AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerste Lieutenantz C:e Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Ruotu Nimi Kommentti
47 And: Larfwing Corporal
89 Mattz Moberg
117 Lars Pitkäin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerst: Compag: Lapstrand 9.12.1724

Specification uppå det manskap af Safwolax och Nyslåtz Lähnss ordinarie Infanterie Regemente som wohro af den första Commenderingen på Fästningz arbetet i Lapstrand, hwilka då eij niutit underhåld och Skiutz, utan ahålless för dem som således än återståhr för följande Compagnier

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pöllöin
10 Niels Kackin
24 Nielss Jäkelain Corporal
31 Matz Flink
33 Olof Otin
36 And:s Nordman
39 And:s Nylander
44 Hans Kutwåin
46 And:s Östman
47 And:s Larfwing Corporal
48 Måns Sundman
50 And:s Ekman
52 Lars Natuin
58 Hind:r Ekqwist
59 Påhl Tangren
60 Tomas Sikain
63 Jacob Wätäin
64 Michel Purdin
78 Gabriel Rigåin
87 Olåf Nåusiain
95 Peter Tåråpain
99 Johan Hongain
101 Olåf Keinåin
114 Olåf Sik kuuluu ruotuun 115
123 Johan Kihl
128 Elias Pustin
131 Jonas Lund
132 Michel Turuin
134 Pär Skule
137 Simån Staffanain
138 Lars Kåtilain
139 Zakris Kåtilain

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerste Lieutnantens Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förteckning uppå dhe som hafwa warit Commenderade till fästningz arbetet i Lappstrand som hafwa niutit deras förplägning och Skiutz

Ruotu Nimi Kommentti
6 Anders Hirfwoin
23 Jöran Sistoin
40 Anders Åhlberg
Olof Sundberg
56 Anders Sinckoin
66 Hindrich Lappalain
73 Michell Löfbeck
80 Anders Påsti
79 Sigfred Wesall
83 Michell Hirfwoin
89 Mattz Moberg
92 Michell Hincka
117 Lars Pitkäin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Marraskuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerste Lieut:s Compagnie Lapstr: 10.12.1724

Förtekning uppå dhe som hafwa Tågat på återmarchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen af Safwol. och Nyslåtz lähns Infanterie Reg:te igemon Befallningzman Reinanders Härad N:l

Ruotu Nimi Kommentti
47 Larfwin Corporal
24 Jåkelain Corporal
9 Adam Pöllein
10 Niels Kackin
31 Matz Flinck
33 Oloff Otin
36 Anders Nårman
37 Anders Nylander kuuluu ruotuun 39
44 Hans Kutwoin
46 Anders Östman
48 Måns Smeedman
50 Anders Eekman
52 Lars Natuin
58 Hind. Eekqwist
60 Thom: Sikain
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdain
78 Gabriel Ragalin
87 Oloff Nåssiain
95 Petter Tåropain
99 Johan Hångain
101 Oloff Keinoin
114 Oloff Sick kuuluu ruotuun 115
128 Ellias Pusin
123 Johan Kihl
121 Jonas Lundh kuuluu ruotuun 131
132 Michll Tunoin
123 Petter Skulle kuuluu ruotuun 134
137 Simon Staffanain
138 Lars Kåttilain
139 Zachris Kåpoin
6 Anders Hirfwoin
23 Jöran Sistoin
40 Anders Åssberg
Oloff Sundberg
56 Anders Sinckoin
66 Hindrich Lappalain
73 Michell Löfbeck
80 Anders Påsti
79 Sigfred Wässäll
83 Michell Hirfwoin
89 Mattz Mäberg
92 Michell Hucka
117 Lars Pitkein

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerste Lieutnantens Comp:e Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

4.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
128 Elias Pustin
139 Zacharias Kåppoin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

Joulukuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Öfwerste Lieutenantens Compag: Lapstr: 12.12.1724

Förslag uppå de Siuka .. som äro blefne förlåfwad att gåå hem i Landet emedan dhe eij kunna förrätta deras arbete wedh fortification ..

28.7.1724

Ruotu Nimi Kommentti
52 Lars Natuin
Lars Häiskain
Johan Kamin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8774 Astia

© Väinö Holopainen 2023