AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1711

Juva maakirja 1711

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1278DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila
Mattz Thomasson medh Hatzoila nu Michell Ehrssons Enckia
Anders Aufwin medh Petter Kättuin
Måns el: Niells Aufwin
Hindrich Hyttin nu Peer Piedikein
Mattz Mattzss: Aufwin
Ahola
Lagdt under Ahola gårdh
Staffan Laitin
Eskell Pullckin el: Johan Kaipoin
Cuosmala
Åke Månss. Cuosmain
Michell Johanss: Cuosmain
Jöns Jönss. Tarkiain nu Leutnant Jacob Teetz Erfwingar
Mattz Cuosmain nu Berendt Pijk
Pafwilain nu Påhl Asillain ödhe
Härkälä
Johan Pöllein el: Anders Hullckoin
Anders Härkein el: Anders Pafwil:n
Thomas Ohlss. nu Hemming Härkein öde

Sivu 1280DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Dafwid Hullckoin nu Johan Kånsti
Johan Härkein nu Johan Hämäl:
Håttila
Elias nu Simon Håttin
Johan Cuosmasson Håttin öde
Jacob Wätein el: Thomas Kämil:
Härkälänemj
Mattz Mattzsson nu Peer Härkein
Påhl Påhlson Auf:n nu Thomas Summain öde
Hetajerf:
Kåssoins ödhe nu Mattz Lijkoin
Niells nu Petter Puhakain ödhe
Niells Kättuin
Olof Jacobss: Kättuin
Mårten el: Olof Kättuin ödhe
Mattz Lijmatain el: Peer Luuckoin
And:s Kättuins öde nu And:s Paunoin Upt:
Hindrich Fråstj nu Hindrich el: Peer Kiskin
Lars Kättuin el: Johan Mustoin ödhe
Haloila
Peer Haloin nu Mattz Puhakain
Haikarala
Simon Haikain nu Lars Purhoin
Lars nu Per Råkain
Mattz Teifwain nu Peer Summain
Lars Peerson Härkein nu Hindrich D:o

Sivu 1282DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heinola
Lars Ohlss. Heinoin el: Johan
Hatzoila
Lars Kuckoin nu Lars Kankoin
Heinola
Christer nu Olof Heijnoin
Hatzoila
Mattz Räsein nu Anders Teijtin
Lars Mustoin nu Kämil:n
Bertill Puttkoin nu Johan Turakain el: Tållska
Olof Olofss. Turakain
Hötöis
Johan Hyttin nu Anders Hötöl:
Påhl Harmain nu Sigfred Hötöl:
Abraham Hötolein
Hännilä
Christer Mattzson nu Hardwick Hännin
Järfwenpä
Erich Achmöller
Johan nu Isack Muttulain
Immoila
Peer Immoin nu Mattz el: Lars Lamain
Ingilä
Pistohlsmeden nu Leut: Carl Tavast
Jåkela
Lars Killckj nu Simon Gevaldiger

Sivu 1284DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrchioby
Lagdt under Jåckas Sohns Prästebool
Kättula
Olof Olofss: nu Johan Kåndiain öde
Kaihumekj
Petter Larss. Mardikain ödhe
Hindrich Ehrss. Kåndiain nu Anders
Olof Teifwain nu And: Rautiain
Kättula
Sigfred Martenss: Oijnoin
Kangais
Petter nu Lars Immoin
Erich Rautiain nu Anders Rimpi
Petter Rimpi nu Hindrick Bruun
Thomas Muttulain nu Mattz Paunoin
Mattz Philipsson Ahoin
Kiskilä
Bertill Kiskin
Kaskis
Niells Ohlss: Kiskin nu Hindrich Tannin

Sivu 1286DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Månss: Kiskin nu Isack Wänäl:n
Johan Ruotzalain
Lars Michellss: Haloin
Niells Kiskin el: Anders Wasara
Kiskilänemi
Greels nu Staffan Kiskin
Johan Påhlsson nu Mattz Kiskin
Hindrich Herrain nu And: Kiskin
Peer Larss: Laakoin el: Kupsa ödhe
Påhl Hinderss: Kupsa el: Hindrich
Kasentaipal
Johan Lautiain el: Hindrich Päsoin
Kaislajerf:
Lars nu Johan Härkein
Kåickala
Johan Marain nu Peer Hakul:n
Ikoins öde nu Johan Läskin öde
Petter Räsä
Johan nu Jacob Marain ödhe
Anders Längin nu Christ:r Nissin
Knutilamekj
Lars Hämäl: nu Johan
Simon Ehrsson Hämäl:n nu Mattz

Sivu 1288DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz nu Peer Ollikain
Knutila
Peer Ohlss: Hyttin
Killpoila
Jöran Kaipoin el: Påhl Hyttin
Swante Schadevitz nu Johan Swantesson
Mattz Schadevitz Cornett: nu Johan Mattzson Schadevitz
Olof Lambin med hielp Jorden i Remojerfwi nu Lars Muttulain ödhe
Mattz Kallin nu Anders Pispa
Karkiama
Lars Ehrss: Kiukas
Anders Pöyhein ödhe
Påhl Räpoin med Kiukas ödhe
Olof Hurskain nu Lars Pöyhein
Eskell Pöyhein nu Heijnoin
Lauckala
Anders Pernain i Randasallmj Sochn

Sivu 1290DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Herrain nu Anders Pernain
Peer Lautiain med Pernains Jordh nu Johan Purhoin
Heijnoin nu Olof Mattzss: Pennain
Påhl Mustoin el: Pennain
Lautiala
Christer Lars och Ellias Lautiaiset
Loumala
Greels Lamain nu Påhl Kupsain
Läskilä
Petter Läskin
Jöhns Hinderss: Läskin nu Johan Påhls: Upt: ödhe
Mattz Läskin nu Hindrich Haikarain
Liefwola
Lijkain nu Johan Martin öde
Olof Lefwoin nu Anders Läskin
Johan Peersson nu Christer Lijmatain
Påhl Läskin nu Thomas Purhoin öde
Lipsala
Påhl Påhlsson nu Jöns Lipsain
Lehikola
Michell Ehrsson nu Peer Lehikoin
Jöns Lehikoin
Petter Bengtin nu Erich Nullpoin ödhe
Männimekj
Petter Kammoin nu H:r Proubst: Hindrich Poppius

Sivu 1292DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Axell Turakain nu Capellans Boohl 2 Skmk och Hanns Tirroins 2 Skmk
Påhl Rijkoin el: Capell: H:r Fredrich 2 Skmk och Nigrei Enckia för 2 Skmk Crono ödhe
Mattila
Mattz nu Tönis Simonsson Parkoin
Axell Mullj nu Johan Valentinson
Olof Pernain el: Mattz Uckoin öde
Räsein el: Michell Kämil:n ödhe
Mäkiöis
Mattz nu Anders Aufwin
Eskell Kämil:n nu Påhl Säppein
Niells Kämil:n nu Mårten Oijnoin
Greels nu Johan Kiskin ödhe
Marala
Måns el: Erich nu Petter Marain
Haloin nu Mattz Råckain
Päsoin nu Peer Marain ödhe
Jöns el: Mattz Marain
Maifwala
Jöns Peersson Lämbin nu Simon Härkein
Christer Pätyn
Cnuth nu Erasmus Kåndiain

Sivu 1294DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Brusiusson nu Lars Haikarain
Hindrich Cuosmain
Niells Heilain nu Hindrich Tarkiain
Jöns Jufwoin nu Eskell Pistohlsmed
Staffan Hännin el: Peer Ohlss:n D:o
Lars Anderss: nu Frantz Heilain
Murdois
Olof Hämäl:n med hielp jordh i Remojerf:
Jöns Hämäl:n nu Schergianten Scharstenius nu Olof Snickare
Eskell Ohlsson Härkeins hemman fördelas så att Isack Thomasson Hämälein har 1 Skmk deraf och Major Jean Busck 2½ Skmk
Cnuth Hindersson Hämäl:n med hielp jorden nu Major Jean Busck för 1½ skattmarker
Miettula
Ruokol:n nu Johan el: Peer Kåtilain
Näringe
Eskell Ohlsson Tarkiain
Peer Peerss: Kärkämullj
Hindrich Johansson Hämäl:n

Sivu 1296DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kaupin nu Ellias Hämäl:n
Hindrich Lillius nu Peer Lambain
Brusius Härkein nu Peer Witikain
Påhl Jarin nu Bertill Kiskinen öde
Påhl Kaipoin nu Bengdt Hauska öde
Peer Johansson Cuosmamuicko
Narila
Anders Påhlson Puttkin
Mattz Anderss Pennain
Ollickala
Lars nu Mattz Kiskin
Bengdt Wanhain el: D:o Kiskin
Erich nu Hindrich Nullpoin
Olof Hämäl:n med Hatzoins ½ Skmk nu Christer Pätyn
Anders el: Erich Nullpoin nu Olof
Jöran Arfwedsson Ihalain ödhe
Lembiein med Hatzoins hemman nu Johan Piedikein

Sivu 1298DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöran Jöransson Piedikein
Eskell Räsein nu Peer Päsoin ödhe
Påikola
Anders Pijk Ländzman
Palhlois
Johan nu Markus Rångain
Pällkilä
Härkein el: Otin nu Michell Pernain
Anders Illfwoin nu Greels Nousiain
Pättilä
Anders Pätyn nu Lars Tannin
Patela
Petter el: Mattz Tirroin nu Peer D:o
Thomas Uckoin nu Mattz Hämäl:n
Hindrich Läskins ödhe nu Mattz Hämälein
Purhoila
Lars Kåttro nu Hindrich Purhoin
Lars Purhoin nu Gustaf Killckj
Påchiois
Lars Narin el: Niells Kuckoin
Lars Kuckoin nu Anders Kåttro
Hindrich Sinckoin nu Staffan Hännin

Sivu 1300DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Hindrichss: nu Carll Kaipoin
Lars Michellss: Kåckoin ödhe, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Mattz Kåckoins ödhe el: Anders Saukoin, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Måns Safwol:n el: Erich Marains ödhe, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Lars Narin el: Kuckoins ödhe, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Anders Parckins ödhe, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Cuosma el: Petter Kättuins ödhe, nu Regementzqwartermestaren Carll Lillienschiöldz Erfwingar
Thomas Mattzss: Narin nu Lillienschiöldz Erfwingar
Peer Peersson nu Ellias Hämälein
Simon Cuosmains ödhe
Olof Michelss. Kuckoin ödhe
Mattz Hindersson Kuckoin ödhe
Pittkelax
Mattz Tirroin nu Påhl Hyfwein öde
Barenschiöldz rustning el: Just Paiain nu Påhl Ikoin för 1½ Skmk

Sivu 1302DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Måns nu Frantz Lambin ödhe
Thomas Piedikein nu Peer Nåpoin
Mattz Mattzsson Ikoin ödhe
Hans Ikoin nu Johan Ingin
Anders Bengdtson Pullckin ödhe
Härkein nu Christ:r Anderss: Ikoin
Olof Härkeins ödhe nu Påhl Hyfwerin ödhe
Staffan Piedikein nu Johan Ingin
Petter Piedikein nu Johan Ikoin ödhe
Peer Nullpoin nu Olof
Påhl Mattzsson Piedikein nu Peer Påhlsson D:o
Mattz Mattzson Piedikein ödhe
Påhl Mattzson Wänälein nu Hans Wänälein
Påhl Heijlain nu Johan Ikonen
Peer Jönss: Heijlain eller Jöran nu Hindrich Silain

Sivu 1304DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Ikoin nu Mårthen
Petter Peersson Haloin
Paijusallmj
Heijnoin nu Wijsa Läskin
Pullckila
Käroin nu Johan Peerss: Pullckin ödhe
Jöns Pullckin nu Johan D:o
Påhl Peerss: Pullckin ödhe
Peer Käroin nu Peer Paijuin öde
Anders Bengdtss. Pullckin öde
Pyllkelä
Anders Tarkiain nu Eskell Pyllckein öde
Eskell Christerss. Pyllckein
Pekurila
Jacob nu Mårten Pekurin
Pellilä
Pellin nu Johan el: Lars Pochialain
Rångala
Kanckoin nu Olof Sårfwarin
Hindrich Rångain nu Erich Kanckoin 1sk. Anders Kånsti för 2 Skmk och Mattz Läskins el: Wijsains 1 Skmk
Peer Rångain nu Mattz Läskin
Johan Aniain Brusius Laukain
Räsälä
Petter Michellsson Räsein

Sivu 1306DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randois
Thomas Greellss. Narin
Jöns Kättuin nu Johan Huttuin
Simon och Ifwar Martins ödhe
Michell Martin nu Mattz Oijnoin
Ahoin el: Christer Lijmatain
Peer Härkein el: Simon
Mattz Läskin nu Christer D:o
Remojerf:
Mardikain nu Petter Haloin
Abraham Remoin nu Petter Immoin
Mattz Remoin nu Petter Immoin
Hindrich nu Mårten Hämäl:n
Jacob Pafwilain nu Petter D:o
Olof Rimpi el: Lars Kipri
Heijnoin nu Aron Wänein el: Anders Pafwilain som boor i Wuorenma, Upt: öde
Johan Johansson Hämälein
Hindrich Turakain nu Mattz Pullckin

Sivu 1308DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokola
Lars Anderss: Rukelain
Michell el: Anders Månoin
Hanns Ruokol: nu Thomas D:o
Christer Hanss: Måndoin el: Lars
Valentin Baltzarson el: Hattulanpeldo ödhe nu Hindrich Kåckoin
Suurnemj
Påhl Rimpi nu Anders Kardin
Olof nu Johan Rångain
Lars Lamain nu Peer Immoin
Thomas Immoin nu Johan Paunoin
Summala
Thomas Johanss: Pardain nu Johan Summain
Jacob Johanss: Pardain

Sivu 1310DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Wätein el: Thomas Rautiain
Såinemj
Pardain nu Peer Tarkiain öde
Lars Mårtenss: nu Christ:r Sårjoin
Hindrich nu Peer Tarkiain
Erich Kuckoin nu Johan Huttuin
Petter Herrain el: Lars Sorijoin ödhe
Simon Peerss: Aufwin nu Mattz
Kåtilain med 2 Skmk Pardains öde nu Staffan Haloin
Såpala
Hindrich Såpain nu Hind: Aufwin
Johan Såpain nu Peer Puhakain
Taipall
Olof Andersson Taipalain
H:r Simons hemman el: Corporalen Lars Asikain nu Ländzman Elias Haraldson
Tyrimekj
Johan Wätein nu Lars Kaipoin
Teifwala
Jöns Jönsson Längin nu Upbördzskrijfaren Abraham Walin öde
Anders nu Olof Teijfwain öde
Peer Wijkarin nu Mich: Teifwain
Michell Teifwain el: Erich
Niells Mattzsson Teifwain
Turakala
Olof Peersson Turakain

Sivu 1312DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tukela
Niells Hämälein nu Eskell Asillain
Olof Inginen Niells Påchialain
Petter Messo nu Erich Härkein
Lars Kipri nu Eskell Pöyhein
Clemet Sållkj nu Lars Purain ödhe
Påhl Peerss: Wänälein
Wächmais
Hindrich Peerss: Jakoin nu Cappel:n H:r Fredrich Sveconius
H:r Sigfred el: Remoins hemman nu Dito Sveconius
Michell Hatzoins hemman nu Sveconius
Greels Lipsain
Anders Peerss: Wästerin
Lars Pöndin nu Sigfred Wänäl:n
Sigfred Lamain
Abraham Brunneri Enckia, Proubsten, nu Jacob Lipsain
Olof nu Petter Mardikain
Warpaisenranda
Hindrich Kiskin med Mattz Rångains jordh nu Daniell Immoin

Sivu 1314DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäijala
Pett: Sigfredsson Wäijalain
Mattz Johansson Kiskin
Wijsala
Anders Läskin nu Johan Kättuin
Ifwar Läskin nu Mattz Såpain
Wuorilax
Påhl Påhlsson Bengtin
Staffan Tarkiain
Wuorenma
Leijnoin nu Lars Hötöl:n
Lars Nissin nu Johan Kaupin
Lars Teifwain nu Påhl Pyllckein
Peer Hirfwoin nu Erich Käkäleinen
Ländzman Lillj Erf:r nu Påhl Mullj
Lillj Erfwingar nu Påhl Mullj
Pekurin nu Råpoin öde
Mardikain nu Mattz Hirfwoin

Sivu 1316DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Pekurin nu Michell Hänninen
Christer Rimpi nu Peer Hötöl:n Upt: ödhe
Ylwessi
Hindrich Såikain nu Peer Haloin i Pittkelax, ödhe
Mattz Herrain nu Påhl Harmain
Anders Peersson nu Johan Parckin ödhe
Hämälein nu Mattz Parckin ödhe
Påhl Eskellsson Kårhoin
Haloin nu Jöran Pafwilain ödhe
Niells Michellss. Heilain
Lars Ohlsson Kättuin öde
Jöran Käriäin öde
Olof Kårhonen öde

Lähde:
Nide 8760
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020