AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
87 Jacob Kuroin
94 Anders Pijk
112 Mårten Suhonen
113 Olof Rimpi
114 Thomas Narin
117 Matt Auwin
122 Sigfred Hämäläin
126 Hind. Häldemån
128 Hind. Haltuin
134 Olof Härkäin

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag:e Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Thomas Gråbäck
12 Petter Brandijn
34 Johan Turackain
49 Erich Kijskinen
52 Lars Wäisäin
75 Matz Puhacka
104 Olof Hällämain
121 Thomas Tijttuin
39 Petter Kandain

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
6 Thomas Grååbåck
12 Petter Brandijn
34 Johan Turakain
39 Petter Kandain
49 Erich Kijskinen
52 Lars Wäijssäin
75 Mattz Puhacka
104 Oloff Höllåmåin
106 Jöran Lamain
121 Thomas Tijtain

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
6 Thomas Gråbåk
12 Petter Brandin
34 Johan Turakain
39 Petter Kandain
49 Erich Kijskin
52 Lars Wäissäin
63 Påhl Leskin
75 Mattz Puhacka
104 Oloff Hillduin
121 Thomas Tijtain

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckass Compag. Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Simonen Corp:
3 Nills Nillsson
5 Påhl Suttarin
6 Thom: Gråbåck
12 Petter Brandijn
18 Jacob Loo
24 Anders Swanbom Corp:
34 Johan Terrakain sairas, poistunut
39 Petter Kandain
48 Clement Wälluin
49 Erich Kiskinen
51 Gabriel Kaukain
52 Larss Weisäin
57 Thomass Theitin
59 Oluf Lundberg
63 Påhl Läskinen sairas, poistunut
65 Oluf Halt
66 Hieremiass Jernskoo
75 Mathias Pohakain
83 Staphan Kuttwoin
88 Larss Pentinen
90 Oluf Killjuin
97 Anders Ahålain
101 Petter Thamain
104 Oluf Hillduin
108 Nills Händuin
109 Larss Hackespijk
121 Thomass Thitain
124 Matthiass Hartikain
127 Jonass Ellsteen
131 Eskill Rosenbladh

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp. Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Simoin Corp:
3 Nilss Nilsson
5 Påhl Sutarin
18 Jacob Loo
24 Anders Swanbom Corp:
48 Clement Wälloin
51 Gabriel Kaukain
57 Thomass Täitain
59 Oluf Lundberg
65 Oluf Halt
66 Järemias Järnskoo
83 Staphan Kuttwoin
88 Larss Pentijn
90 Oluf Kijluin
97 Anderss Ahålain
101 Petter Thamain
108 Nills Händuin
109 Larss Hackspijk
124 Matthiass Hartikain
127 Jonass Ellsteen
131 Eskill Rosenbladh

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Johan Simoin Corp:, poistunut 15.10.
3 Niels Nielsson poistunut 15.10.
5 Påhl Sutarin poistunut 15.10.
6 Thomas Gråbåck poistunut 15.10.
12 Petter Brandijn poistunut 28.10.
18 Jacob Loo
24 Anders Swahnbom Corp:, poistunut 15.10.
34 Petter Tårakain poistunut 28.10.
39 Petter Kandain poistunut 29.10.
48 Clemet Welloin poistunut 15.10.
49 Påhl Kiskinen poistunut 29.9.
51 Gabriel Kaukoin poistunut 29.9.
52 Lars Wäisäin poistunut 29.9.
57 Thomas Teittin poistunut 27.9.
59 Olof Lundberg poistunut 27.9.
65 Olof Halt
63 Påhl Leskinen poistunut 28.9.
66 Jeremias Järnskoo
75 Matz Puhakain poistunut 15.10.
83 Staffan Kutwoin poistunut 26.10.
88 Lars Pentinen poistunut 26.10.
90 Olof Kiluin poistunut 26.10.
97 Anderss Ahålain poistunut 26.10.
101 Petter Tamain poistunut 26.10.
104 Olof Hillduin poistunut 26.10.
108 Niels Henduin poistunut 26.10.
109 Lars Hakspijk
121 Thomas Tijttain poistunut 29.9.
124 Mattz Hardikain poistunut 15.10.
127 Jonas Eldsteen poistunut 15.10.
131 Eskell Rosenblad

Lähde: Nide 8783 Astia

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
116 Petter Steenberg Corporal, tullut 27.10.
14 Petter Sunberg tullut 27.10.
17 Oluf Segerberg tullut 27.10.
18 Jacob Lood
23 Niels Sparre tullut 27.10.
29 Lars Pursiain tullut 27.10.
36 Anders Wästerin tullut 27.10.
44 Hind: Karjalain tullut 27.10.
46 Elias Oini tullut 27.10.
55 Staffan Pulkin tullut 27.10.
62 Bengt Brofält tullut 27.10.
65 Oluf Halt
66 Jeremias Järnskoo
85 Hindrich Kåpoin tullut 27.10.
86 Christer Hyfwärin tullut 27.10.
92 Elias Asikain tullut 27.10.
96 Mårthen Hillduin tullut 27.10.
102 Nielss Janhoin tullut 27.10.
103 Påhl Suhoin tullut 27.10.
105 Jonas Enbom tullut 27.10.
109 Lars Hakspijk
111 Petter Häyrin tullut 27.10.
125 Anders Kåsmain tullut 27.10.
129 Iwar Weteläin tullut 27.10.
130 Johan Läber tullut 27.10.
131 Eskell Rosenblad
135 Påhl Pentin tullut 27.10.
137 Adam Kardin tullut 27.10.

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
14 Petter Sanberg
17 Oluf Segerberg
18 Jacob Lodh
23 Nills Sparre
29 Lars Purhoin
36 Anders Wästerin
44 Hindrich Karjalain
46 Elias Uimi
55 Staffan Pulkin
62 Bengt Brofelt
65 Oluf Halt
66 Jeremias Järnsko
85 Hindrich Kåpoin
86 Christer Hyfwärin
92 Elias Asikain
96 Mårtten Hillduin
102 Nills Janhuin
103 Påhl Suhoin
105 Johan Eenbohm
109 Lars Hackspijk
111 Petter Häyryinen
116 Petter Steenberg
128 Anders Kuossmain kuuluu ruotuun 125
129 Swen Weteläin
130 Johan Läbre
131 Eskill Rosenblad
135 Påhl Pentinen
137 Adam Kardinen

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023