AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
34 Olof Biur
48 Hans Rosendahl
63 Påhl Stare
69 Niels Annd
76 Bertil Dufwa
79 Arfwid Frifödd
116 Olof Idh
127 Matts Nårs

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 377

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxel
10 Jacob Tall
59 Jacob Glada
26 Pähr Kamehl
30 Lars Warg
68 Nils Willgås
72 Elias Påfågell
120 Jöran Giöss
125 Johan Abbor

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 380

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp:e Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxxell
10 Jacob Tall
26 Petter Kamehl
29 Påhl Biörn
30 Lars Warg
59 Jacob Giedda
68 Niels Willgåås
72 Elias Påfågell
120 Jöran Gööss
125 Johan Abbor

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 384

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxxell
10 Jacob Tall
26 Petter Kamehl
29 Påhl Biörn
30 Lars Warg
59 Jonas Glada
68 Niels Villgåås
72 Elias Påfågell
120 Jöran Giööss
125 Johan Abbor

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 387

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag:e Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell
9 Michell Grahn
10 Jacob Tall
12 Petter Böök
20 Matthes Wijdh
24 Jonas Een kuuluu ruotuun 14
26 Petter Cameel
29 Påhl Biörn
30 Lars Wargh
42 Nills Hiort
54 Adam Fick
59 Johan Glada
62 Hind: Kaija
68 Nills Wildgåhs
72 Elias Påfågell
87 Johan Wilskman
93 Måns Smedfält
94 Lars Stuut
97 Petter Gumse
106 Thomas Kanin
107 Thomas Hare
121 Jöran Göös kuuluu ruotuun 120
108 Lars Eckorn
110 Lars Wahlfisk
122 Eskill Mörth
125 Johan Abbore
128 Johan Gierss

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 390

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp. Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
9 Michell Grahn
12 Petter Böök
20 Matthes Wijdh
24 Jonas Een kuuluu ruotuun 14
42 Nills Hiortt
54 Adam Fick
62 Hendrich Kaja
87 Johan Willskman
93 Måns Smedfält
94 Lars Stuut
97 Petter Gumse
106 Thomas Kanin
107 Thomas Hare
108 Lars Eckorn
110 Lars Wahlfisk
122 Eskill Mörth
128 Johan Gierss

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 395

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
5 Johan Oxell poistunut 29.9.
9 Michell Graan
10 Jacob Tall poistunut 29.9.
12 Petter Biörck 15.10. lomalle 2 kuukaudeksi
20 Matthes Wijdh
24 Jonas Ehn kuuluu ruotuun 14, poistunut 15.10.
26 Petter Kameel poistunut 15.10.
29 Påhl Biörn poistunut 29.9.
30 Lars Wargh poistunut 28.9.
42 Niels Hiort
54 Adam Fick
59 Jonas Glada poistunut 15.10.
62 Hendrich Kaija
68 Nills Willgås poistunut 28.9.
72 Elias Påfogell poistunut 28.9.
87 Johan Willskman poistunut 28.9.
93 Måns Smedfelt poistunut 28.9.
94 Lars Stuut poistunut 28.9.
97 Petter Gumbse poistunut 26.9.
106 Tomas Kanijn poistunut 26.9.
107 Thomas Haare poistunut 28.9.
108 Lars Eckorn poistunut 26.9.
110 Lars Hwalfisk poistunut 15.10.
121 Jöran Giös kuuluu ruotuun 120, poistunut 26.9.
122 Eskell Mört poistunut 26.9.
125 Johan Abbor poistunut 15.10.
128 Johan Girss poistunut 26.9.

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 398

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Boxbom tullut 19.10.
3 Johan Sönnerberg tullut 19.10.
4 Lars Fagerberg tullut 19.10.
9 Michell Graan
12 Petter Biörck lomalle 15.10.
13 Påhl Ahl tullut 19.10.
20 Mattz Wijdh
23 Thomas Parde tullut 19.10.
32 Johan Järf tullut 19.10.
35 Carl Bäfwer tullut 19.10.
37 Hend: Såbell tullut 19.10.
40 Johan Elgh tullut 19.10.
42 Nills Hiortt
54 Adam Fick
61 Lars Läderlapp tullut 19.10.
62 Hind: Kaija
64 Mårtten Stegliza tullut 19.10.
71 Hindrich Swertta tullut 19.10.
76 Elias Särla kuuluu ruotuun 78, tullut 19.10.
81 Nills Steenberg tullut 19.10.

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 404

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbohm
3 Johan Sönnerberg
4 Lars Fagerberg
9 Michel Graan
12 Petter Biörck
13 Påhl Ahl
20 Mattz Wijdh
23 Thomas Parde
32 Johan Jerf
35 Carl Bäfwer
37 Hind Sabell
40 Johan Elgh
42 Nills Jorth
54 Adam Fick
61 Lars Läderlap
62 Hind: Kaija
64 Marten Steglitza
71 Hind: Swärtta
78 Elias Särla
81 Nills Steenberg

Lähde: Nide 8783 Astia, jakso 408

© Väinö Holopainen 2024