AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1722

Kuopio maakirja 1722

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1003DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Airaxela
Matz Airaxin nu Johan D:o
Gabriell Airaxin nu Olof D:o
Johan Johansson nu Jöran Eskellsson
Achkoinwesj
Staffan Hämäläin
Anders Hillduin
Johan Ifwarsson nu Abram Hardikain
Cuopioby
Under Cuopio Prästebohl
Olof Strenghell
Enanlax
Mattz Heiskain
Påhl Kåistin
Lars Thomain nu Måns D:o
Michell Thomain nu Lars D:o
Hatzolaby
Rasmus Hara nu Staffan Taskin
Haminalax
Nils Roininen nu And:s
Mattz Läskin nu Anders Mömmö
Nils Kårhoin

Sivu 1005DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nils Kårhoin
Anders Rotzalain
Brusius Pursiain
Hildulanlax
Erich Abramsson nu Ifwar Krögare
Axell Krögare el:r Staffan Läskin
Peer Hillduin nu Hindrich D:o
Peer Wainikain
Hirfwimäkj:
Casperus Mathia nu Hans Kårhoin
Hakulila
Marckus Kackin nu Anders Eskellsson
Hirfwilax
Peer Eskelin
Anders Radikain nu Michell D:o
Christer Kackin
Lars Huttuin
Michell Linduin
Johan Läskin nu Påhl Wenäläin

Sivu 1007DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hatalaby
Christer Hatain nu And:s Kapain
Christer Ruskain
Hindrich Sippoin
And:s Hatain nu Michell:
Bertell Kasurin nu Peer Huttuin
Hindrich Hatain nu Mårt:n Lippoin
Mattz Kiming
Hamula
Peer Kinnuin
Påhl Rotzalain
Lars Jäskelein nu Johan Wanikain
Olof Safwolain
Johan Wänäin
Johan Kärfwin el:r Olof Wardiain
Mattz Knutinen el:r Påhl Pursiain

Sivu 1009DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackarala
Olof Wartiain nu Mårten D:o
Johan Lydikäin
Påhl Pitkäinen
Johan Julckonen nu Jacob Peersson Hardikain
Mattz Jacobsson nu Jacob Enäkäin
Jacob Hackarin nu Peer D:o
Mattz Nillsson nu Peer Rissain
Haluna
Hind: Kåckoin nu Erich D:o
Hindrich Kåckoin
Thomas Johansson nu Olof Heickin
Hipanlax
Thomas Rissain med Peer D:o
Hårsmaistenlax
Mattz Keinoin nu Olof Mattzson
Haloilaby
Iwar Safwolain nu Per Kainulain och Lars Haloin
Philip Haloin
Peer Hillduin
Påhl Pardain nu Christer Råifwain
Påhl Karhuin
Påhl Wäisein nu Påhl Pers: och Peer Wäisein

Sivu 1011DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Julkolaby
And:s Julkoin nu Erich Kinnuin
Peer Julkoin nu Peer Kinnuin
Jänewirda
Johan Hardikain nu Olof D:o
Joh: Michellsson nu Carl Haloin och Johan Hardikain
Påhl Niskain nu Peer D:o med Anders Påhlsson
Jurikamäkj
Påhl Räsein
Hind: Räsein nu Olof Swenss:
Lars Räsein med Thomas och Michell
Jänissahlo
Påhl Rahuin nu Daniell D:o
Hind: Smålander nu Nils och Mattz D:o
Jonialax
Olof Soinin
Kareslax
Påhl Ruskain nu Daniel Jutilain
Peer Piöxa nu Nils Pukarin och Johan Kåckarin
Hind Ruskain nu Michell D:o
Erich Lappal:in nu Hindrich Ruskain
Kaislalax
Påhl Lappwetelein
Kuifwaniemj
Olof Kuolemain nu Peer D:o
Clemet Karhuin nu Erich D:o
Kartula
Olof Lydikein nu Mattz Wainik:n
Påhl Kartuin
Johan Läskinen
Påhl Kartuin nu Simon Kåtilain
Peer Huttuin
Staffan Colemain

Sivu 1013DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kåifwulax
Thomas Tholain nu Lars Huskain
Knutila
Lars Knutin
Erich Knutin nu Mattz Röndöin
Påhl Huskainen
Kuronlax
Johan Myckein nu Peer D:o
Johan Radikain nu Michell
Påhl Myckein
And:s Kuroin nu Michell
Hans Myckein nu Hans Wänein
Jöran Eskelin nu Peer D:o
Christ: Kårhoin nu Olof Leinoin
Kåifwusarj:
Olof Safwolain nu Hemming D:o
Lars Safwolain
Kächwoby
Peer Wänäläin nu Johan Samaus
Mattz Wänäin
Michell Wänäin
Kåifwumäkj
Hind. Luckarin nu Johan Hillduin
Kasurilaby
Jöran Hussu nu Christer Juckuin, Lars Lakoin och Lars Ruskain
Zachris Knutinen
Mattz Casurin nu Peer Turuin
Peer Safwolain nu Anders __ckoin

Sivu 1015DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Kasurin nu Lars Tåssawain
Mich: Kasurin nu Mårten D:o
Mårten Kasurin nu Staffan Peckarin
Kåtasallmj
Anders Tåifwain
Mattz Wardiain
Olof Pitkein nu Olof Tåifwain
Käyretinby
Olof Uckonen nu Måns
Kärsämäkj
Jöran Ollikain nu Påhl D:o
Kiuckaniemj
Mattz Mustoin el:r Påhl Tickain
Kartasahlo
And:s Turuin nu Johan D:o
Kärmelax
Peer Radikain med Hans
Påhl Wänäläin nu Mattz D:o
Johan Räsein med Peer Jullkoin
Christer Tofwin nu Ifwar Kinnunen
Jöran Hyfwerin nu Lars Rautiain med Ifwar Hyttin
Peer Karhuin
Hans Jäskeläin nu Peer Kärfwin med Erich Jäskelein
__ Lydikein nu Hans __sson Eskelin

Sivu 1017DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lyytikkälä
Peer Eskelinen nu Hans
Lapwetelenlax
Olof Leinoin
Peer Röngä
Lamberjla
Mattz Nuppoin nu Anders Kåpoin med Peer
Låhilax
Abram Hackarain nu Mattz
Hans Tofwin nu Johan D:o
Läppäranda
Påhl Waroin nu Nils D:o
Litmanemj
And:s Hardikain nu Bertill D:o
Jöran Huttuin nu Mattz Keinoin
Hind: Happoin nu Olof Mietin
Murdolax
Staffan Peckarin nu Nils Pitkein
Jöran Hämäläin
Carl Jallkain
Mälanemj
Johan Tofwin nu Bertill D:o och Johan Pitkein
Mietilä
Hans Turoin nu Johan och Michell Mietin
Olof Hallikain nu Olof Mietin
Niuwaniemi
Gustaf Andersson nu Johan Gustafson Skåpa
Niemisjerfj
Michell Radikain nu Olof Karhuin

Sivu 1019DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Myckein nu Staffan Tirkoin
Ninimäkj
Johan Safwolain
Peer Möncköin
Nillsiä by
Anders Ahoin nu Johan
Thomas Ollikain nu Johan Tofwin
And:s Peersson nu Jöran Taskin
Mattz Ikoin
Johan Luttin nu Cnut Cosmain
Ochtanemj
Johan Mietin nu Hindrich D:o
Mattz Mietin nu Michell D:o med Rasmus Andersss:
Jacob Mietin nu Rasmus D:o
Mattz Smålander
Michell Hålopain
Pöllösmäkj
Nils Tuchkain nu Hindrich Hyfwerin
Påhl Laitin eller Erich Safwolain
Punnomäkj
Clemet Colemain nu Måns Clemetson
Påhl Kartuin
Måns Cuolemain nu Måns Månsson

Sivu 1021DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Cuolemain nu Pär Kartuin
Peer Cuolemain
Mattz Peerss: nu Nils Lytin
Pölliälä
Påhl Linduin nu Mattz Keijoin
Peer Karhuin nu Erich Ollikain
Mattz Mattzson Keijoin
Per Mietin nu Påhl Dito
Michell Ruskain nu Olof Tåifwain
Ifwar Safwolain
Hans Lydikein
Pälonemj
Peer Heickin med Johan D:o
Johan Heiskain nu Ifwar Safwolain och Hind: Heickin
Mattz Heickin nu Zachris D:o
Piexäby
Thomas Heickin nu Olof D:o
Peer Heickinen
Johan Tijhoinen
Palonumrj
And:s Kainulain nu Olof D:o
Putronemj
Clemet Hålopain och Daniell Ihalembin
Putussallmj
Jacob Hyfwerinen
Ifwar Hyfwerin nu Erich D:o
Puutosmäki
Enoch Ifwarsson
Ifwar Turuin

Sivu 1023DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Turoin nu Staffan Såinin
Peer Larsson
Rytkeby
Anders Christersson nu Peer Kårhoin
Hindrich Wänäin nu Påhl Mömmö
Ritisenlax
Olof Rautaparda
Räimäby
Christer Jullkoin nu H:r Hind: Mechelijn och Christer Lapwetelein
Rissalaby
Joh: Molerus nu Peer Hämäläin
Olof Strenghell nu And:s Rissain
Johan Andersson
Lars Johansson nu Peer Rissain med Gabriel Peersson
Peer Sigfredsson nu Sigfred Rissain
Räitiäby
Mattz Wänäin nu Hans D:o
Rönäby
Johan Wätäin nu Olof
Swen Wartiain
Olof Wätäin nu Lars D:o
Mattz Taskinen nu Lars
Olof Wätäinen
Thomas Larsson nu Olof Heickin
Ristawesj
Jacob Ahoin nu Nils och Mattz Wardiain

Sivu 1025DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Swen Parfwiain nu Hindrich Mönköin och Sigfred D:o
Jacob Hinderss: nu Peer Tofwin
Hindrich Kasurin nu Erich Lappalain
Jacob Laihiain nu Anders Heickin
Hind: Hatain nu Johan Wätäin
Peer Fougdelain
Gabriell Kekäläin
Anders Sichwoin med Nils Wartiain
Peer Metinen
Roikonsarj
Mattz Ihalain
Ritonemj
Olof Andikain
Anders Kårdilain
Michell Hålopain och Hindrich Dito
Peer Happoinen
Christer Kåpoin
Jacob Mardikain
Räsälä
Nils Räsein nu Olof D:o
Sigfred Hindersson nu Hindrich Möncköin

Sivu 1027DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Kanckuin nu Hindrich D:o
Påhl Järfwelein nu Påhl Räsein
Anders Mähöinen nu Jöran Möhäin
Swen Räsein
Peer Räsein
Riutila
Peer Huttuin nu Anders Tijtinen
Safwilax
Carl Forstadius el:r Elias Paldanius
Lars Biörn nu H:r Peer Hoffreen
Ifwarssons Befallning:n Sahl: Erf:, nu H:r Johan Mollerus
Soinlax
Lars Laitinen nu Lars Pursiain
Peer Christersson nu Michell Cuolemain
Påhl Hamuin nu Johan Kuckoin
Marckus Hamuin nu Thomas Cuolemain
Sängimäkj
Lars Pitkein
Johan Pitkein

Sivu 1029DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sigfred Pitkein
Syfwärilä
Peer Pirinen
Sojerfwj
Anders Heiskain nu Philip Kårhoin, Hindrich Peersson och Hindrich Johansson
Sigfred Kårhoin nu Hindrich D:o och Hindrich Lappalain
Peer Kårhoin
Syriensarj
Påhl Waroin nu Mattz Rissain
Ifwar Waroin
Anders Smålander
Såtkanemj
Lars Kinnuin
Olof Mietin nu Abram Krögare
Tallus
Olof Mähöinen
Pehr Mäkäräin nu Lars Knutin
Olof Wätäinen nu Mattz Ofwaskain
Mattz Karhuin
Jacob Hatain nu Johan Karhuin
Tofwilanlax
Jöran Tofwin nu Olof Kiskin med Elias Tofwin
Anders Räikonen nu Påhl Röngä
Olof Tofwinen
Toifwala
Reinholt Stekman nu Hindrich Hoffreen

Sivu 1031DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Reinh: Steckman nu Hind. Hoffreen
Mårt: Tåifwain nu Påhl Karhuin
Påhl Läskin
Cnut Pirskain nu Per Pitkein
Tuusnemj
Christ: Kinnuin nu Mattz Keinoin och Jöran Hyfwerin
And:s Keinoin nu And:s Turuin
Staffan Tålloin
And:s Fougdelain nu Peer D:o
Anders Mattzson Keinoin
Påhl Turoin nu Elias Kåpoin
Tafwisallmi
Tafwisallmj Ladugård eller 8 st:n Bönder
Tofwilanlax
Gabriel Tofwinen
Mattz Kåcko nu Hindrich D:o
Erich Hyttin nu Christer Kårhoin
Wächmaismäkj
Johan Safwolain
Lars Kinnuin el:r Lars Kårhoin
Anders Kållioin
Mattz Mallin nu Påhl Laitin
Lars Leinoin
Olof Möyköin nu And:s Hyfwerin
Olof Hujain nu And:s Hyfwerin
Peer Hilduin

Sivu 1033DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
And:s Tijhoin nu Lars
Påhl Reinikain
Mattz Reinikain
Mattz Laitinen nu Peer
Witataipall
Ifwar Karhuin
Utrialax
Påhl Tålåin nu Peer
Wänäjänsarj
Michell Wänäin nu Peer Kåckoin
Mattz Rotzalain
Wänälä
Staffan Wänäin nu Mattz Rotzalain
Anders Wänäin nu Abram Krögare
Hindrich Wainikain
Hindrich Rotzalain nu Påhl Jäskelein
Wächkasarj
Erich Pitkein
Urimalax
Påhl Cuossmain nu Hindrich med Cnut D:o
Wotiärfwj
Peer Passain nu Anders Peersson, Anders Larsson och Påhl Hindersson
Peer Läskin nu Anders D:o
Påhl Hindersson nu Olof Hardikain
Mattz Rissain nu Johan D:o

Sivu 1035DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Rissain nu Johan Parf:in
Wästinemj
Olof Wartiain nu Peer D:o
Påhl Tåssawain
Worisalo
Olof Pällkoin
And:s Williakain nu Lars Räsein
Uckonlax
Jöran Hillduin med Peer D:o
Wächmassallmj
Påhl Hyfwärinen
Lars Mietinen nu Peer D:o
Hind: Hinderss: nu Påhl Reinik:in
Hind: Kåistinen nu Påhl D:o
Olof Kåistinen nu Påhl Poutiain med And:s Kåistinen
And:s Happoin nu Olof D:o
Fiskerijen
Ristawesj Fiskerijn
Muro Fiskerijn

Lähde:
Nide 8766
Mikrofilmi ES2641
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020