AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1701 ☰ 

Puumala maakirja 1701

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 866AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdtilä/Penttilä
Peer Måndoin el:r Joh: Hämmel:
Himahuha/Himahuuha
Peer, Johan el:r And:s Aufwin
Johan Luukoin eller Mattz Himain
Huhtima/Huhtimaa
Mattz Ohlss: Killpoin nu Peer Timoin
Greels Läskin el:r Johan
Peer Narin nu Måns Safwolain
Huhkala/Huuhkaala
Peer Luukoin nu Greels Ihallain
Lars Huhkain nu Bert:
Hamula/Hamula
Johan Peers: Nyrhein öde
Brus:s Hamuin nu Joh: D:o
Mattz Antoin nu Räpoin
Mattz Asick: el:r Mårt: Hansk
Mattz Anders: Ryhein
Harmala/Harmaala
Thom:s Harmain el:r Killp:
Påhl el:r Mattz Harman nu Peer Anders: Ryhein
Påhl Pittkäharmain el:r Mårten Läskin, öde
Junnimekj/Junninmäki
Jöns Leikain nu And:s Matzs:

Sivu 867AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Enk:
Valentin Baltarsson eller H:r Israels Enckia
Under Prästebohlet ährl:
Under Dito Cappel:s bohl
Kietäwälä/Kietävälä
Mattz Luuk: el:r Thom:s Matzs:
Peer Johans: Rustmestare
Peer Auf: el:r Påhl Wållmars:, öde sk: 1702
Mårthen Aegidiusson Kietewein nu Hind: Mårth:
Peer Lamain el:r Lars
Påhl Johansson Ikoin ett hem:n med Piskola Ick:
Mattz Lamain
Kuokala/Kokkola
Johan Peers: Lijmatain
Killiula/Kiljula
Mattz Peers:s öde
Lars Peers: Killiuin
Peer Mattzs: Killiuin
Kittula/Kitula
Hindrich Kiuukas
Hindrich Påhls: Kittuin
Erich Luukoin
Mattz Saukain el:r Påhl Bengtin

Sivu 868AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bert: Luuk: el:r Måns Safwol:
Kaupila/Kauppila
And:s Larss: el:r Saijrain
Olof Hanss: el:r Matz Karf:
Mattz Larson Kaupin
Kaipola/Kaipaala
Joh: Kaipoin el:r Christ: Råck:
Peer Larss: Kaipoin
Peer Larss: Kaipoin el:r Mattz Peers:
Olof Parkin nu Thom:s Piedickein
Thom:s Keck: nu Joh: Lamb:, öde
Kyllälä/Kyllölä
Hindrich el:r Påhl Kyllein
Johan Hinderss: Kyllein
Jören Hämäl:n el:r Thom:s Matzs:
Kärnemj/Keriniemi
Mattz Hakulin
Peer el:r Matz Hakul:n
Påhl Påhlson Hakulin
Bertill Brus:s: Pardain
Lambila/Lampila
Påhl Wåckol:n el:r Christer Kåttro
Mattz el:r Joh: Lambain
Påhl Lambain el:r Måns Seria
Luukoila/Luukkola
Mårten Hinderss: Luukoin

Sivu 869AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Ohlss: Luukoin
Lars Christers: Luukoin
Jöns Luukoin nu Johan
Niells Mårthens: Pirrj
Mattz Luukoin eller Eskill Rönä
Lijmatala/Liimattala
Abraham Mattin
Thomas Luukoin
Hindrich Peers: Lijmat:
Olof Hinders: Lijmat:
Lindusalo/Lintusalo
Peer Anders: Råcka
Swen nu Christ: Killiuin
Hindrich Witickain nu Simon Härkä, giestgif:, ödhe sk: 1704
Måns Räpoin el:r Turckin
Lars Saukoin el:r Anders
Muramekj/Muuramäki
Christer Anderson Walldoin
Magnula/Maunola
Peer el:r Greels Killiuin
Anders Killiuins Enkia eller Joh: Anders:
Christer Hanson Killiuin

Sivu 870AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Killiuin
Mårth: Killiuin el:r Simon Luuk:
Mietula/Miettula
Johan Kangain nu Peer
Joh: Mietuin el: Hind: Johans:
Peer Ohlsson eller Dito Mietuin
Hindrich Ohls: Mietuin el:r Johan Räpoin
Hindrich Peers: Mietuin
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Saukoin el:r Kähärä
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peers: Turdiain
Mårten Härkein nu Kättuin
Påhl Hanss: Luukoin
Christer Kåttro nu Mattz Ohls: dito
Mattz Larss: Hullck:
Ollila/Ollila
Lars Huttuin eller Mattz Killiuin, öde
Böriell Hämälein
Päteinemj/Petäjäniemi
Anders Mattzson Hatain nu And:s Auf:
Pirtimekj/Pirttimäki
Johan Larsson Luukoin nu Olof Kiettuin
Mårth: Lars. Kietewein

Sivu 871AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Hakulin
Pällilä/Pellilä
Johan Erichs: Suikoo
Peer Ohlson Pöllein
Sigf: Kang:n el:r Olof Naukar:, öde sk: 1703
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Ehrson Summain
Niells Peers: Hujain
Råkansalo/Rokansalo
Peer Johans: Råckain
Abrah: Lars: Råckain
Lars Anders: Råck:
Repola/Repola
Anders Månson el:r Greels Ihallain, öde
Hindrich Mårth:s: Räpoin
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Aufwin
Johan Ohls: Lapwätel:n
Anders Joh:s: Heinoin
Peer Naukarin el:r Mårthen Luukoin, öde
Staff: Uckoin el:r Swen Killiuin, öde
Måns Räpoinen

Sivu 872AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Säppälä/Seppälä
Anders Ohls: Peukein
Peer Kietewein 1 Skmk öde
Hindrich Lars: Peukein nu Olof
Soriola/Sorjola
And:s Sorioin nu H:r Hinrih Marander
Bengtin el:r Mattz Ihall:n
Sipilensarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipinen el:r Joh: Hullckoin
Såpolaniemj/Sopala
Erich Safwol:n el:r Thom:s Kietewein
Wäsnemj/Vesiniemi
Peer Lamain el:r Johan Luukoin
Jöns Christers: Achtiain eller Johan Kajnul:n
Jöns Jöns: Kåttro
Mattz Kåttro
Lars Kåndiain
Hans Pöllein el:r Mårth: Witika, öde
Waldola/Valtola
Lars el:r And:s Walldoin
Peer Mattzs: Kietewein
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain
Hurisalo/Hurissalo
Peer Tijmoin
Anders Måns: Lejnoin
Påhl Jukarin nu Lars
Anders Larss: Jukarin

Sivu 873AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hyllkälä/Hylkylä
Lars Hyllckein
Lars Peers: el:r Joh: Lars:, öde
Erich Michelss: Randal:n öde
Jöran nu Simon Simons: Ingin
Bertill Pardain el:r Kardin, öde
Mårth: Ingin el:r Johan, öde
Hauhola/Hauhala
Anders Mattzs: Måndoin
Mårthen Anders: Kietäw:
Ihala/Ihalainen
Mårthen Peers: nu And:s Hujain
Mattz Solla el:r Peer Peers:
Staffan Parkin el:r Peer Solla
Ikoila/Ikola
Anders Ikoin nu Joh: Måndoin
Maliala/Maljala
Lars Kähärein nu Mattz Piskoin
Thomas Påhls: Mallianen
Jöns Christers: Kuif:
Peer Säppell:n nu Greels Leinoin
Påhl Parckin el:r Peer Kåndiain, öde

Sivu 874AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Piskola/Piskola
Lars Paijain nu Mårthen Pätin, öde
Påhl Wäster el:r And:s Lijmat:, öde
Lars Anders: Pijskoin
Christer Christers: Piskoin
Anders Lars: Lappal:n
Lars Jacobs: Mätell:n

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8728 Maakirja 1701-1701, sivut 866-874
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8728

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16971708

© Maija-Liisa Laakso 2023