lars Lippoin
Hans Päsoin
Hindrich Lappalain
Peer Lappalain
Erich Lappalain med Rasmus Åckoin
Mattz Pechkoin nu Erich Päsoin

Sivu 1041AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Herneierfwj/Hernejärvi
Philip Kårhoin nu Enoch D:o
Peer Pardain nu Peer Nijrain och And:s Kumbulain
Nils Nissinen nu Jacob Mähöin
Käriensarj/Kääriänsaari
And:s Heiskain nu Lars D:o
Heinämäkj/Heinämäki
Johan Huttuin
Hans Wätäin nu Hind Tickain
Samuell Utrjain
Peer Kärckein
Anders Lippoin
Lars Lippoin
And:s Räsäin nu Nils Ihalain
Hautaiärfwj/Hautajärvi
Peer Pöxyläin
Påhl Tenhuin
Johan Kärckein nu Olof D:o
And:s Kärckein nu Peer
Olof Kärckein nu Peer D:o
Idensallmj/Iisalmi
Lagt under Idelsallmj Prästebohl
Bertill Kålloin nu Carl Caianj Enckia
Samuel Caianus nu Anders Dito
Peer Kollioin nu Olof Huttuin

Sivu 1043AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Karakain nu Peer med Michell D:o
Portanj Enckia nu Daniell Caupin
Daniel Kiskin nu Mich. Ackain
Jåckisby/Jokela
Lars Huttuin nu Olof D:o
Jumisby/Juminen
Michell Hynnin nu Påhl Rotzal:in, Hemming Hynnin, Michell D:o och Hemming Hemmingss:n
Erich Rotzalain nu And:s och Påhl Heiskain
Jyngäniemj/Jynkänniemi
Jeremias Rynäin
Joutzennemj/Joutsenniemi
Erich Rotzalain med Per D:o
Kiuruwesj/Kiuruvesi
Olof Tickain nu Hindrich
Hind: Tickain nu Ifwar D:o
Hemming Rämäs nu Johan Kaickoin
Peer Peersson nu Olof Lappalain med Påhl Tickain
Hind: Lappalain nu Johan D:o
Philip Kiskin
Christer Peerss: nu Joh: Kättuin
Kilpsarj/Kilpisaari
Hind: Pyllikäs nu Hind Huttuin el:r Jokelain
Johan Huttuin nu Brusius Snickare
Lars Sourolain nu Thomas Huttuin och Bertill Hynnin
Kårpijerfwj/Korpijärvi
Bertill Jutin nu Johan D:o

Sivu 1045AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiwistå/Kivistö
Påhl Ollikain
Johan Ollikain nu Gabriell med Johan Ollikaiset
Påhl Pardain
Kåpola/Koppola
Olof Wäisein nu Staffan D:o
Påhl Cuosmain nu Staffan D:o
Karfwasallmj/Karvasalmi
Bert: Rynäin nu Philip D:o
Peer Cuosmain nu Christ: Wäisein
Olof Cuosmain
Olof Ollikain nu Hindrich D:o
Lars Rynäin nu Påhl D:o
Kuifwaniemj/Kuivaniemi
Michell Jauhain nu Lars Tåssawain
Lars Tåssawain
Kåtanemj/Kotaniemi
Lars Jauhiain
Kariala/Karjala
Peer Nykein nu Johan D:o
Kåifwuiärfwj/Koivujärvi
Olof Tickain nu Olof Kärkein
Kallioiärfwj/Kalliojärvi
Joh: Kärckein nu Cnut D:o
Peer Tapain Lars Tuppurain och Hans Kärckein
Olof Kärckein och Johan D:o
Thomas Päsoin nu Peer Kärckein
Peer Larss.: Kärckein
Kåskenby/Koskenkylä
Jacob Gabriellsson nu Anders Jacobsson

Sivu 1046BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lakaby/Laaka
Elias Tåifwain
Luckarila/Lukkarila
Påhl Ollikain nu Christ: Safwolain
Hemming Luckarin nu Ifwar Routzal:in
Olof Luckarin nu Lars
Lambaiärfwj/Lampaanjärvi
Olof Lappalain nu Johan
Nils Hujainen
Hans Kärckein nu Peer Tickain
Esaias Rotzalain nu Brusius D:o
Hindrich Tåifwain
Påhl Tickain
Erich Kåckoin
Nils Kåckoin
Olof Nissin
Läppälax/Leppälahti
Elias Lapwetelein
Enwalld Enwaldsson
Olof Keijoin
Peer Ryttkein
Lapwetelenby/Lappetelä
Erich Lapwetelein nu Olof Påickoin
Påhl Katain
Hindrich Pardain nu Mattz Poikoin
Peer Mardikain
Lars Pardain nu Olof Hyrcka

Sivu 1047AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Philip Rautaparda
Jacob Lappal:in nu Mattz Lapwetel:in
Staffan Ollikain nu Lars Katain
Löytinmäkj/Löytynmäki
Anders Räisein
Lars Ihalain
Ifwar Lydikein
Läfwäniemj/Leväniemi
Mattz Kumbulain
Lamassahlo/Lammassalo
Isack Niskain nu H:r Mårten Kostianus
Anders Niskain
Johan Niskain
Löytiärfwj/Löytynjärvi
Påhl Röngä nu Christer D:o
Lupua by/Luupuvesi
Jöran Mardikain nu Thomas och Johan Dito
Anders Kånnoin nu Påhl
Påhl Könöin nu Olof D:o
Hind: Kämäräin nu Mattz D:o
Påhl Kämäräin med Mattz
Martiseniärfwj/Marttisenjärvi
Peer Markoin
Olof Pardain
Mardikala/Martikkala
Johan Mardikain nu Christ: Dito
Olof Mardikain nu Hindrich Kåcko
Olof Peersson nu Hindrich Kuckoin

Sivu 1049AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michaiärfwi/Mikkajärvi
Ifwar Rotzal:in nu Lars Råifwas
Niemisiärfwj/Niemisjärvi
Påhl Cuolem:n nu Staff: Tickain
Peer Lyra Enckia
Per Jacobss. nu Peer Hyfwerin
Olof Saxa nu Påhl Kärckein och Lars Kämäräin
Peer Hyfwerin nu Daniel D:o med Olof Könöin
Peer Niskain nu Hindrich D:o
Påhl Kaikoin med Michell Tapoin
Lars Kaikoin nu Olof Räisein
Närckoby/Nerkoo
Johan Kåkoin nu Olof Nissin
Påhl Wäisein med Michell Kächköin
Anders Kächköin
Peer Jauhain nu Marckus Pardain, Staffan Mardikain och Jöran Pardain
Johan Lappalain nu Påhl Räisein, Johan D:o och Anders Lappalain
Narfwanlax/Naarvanlahti
Ifwar Hillduin nu Lars D:o
Nils Hillduin
Nils Sigfredson Hillduin
Clemet Hillduin nu Michell Hardik:in
Näländöby/Näläntö
Mattz Eskelin
Niemismäkj/Niemismäki
Olof Hillduin nu Mattz Pykäläin
Nissilä/Nissilä
Mattz Nissin nu Nils Mattzson
Påhl Nissin nu el:r Johan

Sivu 1051AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nils Nissinen
Påhl Kättuin el:r Thomas Påhlss:n
Johan Påhlsson nu Påhl
Oinasiärfwj/Oinasjärvi
Nils Huttuin
Ollikala/Ollikkala
Nils Soinin nu Hindrich D:o
Jöran Hyrckäs nu Lars Sånnin och Staffan Ollikain
Hindrich Lappalain med Peer Mardikain
Christ: Mardikain nu Philip och Jöran Mardikain
Lars Ollikain nu Olof Hujain
Staffan Ollikain nu Påhl D:o
Påhl Andersson Ollikain
Peer Kärckoin
Ifwar Ollikain med Staffan D:o
Olof Känckyin nu Isack Sånnin
Samuell Sigwoin nu Peer Rotzal:in
And:s Ackoin nu Lars D:o
Pardala/Partala
Olof Kuttilain
And:s Spannin nu Mattz Kasurin
Peer Kärckein nu Josep Pardain
Mattz Junduin
Olof Pardain nu Johan Kaupin
Påhl Pardain
Pöriä/Pyöreä
Mattz Kaupin nu Johan

Sivu 1053AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Paloisby/Paloinen
Lars Hynnin nu Lorens Ranström och Christer Hynnin
Påhl Huiain nu Hemming Kärckein
Mattz Hynnin nu Lars D:o
Porowesj/Porovesi
Peer Nijrain nu Hindrich D:o
Petäjärfwj/Petäjäjärvi
Påhl Huttuin nu Olof
Pörsämäkj/Pörsänmäki
Erich Rautaparda
Mattz Lappalain
Lars Pardain
Jöran Bertillsson
Lars Larsson nu Philip Rotzalain
Mattz Tenhuin nu Hans Nijrain
Påhl Pardain nu Peer Hyrckäs
Jacob Mustoin nu Påhl Läskin och Påhl Lapwetel:in
Pachkamäkj/Pahkamäki
Peer Laitin nu Samuell Huttuin
Pajuiärfwj/Pajujärvi
Johan Cuosmain
Olof Cuosmain
Nils Ollikain
Peer Cuossmain
Olof Kåckarin
Gabriell Ollikain

Sivu 1055AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hemming Rotzalain
Pöriälä/Pyöriälä
Olof Sutin nu Johan Ahoin
Pielawesj/Pielavesi
Johan Mattzon nu Johan Rytkein
Hind: Larsson nu Mattz Niskain
Påhl Tåssawain nu Nils Niskain
Påhl Niskain nu Mattz Ikähäimoin
Pajumäkj/Pajumäki
Lars Lauckain
Päsmärjby/Päsmäri
Jöns el:r Peer Tåifwain
Ryhälä/Ryhälä
Hind. Kächköin nu Staffan Ryhein
Staffan Ryhein
Peer Pulckakiättuin nu Elias
Rotamäkj/Ruotaanmäki
Jacob Lappalain
Erich Suomalain nu Christer Huttuin
Rotalax/Ruotaanlahti
Lars Lappalain
Påhl Niskain
Rutackoby/Rutakko
Olof Ryhein nu Olof Huttuin
Lars Röncka nu Mattz
Cnut Kainulain

Sivu 1057AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nils Peerss:n nu Hind: Pardain
Peer Huttuin nu Jacob Mähöin
Påhl Tickain
Peer Sirfwiä
Johan Rönckeläin nu Nils Rotzalain
Rokoisenby/Ruokonen
Jacob Rotzolain
Ryttkeby/Rytky
Påhl Tapain nu Nils Laukain, Påhl Rytkein och Gabriell Kärckein
Rämäxälä/Remeskylä
Peer Rämäxin med Per Anderssons Enck:
Påhl Rämexin med Johan
Peer Peersson nu Mattz Rämäs
Salomeby/Salahmi
Samuell Mackoin nu Eskell D:o
Anders Rämäs
Swennimäkj/Vänninmäki
Johan Kaupin
Olof Ojalain
Jöns Huttuin nu Johan
Mattz Huttuin nu Lars Ryhein
Lars Kiättuin
Olof Soininen nu Hindrich Cainulain

Sivu 1059AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suckeaby/Sukeva
Johan Kainulain
Mattz Hillj nu Olof Kuttilain
Sångaiärfwj/Sonkajärvi
Påhl Kainulain nu Johan D:o
Peer Eskelin nu Olof Hyfwen
Thomas Ryhein nu Anders D:o, Olof Eskelin och Thomas Huttuin
Peer Swennin nu Olof Eskelin
Säläwäby/Sälevä
Lars Nissinen nu Olof
Peer Nissinen
Olof Sårmuin nu Michell Haloin
Peer Ohlsson Nissin
Sutelaby/Sutela
Anders Sutinen nu Mattz D:o, Johan Luckarin och Johan Ullmain
Johan Sutinen
Mattz Lappalain nu Peer D:o
Påhl Ollikain nu Johan Rotzal:in
Sulkawa/Sulkava
Hindrich Harmains Ödes Eng:
And:s Nousiain nu Lars och Mattz D:o
Påhl Safwolain nu Mårten Kåckoin

Sivu 1061AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Hyfwöin och Staffan
Staffan Janhuin
Staffan Tickain nu Anders Käräin med Påhl Piedikein
Påhl Piedikein nu Mattz Kärckein
Hind Kårpin nu Hind: Piedikein
Salmierfwj/Salmijärvi
Joh: Leinoin nu Lars Kärckein
Tåifwakoby/Toivakko
Olof Rautaparda
Taipallby/Taipale
Joh: Rytkein nu Peer D:o
Marck:s Sastain nu Olof Huttuin
Per Ryttkein nu Lars Hackarain
Olof Marinus H:r, nu Sigfred Pulckin
Tommonmäkj/Tommonmäki
Grels Jauhoin
Påhl Bertillsson nu Samuell Niskain
Walkiamäkj/Valkeamäki
Johan Johanss:n nu Påhl Kiättuin och Erich Nijrain
Giddion Lappalain
Lars Rämäs och Anders Pullcka
Johan Känckoin el:r Lars Kiättuin
Hindrich Hoffrenius H:r, nu Peer Lappalain

Sivu 1063AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Weremäiärfj/Vieremäjärvi
Johan Kiättuin nu Hindrich Kiättuin och Erich Kåstman
Jeremias Kärfwin nu Hindrich Kåcko och Nils Osenbryk
Olof Kiättuin nu Påhl Nissin
Hindrich Huttuin nu H:r Johan Gumerus
Witaby/Viitaa
Jacob Huttuin
Johan Hillj nu Påhl Huttuin
Anders Huttuin
Ullmala/Ulmala
Christer Parckoin nu Peer Lappalain
Olof Sifwoin nu Mattz Tickain
Olof Christersson nu Olof Tijkain
And:s Heiskain nu Joch: Mähöin
Anders Nijrain nu Johan och Mattz Wäisein
Peer Nijrain nu Peer Ullmain
Nils Nijrain
Johannes Sinjus nu H:r Johan Gummerus
Nils Larsson och And:s Ackain och Påhl Wäisein

Sivu 1065AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Bertillsson nu Påhl och Elias Ullmain med Joh: Lybeck
Wechmasiärfwj/Vehmasjärvi
Hind: Cumpulain nu Lorens Ranström och Lars Lauckain
Påhl Tåifwain nu Michell Lefwäin och Erich Tofwinen
Warpais/Varpainen
Peer Haloin och Anders Haloin
Wijando/Vianto
Påhl Rotzalain nu Christ: Purain
Christ: Puroin nu Påhl Rotzalain
Wäisälämäkj/Väisälänmäki
Hans Lappalain nu Hans Puruin
Peer Wäisein nu Hindrich Jäskelein
Christer Wäisein
Wenechmäkj/Venetmäki
Eskell Lipoin
Waraslax/Vaaraslahti
Påhl Nousiain
Lars Piedikein
Jacob Räsein
Josep Tickain nu Elias D:o
Ångiwesj/Onkivesi
Olof Hujain
Peer Rotzalain nu Anders

Sivu 1067AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöran Påhlsson nu Påhl Rotzalain
Mattz Rotzalain
Åsmangi/Osmanki
Anders Hyfwerin
Fiskerijen ♦ Kalastamot
Kihlosallmj Fiskerij
Wijando Fiskerje
Lapinlax

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8766 Maakirja 1722-1722, sivut 1039-1071
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8766
Mikrofilmi ES2640-41

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1695

© Väinö Holopainen 2023