AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → Otetut sotamiehet

Iisalmen pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1629 

Nimi Kommentti kylä
Anders Jönsson Pardain sielf knecht om 28 åhr
Michell Matzsson Erfues sielf knecht om 24 åhr
Lars Huttuins son b:d Per Larsson knecht om 20 åhr
Per Erichsson Lapueteläin sielf knecht om 20 åhr
Olof Kärkäin son b:d Olof Ollsson knecht om 20 åhr
Hinrich Hinrichsson Hyfuärin sielf knecht om 24 åhr
Påll Hintzas son b:d Lars Pållsson knecht om 20 åhr
Per Cosmains bror b:d Tomas Cosmasson knecht om 22 åhr

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Oluffsson Kettuinen knecht
Marcus Andersson Huttuinen knecht
Hindrich Jönsson Karakainen knect
Peer Peersson Eskelinen knecht
Oluff Michelsson Tuofuinen knecht
Peer Andersson Pyllykäs knecht
Mårten Mårthensson Lapuetelain knecht
Ihanus Peersson Harakainen knecht
Anders Andersson Lamainen knecht
Påål Eskillsson Uttriainen knecht
Hendrich Andersson Pedikainen knecht
Mattz Larsson Lappalainen knecht
Thomas Ollsson Kalljokerkehinen B. knecht
Mattz Peersson Kämeräinen knecht
Eskill Jönsson Caikoinen knecht
Påål Påålsson Coosmain knecht
Hemmingh Larsson Luckarinen knechtt
Nils Peersson Sutinen knecht

Väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Oluffsson Kettuin
Marchus Andersson Huttoinen
Hendrich Jönsson Karrakain
Peer Persson Eskelinen
Oluff Michelsson Toouinen
Pehr Andersson Pylckes
Mårthen Mårthensson Lapwetelein
Ihanus Peersson Harakain
Anders Andersson Lammainen
Påuell Eskelsson Uthriainen
Hendrich Anderss Pedikeinen
Matz Larsson Lappalainen
Thomas Oluffsson Kalio Kerkehinen
Madtz Pederss Kämeräinen
Eskeel Jönsson Caikoinen
Påuell Pålsson Kossmain
Heming Larsson Luckarinen
Nills Peersson Sutuin
Anders Andersson Ruttinen
Lars Larsson Saikoinen
Crister Hansson Sårmine
Oluff Andersson Pedikein
Staffan Staffansson Olijkain
Sigfreidh Jacobsson Hafwerinen

Väenottoluettelo 1638 

Nimi Kommentti kylä
Jons Person Hilli
Oluff Erichs. Nissin:
Oluff O. Iltin:
Peer A:n Huttuin:
Wijsa Wijsason Partain:
Bertill Påållss. Tapanain:
Anders Påålls. Ollikain:
Peer Erichss. Lappetelain:
Sigfred Hind. Lappeteläin
Hendrich Iffwarss: Rautapartain
Pååll Mich. Saiko_
Anders Tenhuin:
Hind. Lars. Mäki_
Mårthen Hind. Lapp_
Oluff Thomasson
Thomas Ollikain:
And. Pers. Sutin:
Per Olls. Paroin_
Hindrich __gt_
Pååll Wäisäin
Pååll Enewald_ Lappeteläin:

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Ollssonn Kettunen Knecht
Madz Madzsson Kuoliainen Knecht
Olloff Ollsson Huttinen Knecht
Peer Pållss: Äskeleinen Knecht
Påfwell Andersson Kökonen Knecht
Påfwell Påfwelsson Ullmoinen Knecht
Grelss Madzssån Asikainen Knecht
Nielss Nielsson Sutinen Knecht

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Olsson Kettuinen
Matz Matzson Kolioinen
Oloff Olsson Huttuinen
Peer Påålsson Eskelinen
Påål Andersson Kekoinen
Påål Påålsson Ulmainen
Grels Matzson Asikainen
Nilss Nilsson Sutinen
Anders Mårthensson Lapweteläin
Pååll Bertelsson Partainen
Matz Andersson Tenoinen
Peer Peersson Kaliokärkinen
Jöns Wijsasson Kumbulainen
Lars Hindersson Lappalainen ståår för Rothan för Staffan Nissinen som Rymbdt är

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Påfwelsson Kettuin Son Lars Olufsson knecht
Jönss Jakophsson Huttuinen Son Peer Jönsson knecht
Anders Andersson Huttuin Broder Nill Olss knecht
Anders Larssonn Turuin knecht
Oluff Oluffsson Tickainen Son Christer Ollss:n knecht
Erich Oluffsson Kåckarinen knecht
Peer Larsson Luckarinen Anders Hemings knecht
Erich Bertillsson Rynnäinen knecht
Påål Peersson Weiseinen Son Oluf Pålsson knecht
Mattz Larsson Tåssawainen Son Larss Mattz:n knecht
Påål Oluffsson Nousiainen knecht
Michiel Partainen Son Påål Michelss knecht
Matz Caupisson Hyfwerinen Son Caup Mattzson knecht
Eskill Bertillssonn Colemainen Broder Hind. Bertilss knecht

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Lars Ollsson Kettuinen
Peer Johansson Huttuinen
Nills Andersson Huttuinen
Anders Larsson Turuinen
Christer Ollsson Tickain
Erich Ollsson Kåckarinen
Hemmingh Larsson Luckarin
Erich Bertillsson Rynäinen
Oloff Påållssån Weiseinen
Lars Masson Tåssawain
Pååll Ollsson Nåusiainen
Pååll Michellsson Partain
Caupi Masson Hyfuerinen
Hendrich Bertillsson Cålemain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Anderss Andersson Kettunen Son Anders Andersson Knecht
Hendrick Larsson Huttunen Son Anders Hend. Knecht
Larss Ollsson Huttinen Broder Jönss Olofss. Knecht
Peer Ollsson Ryhäinen Broder Son Olof Påålson Knecht
Anderss Larsson Heiskainen Son Lars Andersson Heiskainen Knecht
Jönss Jönsson Ullmainen Son Jönss Jönsson Ulmainen Knecht
Peer Larsson Kächkoinen Broder Anders Larsson Knecht
Swen Mortenss. Hilduinen Knecht
Hendrich Ollsson Rynäinen Son Hendrick Hendersson Rynäinen Knecht
Pååll Tåssawainen Son Anderss Påålss Tåssauajnen Knecht
Erick Iwarsson Partajnen Broder Hendrick Ifuarsson Pardajnen Knecht
Anderss Andersson Niskainen Broder Johan Andersson Knecht
Peer Hendersson Lappalajnen Broder Hendrick Hendersson Lappalajnen Knecht
Jacob Staffansson Hyvärinen Broder Staffan Staffansson Hyfuärinen Knecht
Erick Larsson Lappalainen Son Larss Erickss Lappalaijnen Knecht

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Anderss Andersson Kettuinen
Anderss Hindersson Huttuinen
Jönss Olufzsson Huttuinen
Oluff Påålsson Ryhäinen
Larss Andersson Heiskainen
Jönss Jönsson Ulmainen
Anderss Larsson Kächköinen
Swen Mårthensson Hilduin
Hinrich Hindersson Rynäinen
Hinrich Ifwarsson Partainen
Anders Påållsson Tåsauain
Johan Andersson Nijskainen
Hinrich Hindersson Lappalain
Staffan Staffansson Hyfuärin
Larss Erichsson Lappalaian
Oluff Peersson Harakain
Oluff Larsson Niskainen
Anders Peersson Partainen
Matz Hindersson Leinoinen
Christer Christersson Utriain
Oluff Peersson Martikain
Axell Peersson Martikain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Michell Philppusson Tuofwinen Peer Michelsson Tuofwinen Son Knecht Vieremäjärvi
Madz Jacobsson Huttuinen Jacob Madzson Huttuinen Son Knecht Vänninmäki
Påål Peersson Eskelinen Madz Påålsson Eskelinen Son Knecht Sonkajärvi
Lars Larsson Huttuinen Marcus Peersson Pardainen Måg Knecht Sonkajärvi
Lars Jönsson Souru Huttuinen Peer Jönsson Souru Huttuinen B:r Knecht Paloinen
Peer Andersson Nijrainen Niels Andersson Nijrain B:r Knecht Porovesi
Hintza Påålsson Tickainen Erick Hintzsson Tickainen Son Knecht Kiuruvesi
Hendrick Nielsson Piedikäinen Hendrick Hendrichzson Piedikäinen Son Knecht Kiuruvesi
Michill Michillsson Pardainen Påål Michillsson Pardainen Son Knecht Luupuvesi
Peer Cuossmasson Cuossmainen Jöns Peersson Cuossmainen Son Knecht Pajujärvi
Cuossma Cuosmasson Cuossmainen Anders Cuossmasson Cuossmainen B:r Knecht Onkivesi
Påål Enwaldzson Lapweteläin Knut Pålsson Lapweteläin Son Knecht Onkivesi
Peer Cauppisson Haloinen Cauppi Peerrson Haloinen Son Knecht Onkivesi
Peer Påålsson Parfwiainen Knecht Pielavesi

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Peer Michellsson Son Vieremäjärvi
Jacob Madzson Huttuinen Son Vänninmäki
Madz Påålsson Eskelinen Son Sonkajärvi
Marcus Peersson Pardain Mågh Sonkajärvi
Peer Jönsson Souru Huttuinen B:r Paloinen
Niels Andersson Nirrain Broder Porovesi
Erick Hintzasson Tickainen Son Kiuruvesi
Hendrik Hendrichzson Pidikäinen S Kiuruvesi
Påål Michillsson Pardainen Son Luupuvesi
Jacob Peersson Cuossmainen Son Pajujärvi
Anders Cuossmasson Cuossmainen B:r Onkivesi
Knut Påålsson Lapweteläinen Son Onkivesi
Cauppi Peersson Haloinen Son Onkivesi
Peer Påålsson Parfwiainen Bonde Pielavesi
Anders Nielsson Tijainen Broder Pielavesi
Jöns Andersson Ihalainen Pielavesi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Jönss Persson Ollikainen Jacob Jönsson Ollikainen Son Knecht Ollikkala
Nielss Andersson Sutinen Peter Nielsson Sutinen Son Knecht Pajujärvi
Peeter Peterss: Martikainen Olof Persson Martikainen Son Knecht Onkivesi
Oloff Persson Niskainen Madz Henderss: Harmainen StyffSon Knecht Onkivesi
Desse fem Hemman giöra för denne såssom och seneste för slutne Uthshrifningen en Knecht Onkivesi
Pååll Erichsson Röncköi Lapwet: Son Påål Persson Rönkö Knecht Lappetelä
Oluff Ollsson Huiainen Knecht Lampaanjärvi
Isack Niskainen Daniell Pållsson Nishainen Broder Knecht Pielavesi
Hindrich Ryttkäinen Sonen Hemming Hendersson Rytkäin Knecht Pielavesi
Jönss Jönsson Nissinen Anders Pålsson Pardainen Knecht för denna Rotan, och Rotan skall skaffa ett för honom Nissilä
Peer Persson Pööein Erich Persson Pöllöin Knecht Sonkajärvi
Michill Ollss: Tuåfwinen Michill Michilss: Tuåfwin Son Knecht Sonkajärvi
Anderss Ollsson Kechkoin Lars Hendrichzsonn Wenttinen Knecht och Rotan skall gifwa een duglig Karll Juminen
Oluff Nousiainen Larss Ollss: Nåusiainen Son Knecht Sulkava
Peer Ollss: Kerkäin Sonen Olof Persson Kerkein Knecht Hautajärvi
Oluf Hinderss: Hyfwerinen Madz Hinderss: Hyfwerinen Broder Knecht Niemisjärvi
Pååll Persson Pardainen Hindrich Påålsson Pardainen Son Knecht Kiuruvesi
Jonss Andersson Ryhöin Peer Anderss Ryhöin Broder Knecht Porovesi

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Jönsson Ollikainen Ollikkala
Peeter Nielsson Sutinen Pajujärvi
Olof Peersson Marttikainen Onkivesi
Madz Hindrichzsson Harmainen Onkivesi
Påål Peersson Rönköj Lapweteläin Lappetelä
Olof Ollss Huiainen Lampaanjärvi
Daniell Påålsson Niskainen Pielavesi
Hemmingh Hindersson Ryttköin Pielavesi
Anderss Pååösson Pardain Hele Rotam ähr plightigh att instella honom på neste Generalmunstring eller och Uthgifwa een annan godh karl i Cronones Tienste Pielavesi
Erich Peersson Pölläinen Sonkajärvi
Michill Michillss: Tuofwinen Salahmi
Larss Hindrichzsson Wenttinen Hela Rotan skall förskaffan Till näste General munstringh och instellan i Cronanss Tienst, eller Uthgifwa een annan wiss karl Salahmi
Larss Ollsson Noussiain Sulkava
Oloff Peersson Kärckeinen Hautajärvi
Madz Hindrichzsson Hyfwerinen Niemisjärvi
Hindrich Påålsson Pardanen Haapajärvi
Peer Andersson Ryhäinen Porovesi
Axell Peersson Marttikainen
Anderss Jönsson Pardanen
Pååll Andersson Ryttköinen
Larss Andersson Puurdinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Lars Påållsson Ollikainen knecht Ollikkala
Johan Påållsson Cuåssmainen Brussius Påållsson Cuåssmainen broder knecht Pajujärvi
Michill Larsson Hilduinen Nills Michillsson Hilduinen Son knecht Naarvanlahti
Christer Larsson Mardikainen knecht Onkivesi
Michill Michillsson Saikåin knecht Lampaanjärvi
Oluff Lippoinen Oluff Lippoins bolagzman Anders Sichwåinen knecht Heinämäki
Hendrich Pietiläinen knecht Pielavesi
Anders Peersson Ruåtzalainen knecht Pielavesi
Oluff Ollsson Ållikainen Pååll Ollsson Ollikainen Son knecht Vänninmäki
Anders Andersson Huttuinen Lars Andersson Huttuinen B:r knecht Vänninmäki
Lars Ollsson Huttuinen Erich Ollsson Huttuinen Broder knecht Vänninmäki
Anders Andersson Pyllikäs Anders Anderss: Pyllikäs Son knecht Viitaa
Oluff Launioinen Lars Ollsson Launioinen Son knecht Sulkava
Oluff Nillsson Kärckäinen knecht Hautajärvi
Jöns Eschillsson Kaickoinen knecht Kiuruvesi
Peer Larsson Pardainen Michill Larsson Pardainen broder knecht Kiuruvesi

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Lars Påållss Ollikainen Ollikkala
Brussius Påållsson Cuåssmainen Pajujärvi
Nills Michillsson Hilduinen Naarvanlahti
Christer Larsson Mardikainen Naarvanlahti
Michill Michillsson Saikoinen Lampaanjärvi
Anders Sighwåinen Heinämäki
Hendrick Pietiläinen Pielavesi
Anders Peersson Ruåtzalainen Pielavesi
Pååll Ollsson Ollikainen Vänninmäki
Lars Andersson Huttuinen Vänninmäki
Erich Ollsson Huttiunen Vänninmäki
Anders Andersson Pyllikas Viitaa
Lars Ollsson Launåinen Sulkava
Oluff Nillsson Kärckäinen Hautajärvi
Jöns Eskillsson Kaikoin Kiuruvesi
Michill Larsson Pardainen Kiuruvesi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Hindrich Andersson Karakain knecht Iisalmi
Matz Bertillsson Colemain knecht Valkeamäki
Oloff Olofsson Nissinen knecht Nissilä
Matz Johansson Nissinen knecht Nissilä
Matz Knutsson Kurfwj knecht Vänninmäki
Thomas Oloffsson Huttuinen knecht Sonkajärvi
Oloff Erichsson knecht Sälevä
Hindrich Hemmingssonn knecht Juminen
Anders Andersson Huttuinen den yngre, knecht Viitaa
Lars Larsson Häiskain knecht Paloinen
Anders Andersson Lapweteläin knecht Ulmala
Lars Markusson Pardainen knecht Martikkala
Peer Jörensson Martikain knecht Ollikkala
Lars Peersson Lukarin knecht Lukkarila
Peer Anderssonn Ruotzalain knecht Koppola
Anders Larsson Kopoinen knecht Koppola
Pååhl Knuthssonn Lapweteläin knecht Leppälahti
Erich Erichsson Rautaparta knecht Pörsänmäki
Bertill Bertellsson Pardainen knecht Pörsänmäki
Peer Peersson Kärkäin knecht Heinämäki
Peer Anderssonn Tåssawain knecht Kuivaniemi
Lars Olofssonn Niskainen knecht Pielavesi
Peer Nielssonn Rotzalainen knecht Pielavesi
Påhl Påhlsson Nousiain knecht Sulkava
Hindrich Hindrichsson Kärckäin knecht Kalliojärvi
Hindrich Olofsson Hyf:r knecht Niemisjärvi
Jöns Oloffsson Kärkäinen knecht Hautajärvi
Påhl Hindrichsson Lappalain knecht Kiuruvesi
Niels Hindrichsson Lappalain knecht Ruotaanmäki
Lars Hindrichsson Pardainen knecht Haajaistaival
Oloff Peerssonn Kämäräinen knecht Luupuvesi
Peer Peersson Rämäs knecht Onkivesi
Pååhl Matsson Kåtilainen knecht

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Hindrich Anderssonn Karckainn Iisalmi
Madtz Bertellsson Colemain Valkeamäki
Olof Olofsson Nissinen Nissilä
Madtz Johansson Nissinen Nissilä
Matz Knutsson Kurifwin Vänninmäki
Thomas Olofssonn Huttuin Sonkajärvi
Olof Erichssonn Nisinen Sälevä
Hindrich Hemmingssonn Hyninen Juminen
Anders Andersson Huttuinen Viitaa
Lars Larsson Heiskain Paloinen
Anders Andersson Lapweteläin Ulmala
Lars Markusson Pardinen Martikkala
Peer Jörenssonn Martikain Ollikkala
Lars Peerssonn Luckarin Lukkarila
Peer Andersson Ruotzalain Koppola
Anders Larsson Kopoinen Koppola
Påhl Knutsson Lapweteläin Leppälahti
Erich Erichssonn Rautaparda Pörsänmäki
Jören Bertellsson Pardain Pörsänmäki
Peer Peersson Käckäin Heinämäki
Peer Andersson Tåssawain Kuivaniemi
Lars Oloffssonn Nisskain Pielavesi
Peer Nielsson Ruotzain Pielavesi
Påfwel Påfwelsson Nousiain Sulkava
Hindrich Hindrich Kärkäinen Kalliojärvi
Hinrich Ollsson Hyfwärin Niemisjärvi
Jöns Oloffsson Kärckäinen Hautajärvi
Påfwel Hindrichssonn Lappalin Kiuruvesi
Niels Hindrichsson Lappalain Ruotaanmäki
Lars Hindrichsson Pardinen Haapajärvi
Oloff Peerssonn Kämäräinen Luupuvesi
Påfwel Madtsson Kåtilain Onkivesi
Peer Peerssonn Remes Onkivesi
Nielss Påfwelsson Tiainen
Påfwel Påfwelsson Tiainen
Olof Christersson Kartuinen
Peer Olofsson Wäyryinen
Eskell Madtsson Hamuinen
Madtz Madtsson Häckinen
Anders Andersson Tiainen
Peer Hindrichsson Loukainen
Anders Tuckiain
Olof Peersson Wästerinen
Jacob Påfwelsson Hamuinen
Lars Philpusson Saikoinen
Madtz Philpusson Saikoin
Jacob Jacobssonn Tickanen
Johann Hindrichsson Colemain
Hindrich Siroinen
Madtz Anderssonn Niskain
Anders Andersson Niskain
Hindrich Johanssonn Lappalain
Lars Enewaldsson Lapweteläin
Anders Wäyryinen
Mårthen Anderssonn Lapweteläin
Oloff Larsson Huttuinen
Thomas Påfwelsson Hässäin
Philpus Päfwelsson Hässäin
Pååhl Påelsson Saikoin
Eskell Cosmainen
Lars Eskellsson Cossmain
Jacob Nielssonn Råtzalain
Hans Påfwelsson Säckin
Anders Nielsson Perdikain
Niels Staphansson Hytärinen
Olof Peersson Hytärinen
Madtz Harmainen
Nielss Nielssonn Kiskinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Anders Matdtson Collioinen Knecht Iisalmi
Madtz Eskelson Mackoin Knecht Salahmi
Michel Huttuin Knecht Oinasjärvi
Peer Påhlsson Siwoin Knecht Ollikkala
Anders Olofsonn Pardain Knecht Pörsänmäki
Hendrich Erichson Tickain Knecht Vaaraslahti
Peer Knecht Kiuruvesi
Hendrich Peerson Lappalain Knecht Haapajärvi

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Anders Collionen Iisalmi
Madtz Eskillsson Mackoin Salahmi
Michell Huttunen Oinasjärvi
Peer Påhlsson Sifwoin Ollikkala
Anders Pardainen Pörsänmäki
Hindrich Erichsson Tuckain Vaaraslahti
Peer Kaikoin Kiuruvesi
Hindrich Peerson Lappalain Haapajärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Olsson Pardin Knecht Partala
Peer Olsson Kettuin Knect Valkeamäki
Peer Olson Kettuin Knecht Ryhälä
Carl Larsson Pardain Knecht Sukeva
Anders Peerson Knecht Vehmasjärvi
Anders Anderson Mätäin Knecht Sonkajärvi
Matz Pöllein Son, Knecht Rutakko
Olof Sormuin Knecht Sälevä
Niels Johansson Roiwas Knecht Sälevä
Christer Christerson Ulmain Knecht Ulmala
Peer Olsson Tijkain Knecht Ulmala
Olof Olsson Jäskel:n Knecht Martikkala
Hendrich Ollickain Knecht Ollikkala
Johan Johanson Ollickain Knecht Kivistö
Jöran Hemmingson Luckarinen Knecht Lukkarila
Sigfred Påhlson Cuossmain Knecht Koppola
Peer Christersson Puroin Knecht Vianto
Peer Staffanson Wäisäin Knecht Väisälänmäki
Eskill Olsson Knecht Lappetelä
Hans Hanson Wäsäin Knecht Pörsänmäki
Jöns Peerson Leskin Knecht Lampaanjärvi
Påhl Olsson Huttuin Knecht Heinämäki
Olof Olofss:n Jäskel:n Knecht Löytynmäki
Peer Påhlsson Rytkein Knecht Taipale
Hendrich Harmain Knecht Vaaraslahti
Markus Kockoinen Knecht Sulkava
Greels Peerson Kapåinen Knecht Rytky
Olof Mickellsson Tickain Knecht Kalliojärvi
Lars Peersson Lappal:n Knecht Kiuruvesi
Hendrich Jönsson Huttuin Knechct Ruotaanmäki
Anders Cumbulain Knecht Haajainen
Anders Larson Hiskain Knecht Haajainen

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Olson Pardain Partala
Peer Olson Kettuin Valkeamäki
Peer Olson Kettuin Ryhälä
Carll Anderson Pardain Sukeva
Anders Peersson Tuofwinen Vehmasjärvi
Anders Anderson Mätoinen Sonkajärvi
Matz Pölläinen Rutakko
Olof Sormuin Sälevä
Nies Johansson Råiwas Sälevä
Christer Christersson Ulllmain Ulmala
Peer Olson Tijkain Ulmala
Olof Olson Jäskel:n Martikkala
Hendrich Ollickain Ollikkala
Johan Johanson Ollickain Kivistö
Jöran Hemmingson Luckarin Lukkarila
Sigfredh Peerson Cuossmain Koppola
Peer Christersson Päräin Vianto
Peer Staffanson Wäisäin Väisälänmäki
Eskell Olsson Taskel:n Lappetelä
Hans Hanson Wäisäin Pörsänmäki
Jöns Peerson Leskin Lampaanjärvi
Påhl Olsson Huttuin Heinämäki
Olof Olsson Jäskel:n Löytynmäki
Peer Påhlson Rytköin Taipale
Hendrich Harmain Vaaraslahti
Markus Kockoinen Sulkava
Grels Peerson Kopoinen Rytky
Olof Mickellson Tickain Kalliojärvi
Lars Peerson Lappal:n Kiuruvesi
Jöns Peerson Pardain Kiuruvesi
Hendrich Jönsson Huttuin Ruotaanmäki
Anders Kumbulain Haajainen
Anders Larson Hiskain Haajainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Mattz Hindersson Pardain knecht Partala
Mattz Mickelsson Kaupinen knecht Kauppila
Nils Peersson Eskelin knecht Vehmasjärvi
Peer Olofsson Huttuin knecht Oinasjärvi
Jacob Jacobsson knecht Hernejärvi
Olof Persson Broder knecht Nerkoo
Mattz Persson Lappalain knecht Sutela
Påhl Staphansson Wäsäin knecht Koppola
Jöran Mattsson Lapwetel: knecht Lappetelä
Påhl Persson Leskin knecht Lampaanjärvi
Anders Mårthensson knecht Heinämäki
Mattz Mattsson Rytköin knecht Pielavesi
Jöns Johansson Kärkäin knecht Kalliojärvi
Olof Persson Pöxy knecht Kiuruvesi
Hendrich Persson Cumpulain knecht Haajainen
Olof Persson Kärkäin knecht Luupuvesi

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Mattz Hindersson Pardain Partala
Mattz Mchelsson Kaupin Kauppila
Nills Peersson Eskelin Vehmasjärvi
Peer Olofsson Huttuin Oinasjärvi
Jacob Jacobsson Halloin Hernejärvi
Olof Peersson Kächkoin Nerkoo
Mattz Peersson Lappalain Sutela
Påhl Staphansson Waisäin Koppola
Jöran Mattsson Lapwetelain Lappetelä
Påhl Peersson Leskin Lampaanjärvi
Anders Mårthensson Lippoin Heinämäki
Mattz Mattsson Ryttkein Pielavesi
Jöns Johansson Kärkäin Kalliojärvi
Olof Peersson Pöxy Kiuruvesi
Hindrich Peersson Cumbulain Haajainen
Olof Peersson Kärkäin Luupuvesi

© Väinö Holopainen 2023