AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1691

Sulkava maakirja 1691

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 690DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila
Hindrich Hällckerss: el:r Ellias Hintzain
Peer Aufwins Enckia, nu Samuel Peersson
Hasula
Anders Hindersson Lukahain
Christer Lamain eller Hiellman, Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Hintzala
Ellias Hintzain
Haltula
Hindrich el:r Johan Halltuin nu Joh: Parkoin, giestgif:e
Anders Kårhoin
Hyfwerilä
Anders Grellsson Pardain
Heikurila
Oluf Heikurin el:r Anders Hakul:n
Idenlax
Oluf Ficke Chergianten, el:r Anders Mähöin
Johan el:r Peer Månoin
Eskill Lamain el:r Mårten Ihal:n
Erich Erichsson
Kardila
Peer Persson Kardin
Johan Peersson Kardin
Måns el:r Michell Kardin

Sivu 691DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Måns el:r Lars Pöllein
Kaipola
Peer Larsson Kinnoin
Hindrich eller Erich Kåstiain
Anders Peersson el:r Petter Kaipain
Hindrich Larsson Hyfwärein
Hindrich Hyfwerin el: Oluf Wanhain
Johan Larsson Kaipain
Kaitais
Peer Månsson Mullj
Grels Kaipain el:r Matz Panoin
Kammola
Peer el:r Lars Kammoin
Peer Anderss. Kangain el:r Dafwid Ahoin, 1 hemman (yhd.kaarella edelliseen, kts muut järjestelyt alkuper.)
Phillip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänellein
Johan Johansson Hintzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Kåskutjerf:
Anders Kammoin el:r Påhl Nulpoin
Kyrsyfwä
Johan Johansson Kammoin

Sivu 692DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kariulanmekj
Christer Andersson Heifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hakullin
Matz Pöttinen el:r Joh: Naaka
Bertill el:r Lars Pardain
Låhilax
Swen Brusiusson el:r Brusius Månsson
Måns Lefwoin eller Lukas Mickoin, Ett hemman (yhd. Kaarella edelliseen)
Lars el:r Lukas Löppein
Peer Suickoin el:r Johan Joh:ss.
Lingola
Philipus Nielsson Kårhoin
Läipemäkj
Johan Hindersson Kanckuin
Lars Hindersson Kanckoin
Marala
Hindrich Erichsson Kanckoin nu Matz Jumpain, skattar 694
Mändys
Peer eller Hindrich Haloin
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain
Brusius eller Mårten Haloin nu Lars Laamain

Sivu 693DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Haaloin el:r Peer Salin
Oluf Kiskin el:r Mårten Haloin
Anders Andersson Kånstj
Peer Herckes ödhe, Ett hem:n (yhd. kaarella edelliseen)
Ninimekj
Anders Grellsson Pernain
Pardala
Anders Jönss:n Uckoin
Pulkila
Mårten Wätein eller Oluf Tirroin
Rauhaniemj
Oluf Lamain el:r Måns Hielman
Anders el:r Jacob Haatain
Johan el:r Lars Haatain
Ruokoniemj
Peer Ohlsson Kardin
Matz el:r Johan Hellpi Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Mårten el:r Johan Hällpi nu Niels Kardin, ödhe
Hindrich Matzson Hanska
Peer Hindersson Kardin
Peer el:r Bertill Haatain
Hindrich el:r Matz Hanska
Oluf Rockoinen el:r dito Hanska, Ett hemman (yhdistetty kaarella edelliseen)

Sivu 694DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rackolantaipall
Thomas Radikain el:r Lars Grelss
Grells Larss: nu Petter Laakoin
Lars Ohlsson Kaipon
Mårten Mårtensson Clostarin
Råtila
Thomas Andersson Råtin
Peer Andersson Tuhkinen
Hindrich Philipsson Ahoin nu Berendt Ahoin
Ryhälä
Hindrich Mårtensson Räpoin
Sulkawa
Sigfred Tijtain nu H:r Anders
Peer Herckein nu Hindrich Radikain, Ett hemman (yhd. kaarella edelliseen)
Olof Ohlsson Kåndiain giestgifware
Peer Ohlsson Kardin
Under Prästebohlet ärlagdt
Sipikumbu
Lagdt under Capellans bohlet med Matz Uckoins ödhe
Sipilä
Brusius Radikain
Berendt Imoinen nu H:r Anders

Sivu 695DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Knuthsson Sipinen
Säppälä
Samull Säppein
Tannila
Peer Larsson Kåndiain Påstbonde
Telataipall
Thomas Haaloin el:r Erich Hanska
Oluf Thomasson Hålapain nu Mårten Hämmelein
Lars Peersson Peckoin
Bertill Tåifwain el:r Matz Safwol:
Tunnila
Tållck Föraren, el:r Oluf Pardain
Anders Säppes ödhe
Grells Mäckillein el:r Kanckuin
Wätälä
Jacob Ohlsson Wätein Skattar 693
Oluf Ohlsson el:r Anders Wätein
Yllisenawila
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Madtsson Hintzain
Thomas Kietewein el:r Mårten Hellpi
Lähne Godz
Öfwerstl: Erich Pistohlkårs
Erikala
Lagdt under Erikala Säthegård

Sivu 696DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tunnila
Jacob Kurckj el:r Jacob Cnuthsson Hämmellein
Michel Kåndiain el:r Jacob Nyrhin
Commendant:n H:r Abrah:m Pistohkors
Pardala
Lagdt under Pardala Sättegård
Ryttmester Hindrich v: Surman
Mändys
Olof el:r Johan Wihawain
Tygmestaren Hind: Schulenbergz Erf:r
Kaitais
Matz Tijtain el:r Thomas Radikain, ödhe sk:693
Haltula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskill el:r Johan Ryhein
Ryttmester Erich Lilliensköld
Sairalamekj
Peer Hansson Matilains ödhe, nu Erich Hertuain

Lähde:
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021