AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1681

Juva maakirja 1681

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 579DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckieby
Lagdt under Jåckas Prästebohl
Männimäkj
Hindrich Johansson Aniain
Påhl Påhlsson Ryhäin
Berendt Grabbe nu Axell Turakain
Kaihumäkj
Peer Laarsson Mardickain
Hindrich Erichsson Condiain mz Hindrich Puttkins Hem:n
Michell Laarsson Passain
Wechmais
Capit: Rosenouss E:a med Mårthen Suthars ödhe
Michell Hatzains Ödhe
Sigfridus Gustavi H:r, Opt: Anders Remoins Öde
Michell Sigfredsson Kiskin med Laars Hatzoins Ödhe, nu Anders Härkäin
Laars Mårthensson Pöndin el:r Johan
Oloff Peersson Mardickain
Anders Peersson Westarin

Sivu 580DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Peersson Jakoin nu Achtiains E:a
Påhl Peersson Lamain nu Sigfredh
Poickola
Matz Pijck Länssman
Pättilä
Anders Erichsson Pättin medh hielpejord
Kettula
Olof Ollsson Opt: Hindrich Hywäins Ödhe
Matz Mårthensson Oinoin mz Anders Ullmains Urmines Ödhe, nu Sigfredh Mårthensson
Kangais
Peer Peersson Immoin
Frantz Hendersson Nissinen
Thomas Isacksson Muttulain nu Peer Kaipain
Matz Fillpusson Achoin el:r Matz
Peer Matzson Rimpi el:r Peer Nissin
Järfwenpä
Leonhardt Aichmöller Capit:
Johan Muttulain nu Johan Abramss
Taipall
Oloff Andersson Taipall
Simon Kyrckioherden I Piexemäkj
Pattela
Peer Hansson Tirroin
Dito Peer Tirroin
Thomas Brusisson Uckoin

Sivu 581DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Leskins Ödhe
Immoila
Peer Johansson Immoin
Suurnemj
Mårten Mårthensson Rångain nu Oloff
Laars Laarsson Lamain
Thomas Johansson Immoin
Påhl Rimpj el:r Tönnes Axellsson
Oloff Hansson Tirroin öde
Warpaisenranda
Hindrich Kiskin mz: Matz Rångains jord
Rångala
Johan Paunoin el:r Matz Kanckuin
Hindrich Hindersson Rångain
Peer Erichsson Rängain
Erich Ollsson Hyfwäin el:r Peer ibind Ödhe
Laukala
Christer Herrain nu Anders Pernain
Matz Peersson Pernain nu Anders Pernain I Randasalmj Sochn
Peer Erichsson Laukain mz: Erich Pernains Jordh
Härkälä
Peer Peersson Herkein
Thomas Oloffsson Herkein

Sivu 582DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Peersson Pelgin
Peer Sigfredsson Haloin Postbonde
Palois
Anders Thomasson Hullkoin på Anders Hullkoins Öde
Pällkilä
Peer Erichsson Herkein mz: Hindrich och Anders Pelgins Nu Matz Ottin
Anders Erichsson Hemelein
Weijala
Peer Sigfredsson Weijalein
Matz Johansson Kiskinen
Kijskilä
Bertill Mänsson Kiskin
Kaskis
Nills Olofsson Kiskin
Erich Michellsson Kiskin nu Rimpi
Johan Hansson Routzalain
Lars Michellsson Haloin
Nills Greelsson Kiskin
Peer Andersson Wasarain
Tyrimäkj
Johan Andersson Wätäin
Lautiala
Laars Peersson Lautiain medh 2 SkMk Christer Hammoins Jordh

Sivu 583DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Håttila
Johan Cossmasson Håttin
Jacob Peersson Wätäin el:r Nills Kämiläin
Johan Cossmasson Håttin
Mattila
Simon Thomasson el:r Matz Arfwedsson
Purhoila
Laars Laarsson Purhoin
Laars Purhoin el:r Killkj
Summala
Thomas Johansson Pardain
Jacob Johansson Pardain ant Laars Pardains Ödhe
Johan Johansson Wätäin el:r Thomas Rautiain
Härkälänemj
Matz Matzsson Herkein
Påhl Påhlsson Aufwin
Kiskilänemj
Gorgorius Andersson
Johan Påhlsson Kiskinen
Peer Laarsson Laakoin el:r Kupssa
Hendrich Andersson Herrain nu Anders Kiskin
Påhl Hendersson Kupssain
Låchmala
Greels Jacobsson Låhmain mz: Michell Lohmains Öde som han tillhielp bekommit haf:r

Sivu 584DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kassentaipall
Johan Andersson Lautiain
Påhiois
Laars Thomasson Narin
Hindrich Laarsson Kuckoin
Hindrich Suikoin el:r Staffan Hännin
Oloff Andersson Waukoin
Mäkiöis
Matz Andersson Aufwin
Eskill Staffansson Kemiläin mz: Nilss Kämiläins Ödhe sampt Mårten Wänäläins Öde nu Hindrich Härkäin
Nills Michellsson Kämiläin nu Mårten Oinoin
Oloff Laarsson Thenhuin med Laars Tenhuins Öde nu Påhl Condiain
Soiniemj
Olof Peersson Pardain
Laars Mårthensson Soriain på Pöndins hem:n
Eskill Kuckoins Ödhe
Hindrich Peersson Tarkiain på Cnuth Antoins Ödhe
Hietajerfwj
Laars och Eskill Kåsoins Ödhe
Nills Matzson Puhakain
Mårten Peersson nu Olof Kettuin
Olof Jacobsson Kettuin el:r Olof
Olof Jacobsson Dito nu Anders Kettuin

Sivu 585DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaislajärf
Hindrich Johansson Härckin nu Jöns
Randois
Thomas Greelsson Narinen
Simon och Ifwar Marttins Öde
Michell Marttin el:r Matz Oinoin Ödhe
Påhl Johansson Rassain nu Matz Härckäin
Anders Påhlsson Ahoin på Markus Rasoins Öde nu Christer Lijmatain
Wijssala
Anders Peersson Leskinen Öde
Pajusalmj
Hindrich Hindersson el:r Simon Heinoin medh Simon Heinoins Jordh
Maarala
Måns Påhlsson Marain
Olof Fillpusson Ahoin mz: Påhl Ahoins Öde nu Abram Haloin
Jöns Månsson Marrain el:r Matz ibm
Halloila
Peer Michellsson Haloin
Haikarala
Hindrich Jönsson Haickarin
Laars Peersson Roikoin
Laars Peersson Herckein el:r Jören
Peer Pullkin nu Jören Haloin
Koickala
Peer Månsson Marain Opt: nu af Matz Påhlsson och Johan Marains Öde medh Peer Påhlssons Öde

Sivu 586DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Thomasson Maarain Opt: Nills Maarains Öde el:r Ikoinen, Ödhe
Eskill Sigfredsson Kemiläin Opt: Michel Maarains Öde, Ödhe
Anders Jönsson Längäin
Heinoila
Laars Olofsson Heinoin
Olof Nillsson Heinoin
Pittkälax
Matz Toijain till Drag: Rustning förbettringh, Öde
Claes Johan Baranofz Rustningh
Wuorilax
Påhl Påhlsson Bengdtin
Matz Tarckiain el:r Staffan Matzson
Aufwila
Michell Thomasson mz: d: Jordh i Hatzoila
Anders Andersson Aufwin mz: Peer Kettuins Öde
Måns Olofsson Aufwin el:r Nills
Peer Påhlsson Aufwin nu Hindrich Hyttin
Matz Matzson Aufwin
Teifwala
Jöns Jönsson Längäin Opt: Jöns Längäins Öde med ett Crono Öde
Anders Ollsson Teifwain
Peer Ollofsson Oickarin

Sivu 587DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Michellsson Teifwain
Nills Matzson Teifwain
Ollickala
Bengdt Laarsson Wachwain mz: Anders Kosoins Öde honom wed Gen: Munst: bekommit haf:r till hielp nu Laars Wachwoin
Anders Andersson Ihalain el:r Arfwedh
Luckas Christersson Ollickain el:r Laars Johansson Kiskin som han på Gen: Munst: bekommit haf:r mz: Matz Lapweteläins och Måns Ollickains Öde
Olof Jacobsson Hannoin mz 1/2 af Påhl Hatzoins Öde
Oloff Peersson Lambain mz: 1/2 af Påhl Hatzoins Öde nu Olof Turakain
Laars Mårthensson Nullpoin
Eskill Eskillsson Wäisäin el:r Staffan Påhlsson
Jören Jörensson Pittkäin
Påhl Laarsson Nullpoin
Hatzoila
Nills Johansson Tarkiain Öde
Matz Olofsson Reissein
Laars Thomasson Mustoin
Oloff Ollsson Turakain

Sivu 588DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill Matzson Puttkoin
Näringh
Eskill Cuossmasson Tarkiain
Peer Påhlsson Kärkein Mullj
Brusius Påhlsson Härckäin mz: Peer Rimpis Öde, som han till sin Drag: Rust:ngz förbett:gh bekommit haf:r
Laars Laarsson Kaupinen Opt: Anders Leskins Öde att holla Drag: före nu Isack Wänäläin
Påhl Olofzsson Jaarain
Peer Johansson Kuosma Muiko
Hindrich Johansson Hämäläin Opt: Jöns Piedickäins Öde
Olof Isacksson Wänäläin mz: Kaupi Näringz Öde nu Hindrich Lillius
Påhl Påhlsson Ropoin nu Bengdt Hauska
Turakala
Olof Peersson Turakain med Olof Turakains Öde
Maifwala
Jören Peersson Lambinen
Knuth el:r Rasmus Phillpusson Condia
Staffan Ollsson Hännin
Hindrich Staffansson Cuosmain

Sivu 589DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Greelsson Cuosmain
Påhl Brusisson nu Hindrich Haickarain
Lars Andersson
Nills Heilain el:r Staffan Tarckiain
Murdois
Olof Peersson Kemiläin med hielpejorden ifrån Remojerfwj
Jöns Jönsson Hämäläin el:r Phillpus
Eskill Ollofsson Härckein el:r Christer medh Hielpe Jorden nu Carll Eskillsson
Knuth Hindersson Hemel: mz: Hielpe Jorden
Kuosmala
Måns Ollsson Kosmain
Jöns Jönsson Tarkiain
Matz Johansson Kåssmain nu H:r Anders E:a, Ödhe
Michell Johansson Cuossmain Ödhe
Peer Peersson Pafwilain Antagit 4 SkMk:r undan Måns Olofssons Rust: nu Anders Asilain
Lehikola
Jören Påhlsson Lehikoin på Johan Lehikoins Öde
Michell Erichsson Sahl: Leut:, E:a, nu Kyrckioheerden H:r Matzes E:a

Sivu 590DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laars Påhlsson Neula el:r Bengdtin
Ingilä
Matz Thomasson Pistolsmedh
Knutilamäkj
Samuell Knutzson Hämäläin
Hindrich Pafwilain el:r Jören Laarsson
Laars Samuelsson Hämäläin
Pullkila
Peer Johansson Pullckin
Knutila
Peer Ollsson Hyttin
Tuckela
Nills Nilsson Hämäläin Opt: Olof Ramus Öde
Olof Påhlsson Ingin Opt: af Hind: Orain, Ödhe
Peer Månsson Luuckoin Opt: af Matz Muckoins Öde, nu Erich Sollckj
Matz Påhlsson Tuchkalain el: Laars Kipriein
Peer Luckarin Ödhe
Påhl Peersson Wänäläin
Remojärfwj
Gustaff Sillfwerarm
Abram Erichsson Remoin
Olof Staffansson Peckurin el:r Hindrich Hämäläin

Sivu 591DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Staffansson Remoin
Johan Johansson Opt: Knuth Hafwes Öde
Oloff Peersson Rimpis Öde el:r Laars Kiprieins Öde
Dawedh Andersson Remoin Under H:r Sigfridz Hem:n i Wächmais
Jacob Påhlsson Pafwil: medh Nills Pafwilains Öde
Matz Peersson Lahmain el: Heinoin
Pyllckelä
Christer Clemetsson Pyllkäin
Peer Påhlsson Neulain el: Laars Häckin
Peckurila
Mårthen Staffansson Pekurin med Anders Peckurins Hem:n tillhielp
Killpoila
Jören Jörensson Killpoin el:r Olof Johansson nu Påhl Hyttin
Christer Killpoin el:r Swantte Skadewidz
Matthias Skadewidz Cornet
Olof Peersson Lambinen med Hielpe jorden ifrån Remojärfwj
Matz Påhlsson Kallinen
Hothenby
Jacob Hansson Hytiläin mz: Matz Hötiläin och Johan Illes Öde tillhielp

Sivu 592DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Abramhamsson Hytiläin
Påhl Påhlsson Harmain
Karkiama
Laars Erichsson Kiukas
Eskill Andersson Pöyhäin
Anders Andersson Dito nu Olof Hurskain
Matz Påhlsson Ropoin mz: Peer Kurkis Öde
Eskill Nillsson Pöyhäin nu Bengdt Heinoin
Wuorenma
Peer Phillpusson Oickarin nu Michell Leinoin
Laars Mårthensson Tarfwoin nu Erich Mustoin
Peer Frantzson Hirfwoin el:r Käckäläin
Påhl Påhlsson Lambain nu Hindrich Lilius, Ödhe Opt:
Matz Påhlsson Mardikain nu Laars Lestus, Ödhe
Matz Påhlsson Ikoin el:r Michell Mullj, Ödhe
Laars Mårthensson Nissin el:r Johan Caupi
Laars Peersson Leinoin Opt: Michell Leinoins Öde nu Bengt Wänäin, Ödhe
Thomas Andersson Nårein Ödhe

Sivu 593DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Michellsson Lambiein Ödhe
Narila
Anders Påhlsson Puttkin
Matz Oloffsson Paunoin
Hännilä
Christer Matzson Hännin
Frällsse
Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr:
Pohiois
Laars Michellsson Kächköin
Matz Kächköins Öde
Oloff Kuifwalains och Peer Hämäl:s Öde
Thomas Safwolains och Påhl Noroins Öde
Laars Maarains Kuckoins Öde
Anders Peckurins Öde
Peer Kuosmains och Peer Kettuins Öde
Olof Michellsson Kächköins Ödhe
Peer Peersson Hämäläin
Simon Kuosmains Öde
Matz Hindersson Kächköin

Sivu 594DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattila
Måns Månsson Pöndinen
Oloff Matzson Pernain
Matz Michellsson Rasainen
Soiniemj
Peer Michellsson Töröins Öde
Simon Peersson Aufwinen
Thomas Olofsson Kotilain medh 2 SkMk:r Pardains Öde
Hietajerf:
Matz Andersson Lijmatain
Anders Kettuins Öde
Hindrich Laarsson Fråst
Laars Matzson Kettuin
Maarala
Johan Andersson Paasain
Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr:
Under Ahola Sättegårdh
Lagdt under Ahola Sättegårdh
Staffan Johansson Laitin
Eskill Påhlsson Pullkin
Bönder
Randois
Jöns Jönsson Huttuin
Peer Nillsson Härkäin

Sivu 595DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leskelä
Anders Johansson Leskinen
Jöns Hindersson Dito
Matz Johansson Dito
Härkälä
Påhl Påhlsson Härkäin med Peer Härkäins Öde
Miettilä
Peer Andersson Rokol:
Liefwoila
Anders Hansson Hännin
Oloff Påhlsson Lefwoin
Peer Hindersson Dito medh Johan Pernains Öde
Jöns Jönsson Lefwoin
Sopala
Påhl Peersson Keistin
Johan Hindersson Sopain
Rassala
Peer Michellsson Rasain
Lauckala
Oloff Laarsson Heinoin
Peer Påhlsson Dito el:r Mustoin
Wissala
Wissa Peersson Leskinen
Jåckela
Cuosma Håttin el:r Pispas Öde nu Laars Käckj
Pöllälä
Laars Eskillsson Pölläin
Lipsala
Påhl Påhlsson och Jöns Lipsain

Sivu 596DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sahl: Leut: Michell Erichzsons E:a
Randois
Peer Laarsson Kaipain innehaf:r och skattar här före i Pumala ½ skatteMk, 1/8 M:ll
Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr:
Pittkelax
Jöns Månsson Passain
Thomas Matzson Piedickäin
Matz Matzson Ikoin
Hans Bengdtsson Ikoins Öde
Sigfredh Påhlsson Härkäin
Anders Bengdtsson Pullkins Öde
Oloff Kächkoins Öde
Jöns Andersson Kiukas
Peer Jönsson Langoin
Peer Matzson Ropoin el:r Hindrich Ropoins Öde
Påhl Matzson Piedikäin
Matz Matzson Dito

Sivu 597DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Matzson Wänäin
Anders Greelsson Seiloin el:r Påhl Dito
Peer Jönsson ibind
Christer Hansson Uckoin
Påhl Peersson Haloin
Yliwessj
Hindrich Peersson Säckin
Matz Hindersson Herrain
Påhl Nillsson Heilain
Anders Peersson Parkinen
Peer Peersson Tollfwain
Oloff Jacobsson Lijmatain medh Anders Bengdtssons Öde
Johan Peersson Heilain
Eskill Ollsson Korhuin
Jören Hansson Korhoin
Laars Oloffsson Kittuin
Rokola
Laars Andersson Rokolain
Michell Peersson ibind
Hans Hansson ibindh
Christer Hansson Måndoin

Sivu 598DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Valentin Baltzarsson medh Huttulapeldo Öde
Pullkila
Jöns Bengdtsson Pullkin
Påhl Peersson Dito
Peer Peersson Kiäräin
Anders Bengdtsson Pullkin
Koickala
Peer Hansson Nåpoin

Lähde:
Nide 8690
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020