AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
18 Brusius Luckoin
24 Olof Akulijn
33 Chlemet Snelman
56 Samul Kååk
101 Michel Jäskeläin
104 Mårthen Såmalain
110 Carl Wijdman
112 Matts Leijnoin
122 Petter Lustig
126 Petter Wäninen
128 Hans Räpå
129 Johan Haloin

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
11 Hind Luckilla
12 Hind Huckarij
34 Anders Råckain
43 Matz Lukoin
44 Hans Mardikain
62 Staffan Lanckoin
73 Jöran Silfwänoin
85 Johan Kietäwäin
86 Petter Sinckoin
92 Matz Jerf

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag:e Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simån Muståin
11 Hindrich Luukila
12 Hindrich Huickarj
15 Anders Juukaråin
43 Mattz Luukåin
62 Staffan Lanckain
72 Jöran Silfwenåin kuuluu ruotuun 73
85 Johan Kietäwäin
86 Johan Sinckåin
92 Mattz Järff

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Muståin
12 Hindrich Huickarj
15 Anders Juukarain
42 Mattz Aufwin
43 Mattz Luukåin
62 Staffan Lauckain
72 Jöran Silfwenåin kuuluu ruotoon 73
85 Johan Kietäwäin
86 Johan Sinckåin
92 Mattz Jarff

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp. Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Mustoin
12 Hindrich Huikari
15 Anders Liuckoin
17 Petter Ekenbom
21 Anders Höök
31 Hind. Gardijn
35 Hans Räppå
36 Anders Träswärd
42 Matthes Aufwin
43 Matthes Luuckoin
49 Johan Hindersson
54 Daniel Pålack
62 Stephan Lauckain
71 Hans Steenberg
73 Jöran Silfwenåin
80 Chrisster Glödstaf
85 Johan Ketäwäin
86 Petter Sinckoin
91 Hans Limatain
92 Matthes Dierf
110 Carl Wijdhman

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag. Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Ruotu Nimi Kommentti
17 Petter Eckbom
21 Anders Höök
31 Hindrich Gardijn
35 Hans Repå
36 Anders Träswärd
49 Johan Hindersson
54 Daniel Pålack
71 Hans Stenberg
80 Chrisster Glödstaf
91 Hans Limemati
110 Carl Wijdman

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp. Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Simon Muståin
12 Hendrich Huikari
15 Anders Jukaraian
17 Petter Ekenbohm
21 Anders Höök
31 Hendrich Gardjn
36 Anders Träswärd
39 Hans Räpå kuuluu ruotuun 35
42 Matz Aufwin
43 Mattz Luukåin
49 Johan Hindersson
54 Daniel Pålack
62 Staphan Laukain
71 Hans Steenberg
73 Johan Sillfwenoin
80 Christer Glodstaf
85 Johan Kietäwäin
86 Petter Sinkoin
91 Hans Limatain
92 Mattz Järf
110 Carl Wijdman

Lähde: Nide 8783 Astia

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
20 Christer Nääs
21 Anders Höök
27 Jacob Heimoin
28 Johan Rimbiläin
31 Hindrich Gardin
32 Lars Willda
36 Anders Träswärd
38 Johan Leinoin
53 Johan Kåpoin
57 Hind: Hatain
58 Johan Nylander
60 Hind: Kettuin
64 Anders Lindberg
67 Petter Läppäin
68 Anders Tirroin
70 Påhl Karttuin
76 Anders Narinen
77 Mattz Hynyin
80 Christer Glödstaf
82 Oluf Wäissäin
83 Anders Hardikain
94 Abram Lamain
105 Petter Kålemain
111 Thomas Hyryläin Corp:
125 Mattz Kårhoin
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
20 Christer Nääss
27 Jacob Häinoin
21 Anders Höök
28 Johan Rimbeläin
31 Hindrich Gardijn
32 Lars Willda
36 Anders Träswärd
38 Johan Leinoin
53 Johan Kåpoin
57 Hind: Hatain
58 Johan Nylander
60 Hind: Kettuin
64 Anders Lindberg
67 Petter Löppöin
62 Anders Tirroin kuuluu ruotuun 68
70 Påhl Karttuin
76 Anders Karinen
77 Mattz Hynninen
80 Christer Glödstaf
82 Oluf Wäisäin
83 Anders Hardikain
94 Abram Lamain
105 Petter Kålemain
111 Thomas Hyryläin
125 Mattz Kårhoin
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023