AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1712 ☰ 

Puumala maakirja 1712

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1034AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Petter Måndoin el:r Johan Hämälein
Himahauha/Himahuuha
Johan el:r Anders Aufwin
Johan Luuckoin el:r Mattz Himain, Upt Grels Summain
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Killpoin nu Petter Tijmoin, öde
Greels el:r Johan Läskin nu Mattz Ihalain, öde
Peer Narin nu Måns Safwolain
Huchkala/Huuhkaala
Bertill Waldoin nu Mattz Ihalain
Lahrs Huckain nu Dito Waldoin
Hamula/Hamula
Johan Peerss: nu Jöran Räpoin
Brusius nu Johan Kyllein el:r Asilain
Mattz Antoin nu Jöran Tuhkoin
Mattz Asikain el:r Mårten Hanska
Mattz Anderss: Ryhein
Harmala/Harmaala
Johan Kellpoin el:r Ifwar Röndin, öde
Mattz Harmain nu Petter Ryhein, öde
Pittkäharmain el:r Mårten Läskin, öde
Hurrisahlo/Hurissalo
Petter Tijmoin nu Mattz Pardain

Sivu 1036AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peerss: Leijnoin öde
Påhl nu Lars Jukarain öde
Eskell Leijnoin nu Anders Jukarain, nu Johan upt:
Hyllkälä/Hylkylä
Johan Larss: nu Lambert Haloin, öde
Lars Hyllkein nu Peer Ingin, öde
Erich Randal: nu Peer Parckin, öde
Jöran nu Simon Ingin öde
Bertill Pardain nu Påhl Wäsein
Johan nu Mårten Simonss: Ingin öde
Hauhola/Hauhala
Anders Mattzss: Mondoin
Mårthen Anderss Kietewein
Junnimekj/Junninmäki
Anders Mattzss: Luuckoin
Ihala/Ihalainen
Anders Hujain öde
Peer Peerss: nu Cnuth Sålla, öde
Staffan Parckin nu Anders Peerss:
Ikoila/Ikola
Staffan Lamain nu Påhl Kaipain, öde
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Enckia
Sahl: H:r Michels Enckia
Lagt under Prästeboohlet
Lagt under Capell: boohlet

Sivu 1038AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kietewälä/Kietävälä
Thomas Mattzss: Luuckoin
Peer Johanss Rustmestare nu Kietewein
Påhl Wolmarss: nu Olof Ketäwäin
Mårten nu Hindrich Kietewein
Petter Hinderss Lamain el:r Lars Dito
Påhl Johanss: Ikoin
Mattz Lamain öde
Kuockala/Kokkola
Johan Peerss: Lijmatain
Killiula/Kiljula
Mattz Peerss: ödhe
Lars Killiuin nu Peer Dito
Petter Mattzss: Killiuin nu Bertill Dito
Kittula/Kitula
Hindrich Kiukas
Hindrich Påhlss: nu Mårten Kittuin, öde
Lars Peerss: el:r Erich Luuckoin
Laukain nu Påhl Bengtin

Sivu 1040AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill Luuckoin nu Mårten Dito
Kaupila/Kauppila
Anders Larss: nu Markus Sorjoin
Olof Hanss: nu Mattz Karfwin
Mattz Larss: Kaupin
Kaipola/Kaipaala
Johan Kaipoin el:r Christer Råckain
Peer Larss: Kaipoin
Johan Lamain nu Påhl Saickoin
Peer Larss: nu Mattz Kaipoin, öde
Olof Parckin nu Samuell Hångain, ___ Mårten Måndoin
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kyllein nu Mattz Dito
Johan Hindersson Kyllein
Jöran Hämäl:n nu Thomas Mattzss:
Kärinemj/Keriniemi
Mattz Hakulin
Peer el:r Mattz Hakulin
Påhl Påhlss: Hakulin
Brusius Bertillss: Pardain upt. And: Aufwin
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain
Lambila/Lampila
Matz el:r Johan Lambin öde
Wåckolain el:r Christer Kåttro
Påhl Lambain el:r Måns Sårjoin

Sivu 1042AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Luuckoila/Luukkola
Mårten Hinderss: Luuckoin el:r Kuckå
Hindrich Ohlsson Luuckoin Upt: af Mårt: Kännin
Lars Luuckoin nu Jöran Sorjoin, upt: af Mårt: Kännin
Jöns Peerss: Luuckoin nu Johan
Mattz Luuckoin el:r Eskell Rönä
Niells Mårtenss: Pirrj
Lijmatala/Liimattala
Abraham Mattin
Olof Lijmatain nu Lars Dito
Gustaf Taifwain nu Erich Lijkoin
Hindrich Lijmatain nu Johan Kåndiain, Upt:
Lindusahlo/Lintusalo
Petter Råckain nu Anders Anderss:, öde
Swen nu Christer Killiuin
Jöran Witikain nu Simon Härkä
Måns Mårtenss: Räpoin el:r Tynckin
Lars Månss: Sauckoin el:r Anders, öde
Muramekj/Muuramäki
Anders Christerss: Walldoin
Magnula/Maunola
Peer el:r Greels Killiuin
Johan Anderss: Killiuin
Christer Killiuin nu Anders

Sivu 1044AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars el:r Hindrich Killiuin nu Karfwin
Jacob Kähärä el:r Simon Luuckoin
Miettula/Miettula
Joh: el:r Peer Kangain nu Påhl Kähärä, öde
Hindrich Miettuin nu Läskin
Peer Ohlss: eller Jöran Mietuin
Hindrich Ohlss: el:r Johan Räpoin, öde
Hindrich Peerss: Miettuin
Malliala/Maljala
Thomas Malliamies el:r Måndoin, öde
Jöns Kuifwain nu Jöran Dito, öde
Lars Kähärä nu Mattz Piskoin, öde
Peer Säppälein el:r Greels Leijnoin, öde
Peer Kåndiain el:r Johan Måndoin
Nijnimekj/Niinimäki
Lars Saukoin el:r Kähärä, öde
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peerss: Turkiain Upt: Olåf Lijmatain
Påhl Herkein nu Anders Kättuin, öde
Samuel Turkiain nu Påhl Luuckoin
Mattz Kåttro nu Erich Turakain
Mattz Larss: Hullckoin
Ollila/Ollila
Lars Huttuin nu Jacob Luuckoin
Bertill Hämälein nu Marckus D:o

Sivu 1046AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pätäiänemj/Petäjäniemi
Anders Hatain nu Anders Aufwin
Pirtimekj/Pirttimäki
Johan Huckain nu Johan Läskin
Mårten Larss: Kietewein öde
Anders Hakulin upt:
Pöllälä/Pellilä
Johan Sinckoin nu Peer Dito, öde
Petter Pöllein nu Petter Walldoin, öde
Naukarin nu Anders Laurikain, öde
Pittkelax/Pitkälahti
Påhl Läskin el:r Thomas Piedickein, öde
Piskola/Piskola
Mårten Pätyin nu Thomas Piedikein, öde
Anders Lijmatain nu Johan Piskoin, öde
Lars Anderss: Piskoin nu Hindrich D:o
Christer Christerss: Piskoin nu Lars D:o, öde
Anders Larss: Lappalain
Lars Jacobss: Matelin öde
Ruokotaipall/Ruokotaipale
Jöns Ehrss: Summain
Niells Peerss: Hujain nu Greels
Råckansahlo/Rokansalo
Petter Johanss: Råckain öde

Sivu 1048AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abraham Råckain el:r Johan, öde
Lars Råckain nu Påhl, upt: Matz Kiliuin
Räpola/Repola
Greels Ihalain nu Lars Lijmatain, upt:
Hindrich Mårtenss: Räpoin öde
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Kuifwain
Johan Lapwetelein nu Israell Bengtin
Anders Hujain nu Johan Lijmatain
Mårten Luuckoin öde
Samuell Killiuin
Ikäheinoin nu Måns Räpoin
Säppälä/Seppälä
Mattz Kietewein nu Anders Peuckoin, upt:
Simon Peukoin nu Petter Kietewein
Hindrich Peukoin nu Lars Dito
Sårjola/Sorjola
Hind: Marander H:r, el:r Killiuin
Bengt nu Måns Sårjoin
Sipilensarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipin el:r Johan Hullckoin
Såpalanemj/Sopala
Erich Safwol:n nu Lars Kietewein

Sivu 1050AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wässnemj/Vesiniemi
Petter Laamain el:r Luuckoin
Jöns Christerss: Achtiain el:r Johan Kainulain
Jöns Jönss: Kåttro nu Johan
Mårten Kangain el:r Anders Råckain för 1 Skmk
Olof Taifwain nu Lars el:r Michell Kåndin
Mårten Wickla? nu Eskell Luuckoin
Walldola/Valtola
Lars el:r Anders Walldoin
Petter Mattzss: Kietewein

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8763 Maakirja 1712-1712, sivut 1034-1053
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8763

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17081722

© Maija-Liisa Laakso 2023