AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1708 ☰ 

Puumala maakirja 1708

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 908AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Pett: Mondoin el:r Johan Eskelsson Hämälein
Himahua/Himahuuha
Johan el:r Anders Aufwin
Joh: Lukoin el:r Matz Himain
Huhtima/Huhtimaa
Matz Kilpoin nu Petter Tijmoin
Grels el:r Johan Läskin nu Mattz Ihal:n
Peer Narin nu Måns Safwolain
Huhkala/Huuhkaala
Bert: Waldoin nu Greels Ihalain, nu Mattz Dito
Lars Huhkain el:r Bertil Waldoin, nu Lars Dito
Hamula/Hamula
Joh: Nyrhin nu Jöran Rapoin
Brusius nu Johan Hamuin nu Johan Kyllein el:r Peer Asillain
Matz Antoin el:r Påhl Räpoin, nu Jöran Tuhkoin
Matz Asikain eller Mårten Hanska
Matz Andersson Ryhein
Harmala/Harmaala
Joh: Kilpoin el:r Iwar Röndin, ödhe
Matz Harmain nu Petter Andersson Ryhein
Pitkäharmain el:r Mårten Läskin, ödhe
Hurisahlo/Hurissalo
Per Tijmoin nu Matz Pardain

Sivu 909AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peersson Leinoin
Påhl nu Lars Jukarain
Eskel Leinoin nu And:s Larsson Jukarain
Hylkälä/Hylkylä
Lars Hylkein nu Petter Ingin
Johan Larsson nu Lambert Haloin
Erich Randalain nu Peer Parckin
Jöran nu Simon Simonsson Ingin
Bert: Pardain nu Påhl Wäsein
Joh: nu Mårten Simonsson Ingin
Hauhola/Hauhala
Anders Matzson Mondoin
Mårtn Andersson Kietewein ödhe
Junnimekj/Junninmäki
Anders Matzson Luuckoin
Ihala/Ihalainen
Anders Hujain ödhe
Peer Peersson nu Cnut Sålla el:r Håtarin
Staff: Parckin el:r Peer Sålla, nu Marckus Peerss:
Ikoila/Ikola
Staff: Lamain nu Joh: Mondoin, nu Påhl Kaipain
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Enckia
Sahl: H:r Michels Enckia
Lagt under Prästebohlet
Lagt under Capellansbohlet

Sivu 910AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kietewälä/Kietävälä
Thomas Matzson Luuckoin
Peer Johansson Rustmestare
Påhl Wolmarss: nu Peer Peerss: Kietewein, nu Olof
Mårtn nu Hind: Mårtnss: Kietewein
Petter Hindrichsson Lamain eller Lars Lamain
Påhl Johansson Ikoin
Matz Lamain
Kuokala/Kokkola
Jöran Peersson Lijmatain
Killiula/Kiljula
Matz Peerssons öde
Lars Peersson Killiuin nu Petter Matzs: Killiuin
Petter Mattzson Killiuin nu Bertill Dito
Kittula/Kitula
Hindrich Kiukas
Hindrich Påhlsson Kittuin nu Mårthen D:o
Lars Peerss: el:r Erich Luuckoin
Laukain nu Påhl Bengtin

Sivu 911AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bert: Lukoin el:r Måns Safwolain el:r Mårthen Luukoin
Kaupila/Kauppila
Anders Larss: nu Marckus Sorioin
Olof Hanss: el:r Matz Karfwin
Matz Larsson Kaupin
Kaipola/Kaipaala
Joh: Kaipoin el:r Christer Råckain
Petter Larsson Kaipoin
Johan Lambain el:r Tomas Kakoin, nu Påhl Larsson Saikoin, ödhe
Peer Larss: el:r Matz Peerss: Kaipoin
Olof Parckin nu Tom: Piedikein, nu Samuel Hångain
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kyllein nu Mattz Dito
Johan Hindersson Kyllein
Jöran Hämäl:n el:r Tomas Matzson
Kärinemj/Keriniemi
Matz Hakulin
Peer el:r Matz Hakulin
Påhl Påhlsson Hakulin
Bert: Brusiusson Pardain
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain
Lambila/Lampila
Matz el:r Johan Lambin
Wåkol:n el:r Christer Kåttro
Påhl Lambin el:r Måns Sorioin

Sivu 912AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Luuckoila/Luukkola
Mårten Hindersson Luuckoin
Hindrich Ohlsson Luuckoin
Lars Christersson Luuckoin
Jöns Peerss: Luukoin nu Johan
Niels Mårtnsson Pirrj
Matz Lukoin el:r Eskel Rönä
Limatala/Liimattala
Abraham Mattin
Olof Hinderss: Lijmatain nu Lars Dito
Gustaf Taifwain el:r Tom: Lukoin, nu Erich
Hind: Peersson Lijmatain
Lindusalo/Lintusalo
Petter Andersson Råcka nu Anders Anderss:
Swän nu Christer Killiuin
Jöran Witika nu Simon Härkä, giestgif: h:n
Måns Mårtensson Tynckin el:r Repoin
Lars Månsson Saukoin nu Anders
Muramekj/Muuramäki
Anders Christersson Waldoin
Magnula/Maunola
Peer el:r Greels Killiuin
Joh: Andersson Killiuin
Christer Hansson Killiuin nu Anders

Sivu 913AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars el:r Hindrich Killiuin nu Lars Karfwin
Jac: Kähärä el:r Simon Luuckoin
Miettula/Miettula
Joh: nu Petter Kangain
Hindrich Johansson Miettuin nu Mårthen Läskin
Peer Ohlsson eller Dito Miettuin
Hindrich Ohlss: d:o el:r Johan Räpoin, ödhe
Hindrich Peersson Miettuin
Malliala/Maljala
Tomas Påhlss: Malliamies
Jöns Christerss: Kuifwain nu Jöran Dito
Lars Kähärä nu Matz Piskoin
Peer Säppäl: el:r Grels Leinoin
Peer Kåndiain nu Joh: Mondoin
Ninimekj/Niinimäki
Lars Saukoin el:r Kähärä
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peersson Turkiain
Påhl Härkein nu Kättuin
Sammuel Turkiain nu Påhl Påhlsson Luuckoin
Matz Ohlsson Kåttro
Matz Larsson Hulkoin
Ollila/Ollila
Lars Huttuin el:r Matz Killiuin
Böriel Hämälein

Sivu 914AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pätäiänemj/Petäjäniemi
And: Haatain nu And: Aufwin
Pirtimekj/Pirttimäki
Johan Huckain nu Olof Kättuin
Mårtn Larsson Kietewein
Anders Hakulin
Pöllälä/Pellilä
Johan Christersson Sinckoin nu Peer
Petter Ohlsson Pöllein ödhe
Naukarin nu Matz Laurikain, nu Anders
Pitkelax/Pitkälahti
Påhl Läskin el:r Tom: Piedikein
Piskola/Piskola
Mårtn Pätin nu Thomas Piedikein för 1½ Skmk
Anders Lijmatain ödhe
Lars Andersson Piskoin nu Hind: Dito
Christer Christersson Piskoin nu Lars Dito
Anders Larss: Lappalain
Lars Jacobsson Mätelein
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Ehrsson Summain
Niels Peerss: Hujain nu Greels D:o
Råkansahlo/Rokansalo
Petter Johansson Råckain

Sivu 915AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abraham Larsson Råckain el:r Johan
Lars Andersson Råckain nu Påhl Dito
Räpola/Repola
Greels Ihalains öde
Hindrich Mårtnson Räpoin
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Kuifwin
Johan Ohlsson Lapwätäläin nu Israel Bengtin
Anders Johansson Heinoin nu Johan Lijmatain
Mårtn Luuckoin ödhe
Sammuel Killiuin
Ikäheimoin nu Måns Räpoin
Säppälä/Seppälä
Matz Kietewein nu Anders Ohlsson Peukoin
Simon Peersson Peukoin 1 Skmk ödhe, nu Petter Kietewein för 1 3/4 Skmk
Hind: Larsson Peukoin nu Olof, nu Lars Dito
Soriola/Sorjola
Hendrich Marander H:r
Bengt nu Matz Ihallain, nu Måns Sorjoin
Sipilensarj/Sipilänsaari
Hind: Sipain el:r Joh: Hulckoin
Såpalanemj/Sopala
Erich Safwol:n el:r Tom: Kietewein, nu Lars D:o

Sivu 916AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäsnemj/Vesiniemi
Petter Lamain el:r Luuckoin
Jöns Christerss: Achtiain el:r Johan Kainulain
Jöns Jönsson Kåttro nu Joh:
Mårten Kangain eller Matz Kåttro
Olof Taifwain nu Lars el:r Michel Kåndin
Mårtn Witika nu Eskell Hindersson Luuckoin, ödhe
Waldola/Valtola
Lars el:r And: Walldoin
Pett: Matzson Kietewein

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8751 Maakirja 1708-1708, sivut 908-917
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8751

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17011712

© Maija-Liisa Laakso 2023