AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1691 ☰ 

Sulkava maakirja 1691

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 690AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Hindrich Hällckerss: el:r Ellias Hintzain
Peer Aufwins Enckia, nu Samuel Peersson
Hasula/Hasula
Anders Hindersson Lukahain
Christer Lamain eller Hiellman, Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Hintzala/Hintsala
Ellias Hintzain
Haltula/Halttula
Hindrich el:r Johan Halltuin nu Joh: Parkoin, giestgif:e
Anders Kårhoin
Hyfwerilä/Hyvärilä
Anders Grellsson Pardain
Heikurila/Heikkurila
Oluf Heikurin el:r Anders Hakul:n
Idenlax/Iitlahti
Oluf Ficke Chergianten, el:r Anders Mähöin
Johan el:r Peer Månoin
Eskill Lamain el:r Mårten Ihal:n
Erich Erichsson
Kardila/Kaartila
Peer Persson Kardin
Johan Peersson Kardin
Måns el:r Michell Kardin

Sivu 691AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Måns el:r Lars Pöllein
Kaipola/Kaipola
Peer Larsson Kinnoin
Hindrich eller Erich Kåstiain
Anders Peersson el:r Petter Kaipain
Hindrich Larsson Hyfwärein
Hindrich Hyfwerin el: Oluf Wanhain
Johan Larsson Kaipain
Kaitais/Kaitainen
Peer Månsson Mullj
Grels Kaipain el:r Matz Panoin
Kammola/Kammola
Peer el:r Lars Kammoin
Peer Anderss. Kangain el:r Dafwid Ahoin, 1 hemman (yhd.kaarella edelliseen, kts muut järjestelyt alkuper.)
Phillip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänellein
Johan Johansson Hintzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Kåskutjerf:/Koskutjärvi
Anders Kammoin el:r Påhl Nulpoin
Kyrsyfwä/Kyrsyä
Johan Johansson Kammoin

Sivu 692AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kariulanmekj/Karjulanmäki
Christer Andersson Heifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hakullin
Matz Pöttinen el:r Joh: Naaka
Bertill el:r Lars Pardain
Låhilax/Lohilahti
Swen Brusiusson el:r Brusius Månsson
Måns Lefwoin eller Lukas Mickoin, Ett hemman (yhd. Kaarella edelliseen)
Lars el:r Lukas Löppein
Peer Suickoin el:r Johan Joh:ss.
Lingola/Linkola
Philipus Nielsson Kårhoin
Läipemäkj/Leipämäki
Johan Hindersson Kanckuin
Lars Hindersson Kanckoin
Marala/Maarala
Hindrich Erichsson Kanckoin nu Matz Jumpain, skattar 694
Mändys/Mäntynen
Peer eller Hindrich Haloin
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain
Brusius eller Mårten Haloin nu Lars Laamain

Sivu 693AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Haaloin el:r Peer Salin
Oluf Kiskin el:r Mårten Haloin
Anders Andersson Kånstj
Peer Herckes ödhe, Ett hem:n (yhd. kaarella edelliseen)
Ninimekj/Niinimäki
Anders Grellsson Pernain
Pardala/Partala
Anders Jönss:n Uckoin
Pulkila/Pulkkila
Mårten Wätein eller Oluf Tirroin
Rauhaniemj/Rauhaniemi
Oluf Lamain el:r Måns Hielman
Anders el:r Jacob Haatain
Johan el:r Lars Haatain
Ruokoniemj/Ruokoniemi
Peer Ohlsson Kardin
Matz el:r Johan Hellpi Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Mårten el:r Johan Hällpi nu Niels Kardin, ödhe
Hindrich Matzson Hanska
Peer Hindersson Kardin
Peer el:r Bertill Haatain
Hindrich el:r Matz Hanska
Oluf Rockoinen el:r dito Hanska, Ett hemman (yhdistetty kaarella edelliseen)

Sivu 694AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rackolantaipall/Rahkolantaipale
Thomas Radikain el:r Lars Grelss
Grells Larss: nu Petter Laakoin
Lars Ohlsson Kaipon
Mårten Mårtensson Clostarin
Råtila/Ruottila
Thomas Andersson Råtin
Peer Andersson Tuhkinen
Hindrich Philipsson Ahoin nu Berendt Ahoin
Ryhälä/Ryhälä
Hindrich Mårtensson Räpoin
Sulkawa/Sulkava
Sigfred Tijtain nu H:r Anders
Peer Herckein nu Hindrich Radikain, Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Olof Ohlsson Kåndiain giestgifware
Peer Ohlsson Kardin
Under Prästebohlet ärlagdt
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Capellans bohlet med Matz Uckoins ödhe
Sipilä/Sipilä
Brusius Radikain
Berendt Imoinen nu H:r Anders

Sivu 695AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Knuthsson Sipinen
Säppälä/Seppälä
Samull Säppein
Tannila/Tannila
Peer Larsson Kåndiain Påstbonde
Telataipall/Telataipale
Thomas Haaloin el:r Erich Hanska
Oluf Thomasson Hålapain nu Mårten Hämmelein
Lars Peersson Peckoin
Bertill Tåifwain el:r Matz Safwol:
Tunnila/Tunnila
Tållck Föraren, el:r Oluf Pardain
Anders Säppes ödhe
Grells Mäckillein el:r Kanckuin
Wätälä/Väätälänmäki
Jacob Ohlsson Wätein Skattar 693
Oluf Ohlsson el:r Anders Wätein
Yllisenawila/Ylisenauvila
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Madtsson Hintzain
Thomas Kietewein el:r Mårten Hellpi
Lähne Godz ♦ Läänitykset
Öfwerstl: Erich Pistohlkårs ♦ Erik Pistolekorsin läänitys
Erikala/Eerikkälä
Lagdt under Erikala Säthegård

Sivu 696AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tunnila/Tunnila
Jacob Kurckj el:r Jacob Cnuthsson Hämmellein
Michel Kåndiain el:r Jacob Nyrhin
Commendant:n H:r Abrah:m Pistohkors ♦ Abraham Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sättegård
Ryttmester Hindrich v: Surman ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mändys/Mäntynen
Olof el:r Johan Wihawain
Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Kaitais/Kaitainen
Matz Tijtain el:r Thomas Radikain, ödhe sk:693
Haltula/Halttula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskill el:r Johan Ryhein
Ryttmester Erich Lilliensköld ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Sairalamekj/Sairalanmäki
Peer Hansson Matilains ödhe, nu Erich Hertuain

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8704 Maakirja 1691-1691, sivut 690-697
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8704

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16861697

© Maija-Liisa Laakso 2023