AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1664

Sulkava maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 214DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Militie och Crono Hemman
Sulkawaby
Sigfredh Jönsson Tijtainen
Peer Olufzsson Härkäinen Optagit 2:ne små öden, går till skatt 1668
Peer Olufzsson Cardinen
Oluff Olufzsson Condiainen
Under Sulkawa Prästebohl är Lagdt
Hasuilaby
Anders Hindrichsson Kukoinen
Christer Mattsson Lamainen af Nyit optag. att giöra et hem:n, går till skatt 1667
Sipikumbu
Lagt under Sulkawa Caplans Boohl mz Mattz Uckoins ödhe
Tannilaby
Peer Larsson Condiainen Lendzman
Rauwanniemi
Oluff Mattsson Lamainen
Johan Peersson Hatainen med ½ Skatmk af Anders Hatains ödhe
Anders Mattsson Hatain
Cardila
Peer Peersson Cardinen
Johan Peersson Cardinen mz 2 andra öden optagit, går till skatt 1667
Måns Månsson Cardinen
Måns Mickellsson Dito

Sivu 215DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hintzala
Elias Jönsson Hintzainen
Rookoniemi
Madtz Jörensson Hielpj
Peer Oluffsson Cardinen
Mårthen Johansson Hielp medh hielpe Jorden
Peer Hindersson Cardinen
Oluff Käcköins el:r Pohiolains öde
Peer Peersson Hatainen mz 1/4 Skmk af Nils Hatains ödhe
Madtz Mattsson Hanska
Hindrich Heinoins el:r Mårten Pellinens ödhe
Ylisenaufwila
Måns Erichsson Auffwinen med hielpe Jorden
Hindrich Mattsson Hintzainen
Thomas Peersson Kietäwäinen
Sipiläby
Berendt Oluffzsson Immoinen mz 1/2 Mikell Cohoins öde hielpe Jorden
Oluff Knutsson Sipinen med 1/2 Mikell Cohoins öde till hielp
Brusius Mattsson Radikainen mz 2 Skmk af Nils Hajains ödhe
Aufwila
Hindrich Hindrichsson Hölcker
Peer Peersson Auffwinen
Telataipall
Oloff Thomasson Hålopainen
Larss Peersson Piekainen

Sivu 216DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Mattsson Haloinen
Bertell Andersson Toiffwainen
Lohilax
Måns Brusiusson Mickoinen
Peer Jönsson Sinckoinen
Lars Larsson Löppöinen
Måns Johansson Leffwoinen
Idelax
Oluff Jacobsson Ficke Chargianten. Optag: 2:ne öden och rusta ny dragun, går till skatt 1668
Johan Peersson Monoinen Optagit Johan Mähöins ödhe, går till skatt 1667
Erich Erichsson Munsterskrif:n
Tree små öden , Sigfredh, Peer och And:s Clostarins bleff nu tillhopa lagt (pitkä teksti jatkuu)
Caipola
Peer Larsson Kinnoinen
Anders Peersson Kaipainen mz en dell aff Grelz Caipaises ödhe
Johan Larssonn Kaipainen mz en del aff Grelz Caipoins ödhe
Hindrich Peersson Hyfwerin mz Hind: Caipoins och een del aff Grelz Caipoins öde
Hindrich Larsson Hyfwerin medh Johan Mähöins Jordh
Hindrich Hindrichsson Kåstiainen
Säppälä
Lars Andersson Säppäinen
Rachkolantaipal
Lars Olufzsson Kaipahainen
Mårthen Mårthensson Clostarin
Thomas Sigfredhsson Radikainen
Grelz Larsson Radikainen

Sivu 217DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maralaby
Hindrich Erichsson Kuckoinen
Lingola
Philip Niellsson Kårhåinen
Caitais
Peer Mårthensson Mullj medh Augustus Mursins ödhe
Grelz Mattsson Kaipainen Opt: Madtz Grelzsson Paunoins och Hind Säppäins ödhe
Haltula
Hindrich Olufzsson Haltuinen
Anders Nielsson Korhoinen går till skatt 666
Tunnila
Grelz Olufzsson Mäkäläinen bekom 2 åhrs frijhet til skatt 1667
Johan Fredrich Tolck Föraren, för Måns och Hans Turuins ödhe
Anders Olufzsson Säppäins öde
Jacob Berttellsson Kurkj
Mickel Olufzsson Condiain Uptagit Anders Bärttellssons ödhe, går till skatt 1670
Läipämäkj
Lars Hindersson Kanckuinen mz 3 Skatmk Christer Mieloins öde
Lars Hindersson Kanckuinen (Tekstin alku: Ähn Lars__)
Ninimäkj
Grelz Olufzsson Pärnäinen
Mändys
Brusius Mickellsson Haloinen
Peer Jönsson Haloinenn
Madtz Peersson Wihawainen
Anders Madtzson Wihawainen
Madtz Peersson Haloinen mz 2 Skmk Caupi Hyfwärins ödhe

Sivu 218DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Hindrichsson Kiskinen Opt: Hindrich Kiskins öde och 2 Skmk Caupi Hyfwärins ödhe
Anders Andersson Kånstj
Hyfwärilä
Grelz Andersson Pardainen mz 2 Skatmarker Anders Mähöins ödhe
Pardala
Anders Jönsson Ukoinen
Cammoila
Peer Andersson Cammoinen
Philip Erichsson Kuckoinen medh 1/2 parten af Påhl Cammoins ödhe
Johan Johansson Wänäläinen medh 1/2 parten af Påhl Cammoins öde
Jacob Peersson Wihawainen mz 2 Skmk af Mårten Wätäins jordh
Johan Johansson Hintzainen
Peer Andersson Kangainen optagit Staphan Condiains ödhe, går till skatt 1667
Pulkila
Mårthen Andersson Wätäinen
Koskutjerfwj
Anders Johansson Cammoinen
Kyrsieby
Johan Johansson Cammoinen
Wätäläby
Oluff Olufzsson Wätäinen
Jacob Olufzsson Wätäinen optagit Oluff Sulpo el:r Rimpi Wätäins ödhe

Sivu 219DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heikurilaby
Madtz Peersson Heikurinen
Rotilaby
Thomas Andersson Rotinen
Hindrich Philipsson Ahoinen
Anders Bengtsson Tuchkuinen
Kariulanmäkj
Christer Andersson Häiffwä
Påhl Jacobsson Pardainen
Anders Larsson Hakulinen
Berttell Brusiusson Pardainen för åldher hans helpe jordh i Pumala S:n Lars Pellinens hemman
Madtz Mattsson Pöriäinen
Ryhälä
Hans Mårthensson Repåinen
Öfwersteleutenamptz Wälbördigh Erich Pistolkorses Frällsse
Erickälä el:r Heinola
Lagdt under Erickälä Sättegårdh

Sivu 220DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryttmäster Wälb: Abram Pistolkorsses frälsse
Pardala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse
Mendys
Peer Olufzsson Härkäins ödhe, afstått till Crona och And: Konst anhåller till hielp under sitt dragone hemman
Ryttmästarens Wälb: Hindrich Suurmans frällsse
Mändys
Oloff Peersson Wihawainen
Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse
Caitais
Madtz Mattsson Tijtainenn
Haltula
Bärttell Mickellsson Nachkahattu
Eskell Jönsson Ryhäinen
Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse
Sairamäkj
Peer Hansson Matilainen LäpiNaulas ödhe

Lähde:
Nide 8644
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021