AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1689-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 54 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 43 % koko komppanian vahvuudesta 125 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
2 Jacob Larsson Hyfwoin 6 6 24 Jacob Laarsson Hyfwäin Iisalmi Sälewaby, Laakaby, Wächmasierfi
3 Hendrich Ohlson Pulkinen 6 6 25 Hindrich Olofsson Pulkinen Iisalmi Löytynmäki
4 Philip Philipson Halloin 6 6 5. korp Philip Philipsson Haloin Iisalmi
6 Matz Matzson Kållioin 6 6 28 Matz Matssonn Kållioin Iisalmi Kauppila, Ryhäläby
10 Påhl Andersson Pöllein 6 6 31 Påhl Andersson Pöllein Iisalmi Rutacko, Oinasierfwi
14 Hendrich Ohlson Pardain 6 6 34 Hindrich Oloffsson Pardain Iisalmi Herneierfwi, Wijtaby
17 Påhl Påhlson Tålåin 36 6 Påhl Tålloin
37 6 Påhl Tålloin
18 Oluff Larsson Kärkein 41 Olof Larson Kärckein
42 Olof Larsson Kärckin
19 Larss Larsson Ullmain 6 6 36 Laars Laarsson Ullmain Iisalmi Ullmala
20 Anders Michellson Räsäin 34 6 Anders Räsäinen
38 6 Anders Räsäin
22 Lars Larsson Koukein 6 6 38 Lars Laarsson Kuockain Iisalmi Sutelaby
23 Petter Matzson Peckoinen 41 Peer Matson Pechkoin
24 Philip Micchelson Saikonen 41 Philip Michellson Saickon
25 Philip Philipson Poikonen 6 6 40 Philip Philipsson Poikoin Iisalmi Pörsenmäki
27 Hendrich Ohlson Kättuin 35 6 Hindrik Kettuin
36 6 Hinrich Kettuin
37 6 Hinrich Kettuin
28 Johan Johanson Suitkoin 19 6 Johan Johansson Suikonen
20 6 Johan Johansson Suikonen
22 6 Johan Johanson Suikenen
35 6 Johan Johanssn Suikoin
36 6 Johan Suchkoin
37 6 Johan Suchkoin
33 Michell Pehrson Huttuin 41 Michell Peerson Huttuin
42 Michell Pehrsson Huttuin
35 Påhl Ohlsson Hyffwerin 6 6 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin Iisalmi Nissilä, Kauppila
37 Pehr Pehrson Sourulain 38 6 Pehr Pehrsson Sourulain
38 Oluff Påhlson Offwaskoin 6 6 97 Oloff Påhlsson Owaskin Iisalmi Kiuruwesi, Ruotanmäki
41 Christer Ohlson Kärckoin 6 6 99 Christer Olofsson Kächköin Iisalmi Martickala, Ollickala
44 Anders Anderson Luckarin 41 Anders Anderson Luckarin
42 Anders Andersson Luckarin
45 Lars Nielsson Routzalain 41 Lars Niehlson Ruotzalain
42 Lars Nielsson Routzalain
48 Nielss Nielson Hyffwerin 6 6 104 Niels Nielsson Hyfwerin Iisalmi Pielawesi
49 Hendrich Andersson Piedikein 6 6 105 Hindrich Anderss Piedickäin Iisalmi Sulkawa
41 Hendrich Anderson Pedikein
42 Hindrich Andersson Pidikein
51 Erich Iffwarson Pardain 38 6 Erich Ifwarsson Pardain
39 6 Erich Pardain
40 6 Erich Pardain
54 Oluff Larsson Tickainen 41 Oloff Larson Tickain
56 Anders Pehrson Huttuin 41 Anders Peerson Huttuin
42 Anders Pehrsson Huttuin
57 Johan Johansson Hilduin 6 6 111 Johan Johanss Hillduin Iisalmi Ollickala, Kifwisto
58 Larss Ohlsson Jatinen 38 6 Larss Ohlsson Jaatinen
59 Christer Christerson Linduin 23 6 Christer Lindunnen
34 6 Christer Linduin
38 6 Christer Christersson Linduin
39 6 Christer Linduin
40 6 Christer Linduin
61 Hendrich Thomasson Kärkein 23 6 Hendrich Thomaas: Kärckäin
63 Oluff Ohlsson Kattuin 41 Olof Ohlsson Katain
65 Samuel Henderson Räsein 35 6 Samuel Räsäinen
36 6 Samuel Räsäinen
37 6 Samuel Räsäinen
66 Mattz Hendersson Pulkinen 38 6 Matz Pulkinen
68 Larss Henderson Rytkoin 6 6 119 Laars Hinderss Rytkein Iisalmi Hapaierfwi
41 Lars Henderson Ryttköin
70 Anders Hendersson Tickain 6 6 120 Anders Hinderss Tickoin Iisalmi Kiuruwesi
72 Matz Henderson Parfwioin 6 6 121 Matz Hinderss Parfwiain Iisalmi Påråwesi, __iosby
74 Michel Michellson Saikonen 23 6 Michell Michelsson Saikonen
38 6 Michell Sackoin
81 Cnuth Christerson Rotinen 23 6 Cnuth Christersson Ruotzinen
35 6 Cnut Christersson Ruotinen
36 6 Cnut Ruåtzinen
37 6 Cnut Ruåtzinen
88 Nielss Påhlson Nissinen 6 6 133 Niels Påhlsson Nissinen Iisalmi Nissilä, Swenimäki, Sukewa
90 Pehr Wijsason Pardain 38 6 Pehr Wisason Pardain
96 Påhl Påhlson Pasainen 19 6 Påhl Påhlsonn Pasain
20 6 Påhl Påhlsonn Pasain
38 6 Påhl Påhlsson Pasain
99 Larss Bertelson Heiskain 6 6 140 Lars Bertillss Huskain Iisalmi Lapwätälämäki, Remexälä, Paloisby, Pörsenmäki
41 Lars Berttellson Heiskain
102 Markuss Markuson Huttuin 41 Marckus Marckuson Huttuin
104 Abram Henderson Hof:in 41 Abraham Hinderson Howinen
42 Abraham Houffwinen
105 Erich Matzson Piedikoin 8 8 125 Erich Mattzson Piedikäin Iisalmi Narfwanlax, Ongiwessi
108 Johan Grelzson Rokoin 20 8 Johan Grelsson Ruokioin
41 Johan Grehlson Rookoin
109 Larss Jöranson Tackuin 38 8 Larss Jöranson Tackain
110 Christer Erichson Halloin 35 8 Christer Eriksson Haloin
36 8 Christer Hallin
37 8 Christer Hallin
114 Pehr Pehrson Lappalain 41 Petter Petterson Lappalain
42 Petter Pettersson Lappalain
116 Larss Mattzson Tirkain 22 8 Lars Matzson Tirckoin
38 8 Larss Matzson Tirkain
117 Grellz Grelsson Niskain 23 6 Greels Niskainen
120 Josep Erichson Pucko 22 8 Joseph Erichson Puikoin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Iisalmen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 125 278

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
22 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
23 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
34 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
35 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
37 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
38 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
40 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
41 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1079, 1087
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2020